A-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo   1 Keskinen Lauri   MäntSK  1997 v+ 4 m= 8 m+ 7 v+ 5 m= 2 4,0 2033   2 Salminen Aku    TammerSh 1870 v= 6 m+10 v+ 9 m+ 8 v= 1 4,0 1933   3 Khanov Pavel    HSK    1843 v+10 m+ 9 m- 5 v= 4 v= 8 3,0 1890   4 Kangas Lauri    Pässi   2049 m- 1 v+ 7 v= 8 m= 3 m+ 5 3,0 2049   5 Mustonen Tapani  JoeSK   1881 v+ 9 m+ 6 v+ 3 m- 1 v- 4 3,0 1910   6 Pursiainen Erkki  Taraus  1851 m= 2 v- 5 m+14 v= 7 m=12 2,5 1851   7 Alkkiomäki Jyrki  TSY    1991 v+ 8 m- 4 v- 1 m= 6 v= 9 2,0 1982   8 Alho Sauli     AkaaS   2134 m- 7 v= 1 m= 4 v- 2 m= 3 1,5 2091   9 Kauko Pekka    VammSK  2004 m- 5 v- 3 m- 2 v+16 m= 7 1,5 1958   10 Raitanen Markku  JyS    1825 m- 3 v- 2 m=15 v=13 m=16 1,5 1787      B-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo   11 Sairanen Pekka   MäntSK  1577 m=20 v=19 m+22 v+15 m+17 4,0 1661   12 Niivee Aki     MäntSK  1737 m=14 v+15 m=13 v+17 v= 6 3,5 1786   13 Rinne Heini    TammerSh 1723 v+18 m=16 v=12 m=10 v=14 3,0 1756   14 Rintakoski Pentti VammSK  1773 v=12 m+17 v- 6 m+28 m=13 3,0 1775   15 Salmelin Aaro   JyS    1815 v+16 m-12 v=10 m-11 v+21 2,5 1786   16 Seppälä Joni    Pässi   1796 m-15 v=13 v+18 m- 9 v=10 2,0 1783   17 Syrjälä Ismo    TammerSh 1666 m+19 v-14 v+26 m-12 v-11 2,0 1641   18 Rantala Pentti   MäntSK  1707 m-13 v+20 m-16 v-22 m+26 2,0 1666   19 Palttala Niko   TammerSh 1603 v-17 m=11 v-28 m-21 m-27 0,5 1491   20 Tolonen Jouko   LahS #  1561 v=11 m-18 v-21 m-26 v-23 0,5 1454      C-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo   21 Kumpumäki Santeri JyS    1439 m+27 v=24 m+20 v+19 m-15 3,5 1519   22 Pirttimäki Mika  JyS    1511 m+30 v=28 v-11 m+18 v+24 3,5 1559   23 Hyötylä Kari    TammerSh 1152 v=29 m-25 m+27 v+30 m+20 3,5 1268   24 Lamminmäki Oiva  JyS    1413 v+25 m=21 m+30 v+29 m-22 3,5 1458
  25 Mäkelälammi Kai  MäntSK  1435 m-24 v+23 m+29 v=27 m+28 3,5 1462   26 Salminen Teuvo   MäntSK  1538 m=28 v+30 m-17 v+20 v-18 2,5 1548   27 Paasikangas Eino  LoimSK  1436 v-21 m+29 v-23 m=25 v+19 2,5 1423   28 Kuulavuori Seppo       1534 v=26 m=22 m+19 v-14 v-25 2,0 1523   29 Alisaari Vellu   PSY    1296 m=23 v-27 v-25 m-24 m=30 1,0 1250   30 Kumpumäki Reijo  JyS   U1530 v-22 m-26 v-24 m-23 v=29 0,5 1376