A-RYHMÄ  1 Hämäläinen Jussi   JoeSK 2106 m+10 v+14 m+ 4 v= 2 m= 3 4.0 2144  2 Pohjala Henri    VammSK 2312 m+ 3 v= 4 v+ 5 m= 1 m=12 3.5 2313  3 Torkkola Henri    LahS  2150 v- 2 m= 5 m+ 7 v= 4 v= 1 2.5 2157  4 Järvenpää Jari    SalSK 2325 v= 5 m= 2 v- 1 m= 3 m+ 7 2.5 2305  5 Topi-Hulmi Teemu   TuTS  2219 m= 4 v= 3 m- 2 v= 7 m+13 2.5 2212  6 Sorvari Jarmo    Tammer 2029 m+ 8 v- 7 v= 9 m=13 m=14 2.5 2028  7 Syvälahti Heikki   KarjUr 2040 v= 9 m+ 6 v- 3 m= 5 v- 4 2.0 2045  8 Laitinen Mika    Pässi 2028 v- 6 m=16 m-12 v=15 v+20 2.0 2010  9 Pelto Juho      SalSK 2029 m= 7 v=15 m= 6 v-12 m-22 1.5 1998 10 Hautaniemi Jarmo   VammSK 2041 v- 1 m-13 v=17 m=20 v-21 1.0 1990 B-RYHMÄ 11 Liimatainen Jero   TuTS  1933 m=18 v+19 m+15 v=14 m+16 4.0 1984 12 Paajala Niki     Pässi 1975 v=16 m=20 v+ 8 m+ 9 v= 2 3.5 2014 13 Kangas Lauri     Pässi 1993 m=15 v+10 m=14 v= 6 v- 5 2.5 2005 14 Linqvist Grels    VSS  2020 v+20 m- 1 v=13 m=11 v= 6 2.5 2019 15 Linden Lari     TuTS  2003 v=13 m= 9 v-11 m= 8 v+17 2.5 1999 16 Julkunen Tapio    VSS  1958 m=12 v= 8 v+20 m=17 v-11 2.5 1960 17 Valkama Eero     TSY  1903 m=19 v+30 m=10 v=16 m-15 2.5 1912 18 Rintakoski Pentti  VammSK 1913 v=11 m=25 m-22 v+23 m=19 2.5 1906 19 Väntsi Timo     TuTS  1901 v=17 m-11 v-21 m+30 v=18 2.0 1878 20 Koivusalo Ville-Veik KurVi 2005 m-14 v=12 m-16 v=10 m- 8 1.0 1968 C-RYHMÄ 21 Riekkinen Keijo   SalSK 1740 v+27 m+29 m+19 v+25 m+10 5.0 1875 22 Leino Pauli     EurSK 1892 v-25 m+26 v+18 m+24 v+ 9 4.0 1938 23 Tammi Tauno     EurSK 1780 v+28 m=33 v+30 m-18 v+37 3.5 1818 24 Laajo Juha      TSY  1836 v+26 X 0 m=25 v-22 m+29 3.0 1857 25 Kohvakka Raimo    LeppSi 1876 m+22 v=18 v=24 m-21 m+26 3.0 1885 26 Perho Aki      PSY  1838 m-24 v-22 v+33 m+32 v-25 2.0 1811 27 Vierjoki Timo    SalSK 1771 m-21 v-37 v-28 m+36 m+34 2.0 1734 28 Saharinen Petri   HSK  1778 m-23 v-32 m+27 v-35 m+41 2.0 1736 29 Tocklin Tomi     SalSK 1799 m-30 v-21 m+34 v=37 v-24 1.5 1751 30 Koivumäki Marko   LoimSK 1814 v+29 m-17 m-23 v-19 v-33 1.0 1763 D-RYHMÄ 31 Rantamo Keijo    TuTS  1565 v-36 m+52 v+40 m+45 v+39 4.0 1637 32 Lehto Pekka     VammSK 1641 v+40 m+28 m=37 v-26 m+35 3.5 1708 33 Virtanen Aleksi   SalSK 1717 m+37 v=23 m-26 v=41 m+30 3.0 1745 34 Tuominen Kari    TuTS  1591 v+35 m+40 v-29 m+38 v-27 3.0 1640 35 Valkonen Jouni    TuTS  1596 m-34 v+44 v+36 m+28 v-32 3.0 1627 36 Virta Aare      SalSK 1586 m+31 v=38 m-35 v-27 m+40 2.5 1599 37 Jäderholm Bo     TSY  1725 v-33 m+27 v=32 m=29 m-23 2.0 1710 38 Uusitalo Raimo    SalSK 1596 v+39 m=36 m-41 v-34 m=44 2.0 1566 39 Tanner Veikko    TuTS  1599 m-38 v-41 m=46 v+42 m-31 1.5 1530 40 Tolonen Jouko    LahS  1624 m-32 v-34 m-31 v+46 v-36 1.0 1539 E-RYHMÄ 41 Syvälahti Timo    KarjUr 1562 v+52 m+39 v+38 m=33 v-28 3.5 1634 42 Louhi Tapio     TuTS  1409 m+43 X 0 v+52 m-39 v+50 3.5 1485 43 Kunnari Taisto    TuTS  1433 v-42 m+49 v+48 m=52 v+51 3.5 1474 44 Grönroos Jukka    TSY  1524 v+50 m-35 v=45 m+47 v=38 3.0 1554 45 Kulhia Jaakko    Pässi 1522 v=51 m=50 m=44 v-31 v+47 2.5 1521 46 Nurmi Emil      TuTS  1453 v=47 m+51 v=39 m-40 v=48 2.5 1472 47 Havumäki Asko    LoimSKU1446 m=46 v+48 m+50 v-44 m-45 2.5 1461 48 Kiviaho Pauli    TöysSK 1403 v=49 m-47 m-43 v+51 m=46 2.0 1384 49 Stockfelt Jesse   TuTS  1224 m=48 v-43 m-51 v-50 v+52 1.5 1250 50 Levo Niko      TuTS  1554 m-44 v=45 v-47 m+49 m-42 1.5 1474 51 Norri Ilkka     TuTS  1479 m=45 v-46 v+49 m-48 m-43 1.5 1414 52 Paasikangas Eino   LoimSK 1558 m-41 v-31 m-42 v=43 m-49 0.5 1436