(Kutsu on julkaistu 21.5. ja täydennetty tilintarkastuskertomuksella 29.5.)

Shakkiliiton liittokokous pidetään 4.6.2023 alkaen klo 13. Kokouspaikkana on Shakkiareena Helsingissä. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Sunnuntai 4.6.2023, klo 13.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osa kokousliitteistä toimitetaan myöhemmin. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.00.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:

1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet vuoden 2023 jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu.

2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat ja Suomen Shakkihistoriallinen seura. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä.

3) Piiriliitot, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

1 § Kokouksen avaus

2 § Läsnä olevien toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2022

7 § Tilintarkastajien lausunto

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle
Hallitus esittää, että JSM-toimikunnan ohjesäännön kohta 8 muutetaan seuraavaan muotoon:

”Toimikunnan ratkaisuista voi valittaa SSL:n shakkituomaritoimikuntaan. Shakkituomaritoimikunnan ratkaisusta voi valittaa edelleen Urheilun oikeusturvalautakuntaan lautakunnan sääntöjen mukaisesti. Mikäli lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, shakkituomaritoimikunnan ratkaisu asiassa jää lopulliseksi. Säännös ei rajoita SSL:n kurinpitoelimien toimivaltaa siltä osin, kun kyse on kurinpitosäännöstön mukaisesta kurinpitoasiasta.”

– – –

Hallitus esittää hyväksyttäväksi JSM-sarjajärjestelmän uudistukset. Esitys kokouskutsun liitteenä.

10 § Muut asiat

11 § Kokouksen päättäminen

Helsingissä 21.5.2023
Suomen Shakkiliitto ry:n hallitus

Tilinpäätös
Toimintakertomus
Ehdotus JSM-sarjajärjestelmän uudistamiseksi
Tilintarkastuskertomus