Shakin kilpailumääräykset Suomessa

Päivitetty viimeksi SSL:n hallituksen kokouksessa 8.3.2023

Shakin kilpailumääräykset Suomessa

1. Suomen Shakkiliitto (SSL) järjestää tai antaa järjestämisluvan selolaskentaan kuuluville shakkiturnauksille ja otteluille sekä muille virallisille shakkikilpailuille Suomessa.

2. Ellei toisin ole ilmoitettu, on kohdassa 1 mainituille kilpailuille haettava järjestämislupaa edellisen kalenterivuoden lokakuun loppuun (31.10.) mennessä. Sen jälkeen on vielä täydentävä haku syyskauden kilpailuihin (1.7.–31.12.) 31.3. mennessä. Hakuajan puitteissa kilpailuja hakeneet ovat etusijalla. Jos hakuajan jälkeen haettava kilpailu menee päällekkäin jonkin ajoissa haetun kilpailun kanssa, niin kilpailulle ei myönnetä selokelpoisuutta, ellei kilpailujen järjestäjien välisellä neuvottelulla päästä toiseen ratkaisuun. Suomen mestaruuskilpailujen osalta hakuaika on puoli vuotta edellä mainittua ajankohtaa aiempi. Hakemuksessa on alustavasti ilmoitettava kilpailun tuomari, jolla täytyy olla vähintään tuomariehdokkaan pätevyys. Jos kilpailu halutaan FIDEn vahvuuslukulaskentaan (elolaskentaan), on myös tämä mainittava hakemuksessa.

3. SSL vahvistaa vuosittain lopullisen kilpailukalenterin. SSL voi erityisestä syystä käsitellä myöhästyneen kilpailulupa-anomuksen ja määrätä sille korotetun turnausmaksun.

4. Kaikki shakkiturnaukset Suomessa ovat avoimia, ellei järjestäjä ole kilpailulupa-anomuksessaan rajoittanut osanottoa.

5. Määräykset turnauksen selokelpoisuudesta ovat selosäännöstön kohdassa 3.3. Pelaajalisenssivaatimuksista säädetään erikseen.

6. Kaikkiin kohdassa 1 tarkoitettuihin kilpailuihin järjestäjän on asetettava

a) tuomari, joka täyttää toimitsijakoulutusmääräysten mukaiset tuomariehdokkaalle asetetut pätevyysvaatimukset.

b) kilpailutoimikunta, jonka minimimiehitys on yksi henkilö, jolla on oltava voimassa oleva tuomariehdokaspätevyys ja yksi henkilö, jolla on voimassa oleva shakkitoimitsijapätevyys.

7. Kilpailun tuomari on vastuussa siitä, että raportti kilpailusta ja kilpailun täydelliset tulokset toimitetaan määräysten edellyttämällä tavalla Suomen Shakkiliitolle ja selolaskijalle.

Kilpailuun osallistuva pelaaja ei voi olla kilpailun tuomarina. Kilpailuun osallistuva pelaaja voi kuitenkin toimia kilpailutoimikunnan jäsenenä tai kilpailun johtajana. Erityisestä syystä kilpailun johtaja voi antaa pelaajalle tämän suostumuksella kilpailun kulkua edistävän yksittäisen tehtävän.

8. Kilpailun tuomari ratkaisee kilpailua koskevat valitukset ja erimielisyydet.

Tuomarin päätöksestä voi valittaa shakkituomaritoimikuntaan, joka voi purkaa tuomarin päätöksen. Mikäli tuomarin päätös puretaan, samalla päätetään purkamisen mahdollisista seuraamuksista. Kilpailun tuomarin ja kilpailutoimikunnan tehtävät on määrätty shakkisäännöissä, FIDEn kilpailumääräyksissä sekä kuvauksessa kilpailun toimihenkilöiden tehtävistä.

9. Voimassa olevia sääntöjä tai määräyksiä tai kilpailun johdon niiden perusteella antamia erikoismääräyksiä tai hyvää tapaa rikkovalle samoin kuin kilpailun tarkoitusperiä vastustavalle kilpailun tuomari voi antaa huomautuksen tai varoituksen. Kaikki kilpailussa annetut huomautukset ja varoitukset ja niiden syyt on ilmoitettava SSL:lle tulosten ilmoittamisen yhteydessä. Kilpailun keskeyttävälle tai kilpailusta suljetulle tai kilpailussa varoituksen saaneelle pelaajalle voi SSL:n asettama kurinpitäjä antaa pelaajan vastineen kuultuaan huomautuksen tai varoituksen tai antaa pelaajalle määräaikaisen kilpailukiellon.

