A-RYHMÄ  1 Elomaa Arto     JärvSK 2123 v= 2 m+ 9 m+ 3 v= 6 m+ 7 v= 8 4.5 2132  2 Ebeling Daniel    MatSK 2353 m= 1 v+ 3 m+ 6 v+ 7 m= 8 v= 4 4.5 2352  3 Nokso-Koivisto Aki  LoimSK 2136 v+ 8 m- 2 v- 1 m+ 5 v= 6 m+ 9 3.5 2138  4 Suominen Antti    KäpSK 1996 m- 7 v+16 v= 8 m+10 v= 9 m= 2 3.5 2004  5 Kumpulainen Jari   HyvSK 1980 v=10 m+13 m- 7 v- 3 m+17 v+15 3.5 1983  6 Rauramaa Kari    MatSK 2064 v= 9 m+ 8 v- 2 m= 1 m= 3 v= 7 3.0 2067  7 Ahonen Jari     HyvSK 1984 v+ 4 m=10 v+ 5 m- 2 v- 1 m= 6 3.0 1990  8 Aakio Seppo     SSK  2067 m- 3 v- 6 m= 4 v+15 v= 2 m= 1 2.5 2066  9 Syvälahti Heikki   KarjUr 2045 m= 6 v- 1 m-15 v+11 m= 4 v- 3 2.0 2036 10 Grönroos Matti    KirkSK 1965 m= 5 v= 7 m-11 v- 4 m-12 v=16 1.5 1953 B-RYHMÄ 11 Virtanen Teemu    NurmSK 1848 v+22 m+20 v+10 m- 9 m+15 v-12 4.0 1867 12 Vesely Petr     LauttS 1928 m-16 v-15 v+22 m=13 v+10 m+11 3.5 1931 13 Heikkilä Raine    PorvSK 1847 m+17 v- 5 m=16 v=12 v=25 m+27 3.5 1854 14 Taipale Reijo    HSK  1810 v-21 m=18 v+34 m-23 v+22 m+25 3.5 1812 15 Patola Eero     KäpSK 1922 v+20 m+12 v+ 9 m- 8 v-11 m- 5 3.0 1926 16 Peltola Leo     Remi  1952 v+12 m- 4 v=13 m-25 v+20 m=10 3.0 1950 17 Suseenthiram Rajaji     1844 v-13 m+21 v+25 m+22 v- 5 m-20 3.0 1846 18 Niemelä Mika     HyvSK 1787 m+19 v=14 m-20 v=26 m=21 v=24 3.0 1788 19 Varjokallio Matti  LauttS 1783 v-18 m-25 v-23 m+39 v+34 m+22 3.0 1778 20 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1919 m-15 v-11 v+18 m=21 m-16 v+17 2.5 1911 21 Järvinen Seppo    LauttS 1809 m+14 v-17 m-24 v=20 v=18 m-23 2.0 1798 22 Teräsalo Kari    Hm-93 1859 m-11 v+27 m-12 v-17 m-14 v-19 1.0 1839 C-RYHMÄ 23 Marttila Olli    KäpSK 1671 m-26 v+33 m+19 v+14 m-24 v+21 4.0 1692 24 Paukku Jukka     LauttS 1764 v-25 m+28 v+21 m=34 v+23 m=18 4.0 1772 25 Turtiainen Kimmo   LauttS 1759 m+24 v+19 m-17 v+16 m=13 v-14 3.5 1771 26 Luoma Heikki     KäpSK 1661 v+23 m-34 v+28 m=18 v-27 m+39 3.5 1669 27 Laitinen Jarmo    Hm-93 1715 v=28 m-22 m+29 v=33 m+26 v-13 3.0 1717 28 Annala Esa      Remi  1698 m=27 v-24 m-26 v=29 m+36 v+33 3.0 1695 29 Syvälahti Timo    KarjUr 1634 v+31 m=30 v-27 m=28 v-39 m+34 3.0 1633 30 Henttonen Tero    LauttSU1548 m+32 v=29 m-33 v-35 v=38 m+44 3.0 1551 31 Inkinen Alpo     HyvSK 1567 m-29 v-39 m+32 v-36 m+41 v+45 3.0 1560 32 Jalas Aaro      LauttS 1548 v-30 m-38 v-31 m+44 v+40 m+37 3.0 1538 33 Laitinen Pauli    Hm-93 1682 v=34 m-23 v+30 m=27 v=35 m-28 2.5 1672 34 Kuusela Jarkko    PorvSK 1678 m=33 v+26 m-14 v=24 m-19 v-29 2.0 1671 D-RYHMÄ 35 Halonen Juhani    HSK  1479 m+42 v=41 v+38 m+30 m=33 v+36 5.0 1512 36 Louhi Tapio     TuTS  1485 m+39 v+43 v+44 m+31 v-28 m-35 4.0 1502 37 Kivimäki Kasper   K/West 1328 m+40 v-45 m+46 v+42 m+43 v-32 4.0 1348 38 Willman Ilari    MatSK 1459 m+43 v+32 m-35 v+41 m=30 v-42 3.5 1471 39 Toikkanen Seppo   I-HSK 1500 v-36 m+31 m+41 v-19 m+29 v-26 3.0 1512 40 Molander Joel    HSK  1406 v-37 m+46 m=42 v+45 m-32 v=43 3.0 1403 41 Mäkelä Reijo     G   1530 v+44 m=35 v-39 m-38 v-31 m+46 2.5 1515 42 Luukas Matti     PorvSK 1462 v-35 m-44 v=40 m-37 v+46 m+38 2.5 1447 43 Kauppinen Janne   LauttS 1439 v-38 m-36 m+45 v+46 v-37 m=40 2.5 1424 44 Etzell Niklas    LauttSU1525 m-41 v+42 m-36 v-32 m+45 v-30 2.0 1395 45 Paasonen Pasi    I-HSK 1198 v=46 m+37 v-43 m-40 v-44 m-31 1.5 1198 46 Siren Stefan     LeppSi 1229 m=45 v-40 v-37 m-43 m-42 v-41 0.5 1213