Kutsu julkaistu 22.4. Lisätty tilintarkastuskertomus 2.5. Lisätty selotoimikunnan ohjesääntö 4.5.

Shakkiliiton liittokokous pidetään 6.5.2022 alkaen klo 18. Kokouspaikkana on Shakkiareena Helsingissä. Alla kokouskutsu, osa liitteistä julkaistaan myöhemmin. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Perjantai 6.5.2022, klo 18.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousliitteet (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto) toimitetaan myöhemmin. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.00.

 Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:

1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu.

2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto ja Suomen Shakkihistoriallinen seura. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä.

3) Piiriliitot, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

1 § Kokouksen avaus klo 18.00

2 § Läsnä olevien toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2021

7 § Tilintarkastajien lausunto

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle

Hallitus esittää hyväksyttäväksi seuraavat sääntömuutokset. Muutoksista ensimmäinen koskee Kirjeshakkiliiton (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muidenkin vastaavien toimijoiden) fuusioitumista Suomen Shakkiliittoon ja toinen kokouskutsujen ja tärkeiden tiedotteiden toimittamistapaa.

Jaostot

11. Liiton alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston perustamisen hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jaostolle on sen perustamisen yhteydessä vahvistettava jaoston toimintaa sääntelevä ohjesääntö, jonka hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

– – – –

15. Kokouskutsut ja tärkeät tiedonannot toimitetaan jäsenistölle Liiton verkkosivuilla julkaistavilla kutsuilla ja tiedotteilla

 

Hallitus esittää hyväksyttäväksi Selotoimikunnan ohjesäännön.

Hallitus esittää Shakkiliiton strategian hyväksymistä.

10 § Muut asiat

11 § Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 22.4.2022
Suomen Shakkiliitto ry:n hallitus

Kokouskutsu_SSL_060522

Toimintakertomus2021

Suomen Shakkiliion säännöt_muutosesitys060522

Kirjeshakkiliiton fuusio

Strategia_SSL

Suomen Shakkiliitto ry tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös 2021

Ehdotus selotoimikunnan ohjesäännöksi