Shakkituomaritoimikunnan ohjesääntö 

Hyväksytty Liiton kokouksessa 18.11.2018.

I luku: Järjestysmuoto 

1. Shakkituomaritoimikunta on Suomen Shakkiliiton (SSL:n) alainen pysyvä toimikunta, jonka ohjesäännön vahvistaa liiton kokous. Myös ohjesäännön muutokset vahvistetaan liiton kokouksessa. 

2.. Shakkituomaritoimikuntaan kuuluu 4-6 jäsentä, joilla tulee olla vähintään shakkituomarin arvo ja joilla on Kansainvälisen shakkiliiton (FIDEn) tuomarilisenssi. 

3. Shakkituomarit esittävät vuotuisessa kokouksessaan SSL:n hallituksen vahvistettavaksi toimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan. 

4. Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. 

5. Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toinen toimikunnan jäsen. Kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua myös toimikunnan ulkopuolisia henkilöitä, jos jonkin asian käsittely sitä vaatii. 

6. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet valituista jäsenistä. Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilöasioissa – kuten mahdollisissa vaaleissa – kuitenkin arpa. 

II luku: Tehtävät 

7. Shakkituomaritoimikunnan tehtävänä on: 

7.1. Antaa liiton hallitukselle tai liittoon kuuluville yhteisöille ja yksityisillekin asiantuntijalausuntoja shakin sääntöjä ja niiden soveltamista koskevissa kysymyksissä. 

7.2 Toimia Suomen shakkiliiton pysyvänä asiantuntijaelimenä. 

7.3 Pitää yhteyttä FIDEn vastaaviin elimiin. 

7.4 Levittää FIDEn pelisääntöjen ja kilpailuja koskevien määräysten sekä niihin tehtyjen muutosten ja lisäysten tuntemusta ja tiedottaa merkittävistä ennakkotapausten ratkaisuista. 

7.5 Laatia shakin kilpailutoimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. 

7.6 Laatia shakkitoimitsijakoulutukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita sekä seurata toimitsija-arvoja koskeviin korotuksiin tarvittavien kiinnitysten/suoritusten täyttymistä ja toimitsija-arvojen ajantasaisuutta. Tuomaritoimikunta voi tarvittaessa esittää kilpailuihin toimitsijoita ja tuomareita, pyrkien täten edesauttamaan kiinnitysten ja suoritusten täyttymistä. 

7.7 Juurruttaa hyviä shakkitapoja maan shakinpelaajien ja erityisesti kilpailuihin osaaottavien keskuuteen. 

7.8 Tehdä SSL:lle ehdotuksia FIDEn eri tuomariarvojen anomisesta sekä antaa lausuntoja ehdotetun henkilön pätevyydestä niihin. 

7.9 Kutsua vähintään kerran vuodessa koolle Shakkituomarien kokous, johon kutsutaan kaikki shakkituomarit. 

III luku. Erinäisiä säännöksiä 

8. Ulkomaisissa suhteissa Shakkituomaritoimikunta käyttää nimeä Finnish Committee of Chess Arbiters. 

9. Toimikunnan jäsenyys hoidetaan luottamustehtävänä. 

10. Toimikunta on riippumaton ja ratkaisee käsiteltävänä olevat asiat vapaan harkintansa mukaan sille esitetyn aineiston perusteella. Toimikunta voi kuulla asianomaisia ja toimittaa todistajain 

kuulusteluja. Toimikunnan lausunnot ja ratkaisut annetaan kirjallisesti. Toimikunnan antamasta ratkaisusta voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan. 

11. Kun toimikunta antaa lausunnon tai tekee ratkaisun, jolla saattaa olla yleisempää merkitystä, sen tulee lähettää siitä tieto FIDEn sääntö- ja/tai tuomaritoimikunnalle. 

IV luku Toimikunnan lakkauttaminen 

12. SSL:n kokouksen on hyväksyttävä päätös shakkituomaritoimikunnan lakkauttamisesta.