Häiriökäyttäytymisestä rangaistuksena seuraa ensin huomautus ja sitten varoitus. Jos häiritseminen jatkuu, pelaajan peli tuomitaan hävityksi ja hänet voidaan poistaa pelihuoneistosta ja sulkea pois yhdeltä tai useammalta tulevalta kierrokselta. Rangaistus voi olla myös suoraan varoitus tai poisto, jos käyttäytyminen sitä edellyttää. Häiriökäyttäytymisen perusteella tuomittavasta pelin häviöstä tai yhdeltä tai useammalta tulevalta kierrokselta sulkemisesta päätöksen voi tehdä vain kilpailun päätuomari tai hänen valtuuttamansa tai häntä sijaistava kilpailun tuomari.

Jos pelaaja kilpailuun palattuaan jälleen jatkaa häiritsevää käytöstään, hänet suljetaan kokonaan pois kilpailusta.

10. Jos pelaaja jää ilman hyväksyttävää syytä pois kierrokselta, hänet suljetaan turnauksesta.

Jos pelaaja keskeyttää aloittamansa vajaakierroskilpailun, merkitään hänen jäljellä olevat pelinsä hänelle häviöiksi.

Jos pelaaja keskeyttää aloittamansa täydellisen turnauksen, menetellään seuraavasti:

Jos pelaaja on pelannut vähemmän kuin 50 % peleistään, hänen tuloksensa jäävät turnaustaulukkoon (vahvuuslukulaskentaa ja historiaa varten), mutta hänen tai vastustajien hänestä saamia pisteitä ei huomioida lopputuloksissa.

Jos pelaaja on pelannut vähintään 50 % peleistään, hänen tuloksensa jää turnaustaulukkoon ja lasketaan lopputuloksissa.

11. Kaikki kilpailun pelit ovat järjestäjän omaisuutta, mutta yksitellen ne ovat vapaasti julkaistavissa

12. Kilpailukutsussa on mainittava:

  • kilpailun alkamisaika (päivämäärä ja kellonaika) ja kesto
  • kilpailun pelipaikka
  • kilpailujärjestelmä
  • aikataulu ja pelinopeus
  • varsinaiset ja erikoispalkinnot
  • osanottomaksut
  • osanottajien mahdolliset taloudelliset ja muut edut
  • ilmoittautumistapa ja ilmoittautumisen ajankohta

13. Viimeistään osanoton varmistustilaisuudessa kaikille osanottajille on annettava tai muuten selvästi tiedotettava turnauksen erikoismääräykset, joista on käytävä ilmi kilpailukutsussa ylimalkaan esitetyt asiat tarkistettuina, kilpailutoimikunnan kokoonpano, kilpailun tuomari ym. mahdolliset asiat.

Mikäli kilpailussa käytetään vertailua sijoitusten määräytymiseen, on käytettävä vertailujärjestelmä mainittava erikoismääräyksissä. Jos turnauksessa jaetaan erikoispalkintoja, on niiden kohteet ja jakoperusteet ilmoitettava.

Voittajan ja tasatuloksen tullen valkeilla pelanneen on välittömästi pelin päätyttyä ilmoitettava pelin tulos kilpailutoimikunnalle ja jätettävä jollekin kilpailutoimikunnan jäsenelle selvästi luettavissa oleva pöytäkirja, jonka molemmat pelaajat ovat vahvistaneet oikeaksi nimikirjoituksellaan. Pöytäkirjan jättämisen laiminlyöneelle kilpailun tuomari voi tuomita häviön ko. pelissä tai sulkea kyseisen pelaajan pois kilpailusta.

14. Pelin kulussa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Pikapeliloppuisissa normaalin tai nopean shakin kilpailuissa noudatetaan FIDEn Shakkisääntöjen Ohjeistoa III, jos kilpailun erikoismääräyksissä ei toisin määrätä.

Jos pelaajalla on mukanaan matkapuhelin tai muu elektroninen kommunikaatiolaite tai muu shakkisiirtoja ehdottamaan kykenevä laite, on se pidettävä täysin suljettuna eikä se saa olla pelaajan hallussa pelin aikana. Jos tällainen laite ääntelee pelin aikana tai jos pelaaja käsittelee sitä, niin pelaaja häviää pelinsä. Vastustaja voittaa pelin. Kilpailun erikoismääräyksissä voidaan määritellä muu rangaistus, mikäli kilpailua ei toimiteta FIDEn vahvuuslukulaskentaan ja mikäli kyseessä ei ole SM-kilpailu.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia FIDEn sääntöjä ja määräyksiä.

15. Ellei turnauksen erikoismääräyksissä ole toisin mainittu, niin jos kaksi tai useampi osanottaja päätyy samaan pistemäärään, he jakavat rahapalkinnot.

