Selotoimikunnan ohjesääntö

Tämä ohjesääntö on hyväksytty liiton kokouksessa 6.5.2022.

I luku: Järjestysmuoto

1. Selotoimikunta on Suomen Shakkiliiton (SSL:n) alainen pysyvä toimikunta, jonka ohjesäännön vahvistaa liiton kokous. Myös ohjesäännön muutokset vahvistetaan liiton kokouksessa.

2. Selotoimikuntaan kuuluu 4–6 jäsentä, jotka valitsee SSL:n hallitus. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

3. Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toinen toimikunnan jäsen. Kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua myös toimikunnan ulkopuolisia henkilöitä, jos jonkin asian käsittely sitä vaatii.

4. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet valituista jäsenistä. Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilöasioissa – kuten mahdollisissa vaaleissa – kuitenkin arpa.

5. Selotoimikunnan lisäksi SSL:n hallitus nimittää vahvuuslukujen laskennasta vastaavan selolaskijan. Selolaskijalla on läsnäolo- ja puheoikeus selotoimikunnan kokouksissa, mutta äänioikeus vain, mikäli hän on selotoimikunnan jäsen.

II luku: Tehtävät

6. Selotoimikunta on asiantuntijaelin vahvuuslukuihin, arvonimiin ja edustusvalintoihin liittyvissä asioissa. Toimikunnan tehtävänä on:

6.1. Asiantuntijalausuntojen antaminen vahvuuslukuja, edustusvalintoja ja arvonimiä koskevissa kysymyksissä

6.2. SSL:n pysyvänä asiantuntijaelimenä toimiminen

6.3. Vahvuuslukulaskennan valvominen

6.4. Selosäännöstön soveltamisen linjaaminen

6.5. Tarvittavien muutoksien esittäminen selosäännöstöön

6.6. Vahvuuslukulaskentaan liittyvien protestien käsittely

6.7. Arvonimien vahvistaminen

6.8. Vahvuus- ja valintalistojen säännöllisestä julkaisemisesta huolehtiminen