A-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo  1 Pohjala Henri    TammerSh 2417 m+ 3 v+ 2 m- 6 v+ 5 v+10 m+13 m=11 5,5 2417  2 Tuominen Risto    TuTS   2322 v+ 6 m- 1 v+ 3 m+10 m- 5 v+11 v+13 5,0 2323  3 Linden Lari     TuTS   2192 v- 1 m+10 m- 2 v+ 6 v=13 m+ 4 m+ 5 4,5 2198  4 Syvälahti Timo    KarjUra  2028 m+ 8 v+13 v-10 m= 7 m= 6 v- 3 v+15 4,0 2037  5 Syvälahti Heikki   KarjUra  2117 v-10 m= 6 v+ 7 m- 1 v+ 2 m+12 v- 3 3,5 2121  6 Kiltti Jyrki     LahS   2235 m- 2 v= 5 v+ 1 m- 3 v= 4 m=10 v+12 3,5 2232  7 Pietinen Pekka    KäpSK   2017 m= 9 v+ 8 m- 5 v= 4 m-11 v=16 v+14 3,5 2016  8 Tuominen Tanja    TuTS   2113 v- 4 m- 7 v-13 m+14 v-12 m+ 9 v+10 3,0 2105  9 Ertbjerg Per     I-HSK   1993 v= 7 m+17 m-12 v-11 m+28 v- 8 m=16 3,0 1987 10 Torkkola Henri    TammerSh 2187 m+ 5 v- 3 m+ 4 v- 2 m- 1 v= 6 m- 8 2,5 2183   B-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 11 Rajaji Suseenthiram I-HSK   1937 m-12 v+16 v+17 m+ 9 v+ 7 m- 2 v= 1 4,5 1956 12 Nikolakaros Kimon  SalSK   1943 v+11 m+14 v+ 9 m-13 m+ 8 v- 5 m- 6 4,0 1955 13 Pasanen Tuomo    I-HSK   1981 v+15 m- 4 m+ 8 v+12 m= 3 v- 1 m- 2 3,5 1991 14 Haanila Erkki    SalSK   1869 m+19 v-12 m+20 v- 8 m=16 v+28 m- 7 3,5 1876 15 Lehtosaari Kalevi  EurSK   1956 m-13 v=20 m=28 v=16 m+17 v+19 m- 4 3,5 1955 16 Tocklin Tomi     SalSK   1891 v=18 m-11 v+23 m=15 v=14 m= 7 v= 9 3,5 1894 17 Väntsi Timo     TuTS   1947 m+20 v- 9 m-11 v=28 v-15 m+18 v+23 3,5 1944 18 Patola Eero     KäpSK   1873 m=16 v-28 m=27 v+20 m+23 v-17 m-22 3,0 1866 19 Junnila Ville    TuTS   1865 v-14 m-23 v=21 m=26 v+20 m-15 v+35 3,0 1857 20 Mäntyniemi Jaakko  TammerSh 1954 v-17 m=15 v-14 m-18 m-19 v+24 m+28 2,5 1941   C-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 21 Salvi Tuomas     TuTS   1729 m=22 v+30 m=19 v=24 m+27 v+35 v+25 5,5 1757 22 Vierjoki Timo    SalSK   1718 v=21 m-25 m+29 v+36 m-35 v+26 v+18 4,5 1735 23 Hakola Jukka     SalSK   1759 m+29 v+19 m-16 v+35 v-18 m+25 m-17 4,0 1773 24 Annala Esa      Remi   1736 v-27 m+40 v-26 m=21 v+30 m-20 v+29 3,5 1740 25 Laajo Juha      TSY    1798 m-28 v+22 m=35 v+27 m+26 v-23 m-21 3,5 1794 26 Kohvakka Raimo    LeppSisu 1755 m+30 v-35 m+24 v=19 v-25 m-22 m+36 3,5 1755 27 Torvi Markku     SalSK   1729 m+24 v+29 v=18 m-25 v-21 m-32 m+33 3,5 1727 28 Tötterström Raino  SalSK   1824 v+25 m+18 v=15 m=17 v- 9 m-14 v-20 3,0 1828 29 Riekkinen Keijo   SalSK   1774 v-23 m-27 v-22 m=32 v+40 m+30 m-24 2,5 1757 30 Latvio Erkki     TSY    1741 v-26 m-21 m+36 v+31 m-24 v-29 m=39 2,5 1720   D-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 31 Enkel Vladimir    SalSK   1512 v+34 m+37 v+40 m-30 v+32 m=38 v+41 5,5 1542 32 Pajukangas Jani   G     1535 m+42 v=36 m+34 v=29 m-31 v+27 m=37 4,5 1553 33 Korpela Olavi    TuTS   1468 v+38 m-34 v+37 m-40 v+39 m+41 v-27 4,0 1479 34 Varonen Hannu    TuTS   1514 m-31 v+33 v-32 m-41 v+42 m+39 v+38 4,0 1507 35 Teräsalo Kari    Hm-93   1716 v+40 m+26 v=25 m-23 v+22 m-21 m-19 3,5 1722 36 Virta Aare      SalSK   1638 v+37 m=32 v-30 m-22 v+38 m+40 v-26 3,5 1637 37 Westerlund Svante  HaSS   1539 m-36 v-31 m-33 v+39 v+41 m+42 v=32 3,5 1527 38 Stockfelt Jesse   TuTS   1409 m-33 v+39 v+41 m+42 m-36 v=31 m-34 3,5 1412 39 Tuominen Matias   K/Loukin 1291 v+41 m-38 v+42 m-37 m-33 v-34 v=30 2,5 1297 40 Vannassalo Seppo   TSY    1686 m-35 v-24 m-31 v+33 m-29 v-36 m+42 2,0 1659 41 Alisaari Vellu    PSY    1298 m-39 v+42 m-38 v+34 m-37 v-33 m-31 2,0 1294 42 Pajukangas Väinö       U1525 v-32 m-41 m-39 v-38 m-34 v-37 v-40 0,0 1267