Esinepalkinnot määräytyvät käytetyn vertailun mukaan. Esinepalkintojen jakautumisesta on mainittava turnauksen erikoismääräyksissä.

16. Tasapisteissä sijoitukset määräytyvät kilpailussa käytetyn vertailun perusteella. Ellei vertailujärjestelmää ole ilmoitettu joko kilpailua koskevissa virallisissa määräyksissä tai kilpailun erikoismääräyksissä, käytetään:

Vajaakierroskilpailussa ensimmäisenä vertailuna Buchholz-vertailua, toisena Sonneborn-Berger-vertailua, kolmantena voittojen määrää, neljäntenä tasapisteissä olevien keskinäisiä pelejä, sen jälkeen tasapisteissä olevien pelaajien tuloksia yhteisiä vastustajiaan vastaan, sen jälkeen kumulatiivista vertailua.

Täydellisessä turnauksessa käytetään ensimmäisenä vertailuna Sonneborn-Berger-vertailua, toisena tasapisteissä olevien pelaajien keskinäisiä pelejä, kolmantena voittojen määrää, neljäntenä pelaajien tulosta vähennettynä heikoimmin sijoittunutta pelaajaa tai heikoimmin sijoittuneita pelaajia vastaan saavutetuilla pistemäärillä, sitten vähennetään seuraavaksi heikoimmin sijoittuneita pelaajia vastaan saavutetut tulokset jne.

Täydellisessä tasatulostilanteessa järjestys määräytyy kilpailun alkuhetken vahvuuslukujen mukaan niin, että pelaaja, jolla on alempi luku, on tasatilanteessa voittaja.

17. Joukkueotteluja tai -turnauksia koskevassa kilpailukutsussa on 12. kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi selostettava ottelujen laatu ja kilpailujärjestelmä sekä kaikki joukkueen muodostamista koskevat määräykset.

Kaikissa ottelukilpailuissa on noudatettava kilpailun alussa ilmoitettua joukkueen pelaajien vahvuusjärjestystä. Varapelaajat pelaavat siis alimmilla pöydillä. Jos joukkue pelaa vajaalukuisena, katsotaan sen luovuttaneen pelaamattomat pelit.

Kun joukkuekilpailu pelataan vajaakierroskilpailuna:

Jos joukkueiden määrä on enintään 2 x kilpailun kerrosmäärä, vapaakierroksesta annetaan puolet voiton antamasta joukkuepistemäärästä ja puolet maksimipelipistemäärästä kierroksella.

Jos joukkueita on enemmän kuin 2 x kilpailun kierrosmäärä, vapaakierroksesta annetaan voiton joukkuepistemäärä ja maksimipelipistemäärä kierroksella.

Luovutukset on annettava alimmilla pöydillä. Ellei kilpailun erikoismääräyksissä ole toisin määrätty, ensisijaisesti ratkaisevat kaikissa otteluissa pelipisteet ja niiden mennessä tasan joukkuepisteet. Mikäli vertailukin on tasan, niin voittaa se joukkue, jonka edustaja on korkeammalla pöydällä voittanut vastustajansa joukkueiden keskinäisessä ottelussa. Jos tämäkään ei ratkaise, jakavat joukkueet sijoituksen.

POIKKEUS: Mikäli kyseessä on täydellinen turnaus, niin kaikki ottelunsa voittanut joukkue julistetaan voittajaksi pelipisteistä riippumatta.

18. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan alle 20-, alle 18-, alle 16-, alle 14-, alle 12-, alle 10- ja alle 8-vuotiaiden ikäsarjoissa niinä kalenterivuosina, jolloin hän täyttää enintään 20, 18, 16, 14, 12, 10 tai 8 vuotta. Pelaaja voi pelata myös ikäänsä ylemmässä ikäryhmässä.

Vaikka kilpailussa olisi erillinen nuorten ryhmä, on nuorilla oikeus pelata vahvuuslukunsa mukaisissa ryhmissä ja heidän osanottomaksunsa suositellaan olevan enintään 60 prosenttia normaalista osanottomaksusta.

19. Dopingin suhteen noudatetaan Suomen Shakkiliiton antidopingohjelmaa.

20. Vaikka shakkipeli voikin päättyä tasapeliin pelaajien sopiessa niin pelin kestäessä, on pelien sopiminen etukäteen kiellettyä.

Jos shakki esiintyy vedonlyönnin kohteena, pelaajat tai kilpailun toimihenkilöt näissä otteluissa eivät saa osallistua vedonlyöntiin.

Pelaajaa tai toimihenkilöä, joka syyllistyy tällaiseen rikkomukseen, rangaistaan liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti.