A-RYHMÄ  1 Eklund Kari     Remi  2024 m= 6 v= 4 m+ 9 v+ 2 m+ 7 v+11 5.0 2041  2 Karvinen Kimmo    Remi  2061 v= 7 m+ 8 v+ 3 m- 1 v+ 6 m+ 9 4.5 2072  3 Pollari Pasi     HSK  2123 v= 8 m= 7 m- 2 v+ 6 m+ 4 v+14 4.0 2126  4 Mustonen Ilkka    HSK  2042 v= 9 m= 1 v=11 m+ 5 v- 3 m+ 8 3.5 2045  5 Pitkänen Jorma    LahS  1949 m+10 v+20 m= 8 v- 4 m-11 v+13 3.5 1954  6 Tumanov Dmitri    Remi  2033 v= 1 m+ 9 v+ 7 m- 3 m- 2 v=12 3.0 2035  7 Elomaa Arto     HSK  2191 m= 2 v= 3 m- 6 v+ 8 v- 1 m+15 3.0 2185  8 Syvälahti Heikki   KarjUr 2089 m= 3 v- 2 v= 5 m- 7 m+14 v- 4 2.0 2082  9 Suominen Antti    KäpSK 2059 m= 4 v- 6 v- 1 m=11 m+12 v- 2 2.0 2050 10 Auvinen Esa     ESK  1949 v- 5 m-15 v-13 m+28 v-21 m+26 2.0 1932 B-RYHMÄ 11 Patola Eero     KäpSK 1878 m+12 v+14 m= 4 v= 9 v+ 5 m- 1 4.0 1895 12 Havumäki Jani    KymS  1877 v-11 m+18 v+15 m+20 v- 9 m= 6 3.5 1888 13 Kangas Mauno     LeppSi 1821 v+17 m=19 m+10 v-14 v+20 m- 5 3.5 1834 14 Turtiainen Tauno   HSK  1907 v+18 m-11 v+20 m+13 v- 8 m- 3 3.0 1911 15 Rajaji Suseenthiram I-HSK 1937 m-20 v+10 m-12 v+17 m+22 v- 7 3.0 1936 16 Toropainen Jarkko  Hm-93 1813 v=19 m=29 v-27 m=18 v+24 m=20 3.0 1815 17 Miikkulainen Jouko  I-HSK 1803 m-13 v+25 v+19 m-15 v+26 m-21 3.0 1805 18 Syvälahti Timo    KarjUr 1879 m-14 v-12 m-22 v=16 m+28 v+27 2.5 1869 19 Saharinen Petri   HSK  1869 m=16 v=13 m-17 v=26 m+27 v-22 2.5 1859 20 Grönroos Matti    KirkSK 1943 v+15 m- 5 m-14 v-12 m-13 v=16 1.5 1926 C-RYHMÄ 21 Latvio Erkki     TSY  1754 v=22 m=33 v+24 m+29 m+10 v+17 5.0 1777 22 Lindholm Jere    EtVaS 1749 m=21 v+30 v+18 m+27 v-15 m+19 4.5 1775 23 Salminen Matti    I-HSK 1715 v+28 m-26 v+25 m-24 v-30 m+36 3.0 1718 24 Astikainen Antero  JoeSK 1758 m=30 v=27 m-21 v+23 m-16 v+31 3.0 1756 25 Hiltunen Ville    EtVaS 1796 v=29 m-17 m-23 v=32 v+33 m+30 3.0 1790 26 Laitinen Jarmo    Hm-93 1765 m-27 v+23 v+29 m=19 m-17 v-10 2.5 1764 27 Karppinen Martti   LahS  1765 v+26 m=24 m+16 v-22 v-19 m-18 2.5 1764 28 Teräsalo Kari    Hm-93 1688 m-23 v+32 m+30 v-10 v-18 m=29 2.5 1691 29 Heino Aimo      LahS  1767 m=25 v=16 m-26 v-21 m+32 v=28 2.5 1760 30 Lamminen Matti    HyvSK 1763 v=24 m-22 v-28 m+36 m+23 v-25 2.5 1755 D-RYHMÄ 31 Turunen Tiina    EtVaS 1568 m+34 v+39 v-36 m+38 v+35 m-24 4.0 1582 32 Mäkelä Reijo     G   1631 v+36 m-28 v+33 m=25 v-29 m+40 3.5 1640 33 Laitinen Pauli    Hm-93 1615 m+39 v=21 m-32 v+35 m-25 v+37 3.5 1621 34 Sares Martti     KUSK  1567 v-31 m=36 v+39 m=40 v+38 m-35 3.0 1559 35 Kauppinen Janne   LauttS 1469 m-37 v+38 v+40 m-33 m-31 v+34 3.0 1467 36 Luoma Heikki     KäpSK 1666 m-32 v=34 m+31 v-30 m+37 v-23 2.5 1655 37 Pollari Joni     Koul03 1341 v+35 m+40 v-38 m-39 v-36 m-33 2.0 1342 38 Pohjola Jari     LahS  1316 v-40 m-35 m+37 v-31 m-34 v+39 2.0 1317 39 Ståhle Sten     HSK  1615 v-33 m-31 m-34 v+37 v+40 m-38 2.0 1585 40 Haverinen Jarmo   EtVaS 1217 m+38 v-37 m-35 v=34 m-39 v-32 1.5 1222