A-RYHMÄ  1 Tumanov Dmitri    Remi  1980 v= 7 m+ 4 v+ 8 m- 3 v+ 2 m+ 9 4.5 1994  2 Kumpulainen Kalle  Remi  1996 v+ 6 m+ 3 v+ 7 m= 9 m- 1 v- 5 3.5 2002  3 Elomaa Arto     JärvSK 2134 m= 8 v- 2 m- 6 v+ 1 v+ 7 m+12 3.5 2131  4 Valkama Eero     TSY  1945 m= 9 v- 1 m=12 v+17 m= 8 v+ 6 3.5 1951  5 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1923 v+10 m- 7 v= 9 m= 8 v=12 m+ 2 3.5 1930  6 Immonen Vihtori   I-HSK 2119 m- 2 v+ 8 v+ 3 m- 7 v+ 9 m- 4 3.0 2114  7 Puittinen Mika    Aatos 2016 m= 1 v+ 5 m- 2 v+ 6 m- 3 v- 8 2.5 2013  8 Tiilikainen Mikko  Remi  1983 v= 3 m- 6 m- 1 v= 5 v= 4 m+ 7 2.5 1982  9 Turtiainen Tauno   HSK  1974 v= 4 m=10 m= 5 v= 2 m- 6 v- 1 2.0 1968 10 Suuronen Petri    EtVaS 1936 m- 5 v= 9 m+13 v-12 m=17 v-21 2.0 1921 B-RYHMÄ 11 Björkhem Daniel   PorvSKU1669 m=14 v+15 v+19 m+18 m-13 v+17 4.5 1754 12 Kokkala Janne    Pässi 1815 m+20 v+17 v= 4 m+10 m= 5 v- 3 4.0 1835 13 Tähtikallio Jani   Remi  1816 m=17 v+20 v-10 m=21 v+11 m+22 4.0 1823 14 Tikka Erkki     I-HSK 1663 v=11 m+26 v+18 m=19 v-22 m+16 4.0 1678 15 Annala Esa      Remi  1682 v+19 m-11 v=26 m+24 v-16 m+30 3.5 1682 16 Laitinen Jarmo    Hm-93 1737 v-18 m-19 v=25 m+20 m+15 v-14 2.5 1728 17 Rautanen Sari    EtVaS 1875 v=13 m-12 v+21 m- 4 v=10 m-11 2.0 1863 18 Lindholm Pertti   HyvSK 1709 m+16 v-21 m-14 v-11 m-25 v+28 2.0 1694 19 Marttila Olli    KäpSK 1692 m-15 v+16 m-11 v=14 m-21 v=24 2.0 1678 20 Karppinen Martti   LahS  1782 v-12 m-13 m-22 v-16 v+26 m-29 1.0 1754 C-RYHMÄ 21 Luoma Heikki     KäpSK 1659 v+25 m+18 m-17 v=13 v+19 m+10 4.5 1689 22 Turunen Tiina    EtVaS 1607 v=26 m+27 v+20 m+25 m+14 v-13 4.5 1634 23 Valkama Arvo     TSY  1451 v=24 m+30 v+29 m=26 m+28 v=25 4.5 1475 24 Khanov Pavel     Int  1447 m=23 v+29 m+27 v-15 v+30 m=19 4.0 1463 25 Laitinen Pauli    Hm-93 1659 m-21 v+28 m=16 v-22 v+18 m=23 3.0 1656 26 Toropainen Jarkko  Hm-93 1658 m=22 v-14 m=15 v=23 m-20 v+27 2.5 1647 27 Karatzidis Michalis    U1525 m+28 v-22 v-24 m-30 v+29 m-26 2.0 1404 28 Telenius Kimmo    KäpSK 1543 v-27 m-25 v+30 m+29 v-23 m-18 2.0 1523 29 Louhi Tapio     TuTS  1400 v+30 m-24 m-23 v-28 m-27 v+20 2.0 1393 30 Wahlbäck Stefan   Int  1170 m-29 v-23 m-28 v+27 m-24 v-15 1.0 1172