SUOMEN SHAKKILIITON KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 12.6.2023

Asia: Keskeyttäminen ilman perusteltua syytä Shakin SM-kilpailussa 2023

Asia on tullut vireille SM-Kilpailun tuomariraportilla.

Asianosaisten kuuleminen: Vesa-Pekka Heinolalle on liiton kurinpitäjän toimesta lähetetty 13.4.2023 pyyntö tulla kuulluksi otsikon mukaisessa asiassa. Inhimillisen erehdyksen vuoksi Heinola ei saanut vastinepyyntöä. Kurinpitovaliokunta teki 29.5.2023 päätöksen Heinolaa kuulematta. Virhe huomattiin nopeasti ensimmäisen päätöksen jälkeen ja Heinolalle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi. Heinola vetoaa vastineessaan tulleensa huonoksi kohdelluksi ilmeisesti kilpailun toimitsijoiden taholta. Heinola ei erittele, miten häntä olisi loukattu. 29.5.2023 määrättyä seuraamusta Heinola pitää hyväksyttävänä.

Päätös: Tämä päätös korvaa asiassa 29.5.2023 annetun päätöksen. Kurinpitovaliokunta on nyt päättänyt määrätä Heinolalle noin kuuden kuukauden kilpailukiellon Suomen shakkiliiton virallisiin kilpailuihin. Kilpailukielto astuu voimaan heti ja kilpailukiellon viimeinen voimassaolopäivä on 28.11.2023.

Päätöksen perustelu:
Heinola on saanut asian uudelleen avaamisen jälkeen mahdollisuuden antaa vastineensa. Vastine ei tuo esille konkreettista syytä SM-kilpailun keskeyttämiselle. Huonot välit joidenkin henkilöiden kanssa eivät ole asianmukainen peruste keskeytykselle. Kurinpitovaliokunta katsoo, ettei vastine anna aihetta muuttaa ensimmäistä päätöstä muutoin kuin teknisesti parissa kohdassa (esim. päätöksen päiväys).

SM kilpailun keskeyttäminen ilman erityisen painavaa syytä on vakava asia. Keskeyttäminen vääristää kanssakilpailijoiden turnaustilannetta ja koska kyseessä on liiton edustusoikeuksiin vaikuttava kilpailu, on keskeytyksellä merkitystä myös kanssakilpailijoille taloudellisesti merkittäviin kansainvälisiin edustusoikeuksiin.

Nyt tapahtunut keskeyttäminen SM kilpailussa on Heinolalle toinen kerta. Heinola keskeytti vastaavasti myös vuoden 2019 SM kilpailut ja sai kyseisestä keskeytyksestä Shakkiliiton kurinpitäjän määräämänä rangaistuksena varoituksen. Varoitus oli voimassa 18 kk antopäivästään lukien. Tätä päätöstä tehtäessä varoitus ei enää ole voimassa.

Koska kyseessä on toistunut ja shakin kilpailutoiminnan piirissä erittäin harvinainen tilanne, on liiton kurinpitäjä 30.4.2023 päättänyt ettei kurinpitomenettelyn ohjesäännön mukaisesti hänellä ole asiassa toimivaltaa. Rikkomuksesta määrättävä rangaistus on oltava kovempi kuin mihin kurinpitäjällä toimivallan rajat riittävät, joten kurinpitäjä on siirtänyt asian kurinpitovaliokunnan päätettäväksi.

Kurinpitomenettelyn ohjesääntö https://www.shakkiliitto.fi/wp-content/uploads/2020/09/SSL-kurinpitom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.pdf

Shakin kilpailumääräykset https://www.shakkiliitto.fi/shakin-kilpailumaaraykset-suomessa/

Shakin kilpailumääräykset Suomessa kohta 9: ”Kilpailun keskeyttävälle tai kilpailusta suljetulle tai kilpailussa varoituksen saaneelle pelaajalle voi Suomen shakkiliiton asettama kurinpitäjä antaa pelaajan vastineen kuultuaan huomautuksen tai varoituksen tai antaa pelaajalle määräaikaisen kilpailukiellon. Pidemmistä kilpailukielloista tai muista sanktioista päättää Kurinpito- ja eettinen valiokunta kurinpitäjältä saamansa ilmoituksen pohjalta.”

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta https://www.oikeusturvalautakunta.fi/ osoitteesta oikeusturvalautakunta@olympiakomitea.fi

Asiassa päätöksen tehneet
Alia Dannenberg puheenjohtaja, Aleksei Holmsten, Pekka Kauppala ja Taneli Lallukka