A-RYHMÄ  1 Luukkonen Tommi   JyS  2263 v+ 7 m+ 2 v+ 4 m= 6 v+ 3 m=12 5.0 2268  2 Hokkanen Petri    Velhot 2283 m= 4 v- 1 m+ 3 v+ 7 m+ 6 v+ 5 4.5 2284  3 Syvälahti Heikki   KarjUr 2079 m+10 v= 4 v- 2 m+ 5 m- 1 v+ 7 3.5 2085  4 Elomaa Arto     JärvSK 2152 v= 2 m= 3 m- 1 v+ 9 m= 7 v+ 6 3.5 2154  5 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1978 m- 9 v+11 m+18 v- 3 v+ 8 m- 2 3.0 1981  6 Ertbjerg Per     LauttS 2020 v+ 8 m- 7 m+10 v= 1 v- 2 m- 4 2.5 2024  7 Suominen Antti    KäpSK 2036 m- 1 v+ 6 v+ 8 m- 2 v= 4 m- 3 2.5 2038  8 Vesely Petr     LauttS 1988 m- 6 v+10 m- 7 v+18 m- 5 v=11 2.5 1985  9 Tiilikainen Mikko  Remi  1973 v+ 5 m-18 v=12 m- 4 v+17 m-14 2.5 1968 10 Kauppala Pekka    LauttS 2100 v- 3 m- 8 v- 6 m-11 v-12 m+18 1.0 2082 B-RYHMÄ 11 Huttunen Jarkko   NurmSK 1892 v+12 m- 5 m+20 v+10 v+14 m= 8 4.5 1910 12 Mäntyniemi Jaakko  Tammer 1907 m-11 v+14 m= 9 v+19 m+10 v= 1 4.0 1921 13 Hiltunen Ville    EtVaS 1775 v+19 m=16 v=17 m-14 m+28 v+20 4.0 1788 14 Kumpulainen Jari   HyvSK 1891 v=18 m-12 m+15 v+13 m-11 v+ 9 3.5 1895 15 Lyly Seppo      KS-58 1792 v+16 m=17 v-14 m+29 v-18 m+21 3.5 1799 16 Toropainen Jarkko  Hm-93 1809 m-15 v=13 m=21 v+20 m+19 v=28 3.5 1811 17 Piippo Mikko     LauttS 1821 m=20 v=15 m=13 v+21 m- 9 v=19 3.0 1821 18 Peltola Leo     Remi  1888 m=14 v+ 9 v- 5 m- 8 m+15 v-10 2.5 1889 19 Turtiainen Kimmo   LauttS 1775 m-13 v+21 v+22 m-12 v-16 m=17 2.5 1772 20 Saavalainen Ellis  MatSK 1810 v=17 m+33 v-11 m-16 v+22 m-13 2.5 1803 21 Syvälahti Timo    KarjUr 1740 v+22 m-19 v=16 m-17 m+27 v-15 2.5 1737 22 Häkkinen Henrik   VihdSK 1735 m-21 v+28 m-19 v+27 m-20 v-23 2.0 1721 C-RYHMÄ 23 Toikkanen Seppo   I-HSK 1557 v+31 m-29 v=24 m+32 v+34 m+22 4.5 1576 24 Kauppinen Janne   LauttS 1433 m+32 v+34 m=23 v+30 m+33 v-25 4.5 1458 25 Teräsalo Kari    Hm-93 1664 v-33 m+31 m-28 v+26 v+29 m+24 4.0 1673 26 Marttila Olli    KäpSK 1688 m+28 v=27 v-29 m-25 v+30 m+34 3.5 1683 27 Luoma Heikki     KäpSK 1661 v+29 m=26 v+33 m-22 v-21 m=31 3.0 1664 28 Lindholm Jere    EtVaS 1701 v-26 m-22 v+25 m+33 v-13 m=16 2.5 1698 29 Lindholm Pertti   HyvSK 1652 m-27 v+23 m+26 v-15 m-25 v=32 2.5 1646 30 Haverinen Jarmo   EtVaS 1168 m+34 v=32 v-31 m-24 m-26 v+33 2.5 1190 31 Telenius Kimmo    KäpSK 1589 m-23 v-25 m+30 v-34 m+32 v=27 2.5 1573 32 Turunen Tiina    EtVaS 1512 v-24 m=30 m+34 v-23 v-31 m=29 2.0 1493 33 Salminen Matti    I-HSK 1678 m+25 v-20 m-27 v-28 v-24 m-30 1.0 1648 34 Laakso Petri     EtVaS 1271 v-30 m-24 v-32 m+31 m-23 v-26 1.0 1265