KOKOUSKUTSU SSL:N KERHOJEN KOKOUS 27.10.2013

SSL:n sääntömääräinen kerhojen kokous pidetään sunnuntaina 27.10.2013 alkaen kello 13.00.

Kokouspaikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoi-lu alkaa klo 12.00.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan

1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmea-kymmentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ään-tä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon mer-kityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu

2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat ja Suomen Kirjeshakkiliitto. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä

3) Piiriliitot, Akateeminen Shakkiliitto, Toimiupseeriliitto ja Suomen Kuurojen Shakkiliitto, joil-la on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjoh-tajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta

A S I A L I S T A

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00.

1. Kokouksen avaus klo 13.00

2. Läsnäolevien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänten-laskijan valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymis-maksujen suuruudesta päättäminen.

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2014-2015 ero-vuoroisten tilalle (puheenjohtaja Panu Laine, varapuheenjohtaja Veikko Valo)

9. Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2014-2015 erovuoroisten tilalle. (Erovuorossa Markku Hartikainen, Mika Karttunen, Teemu Miettinen, Aleksi Olander)

10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta (Vuonna 2013 Harri Saarinen ja Jukka Partanen, varalla Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund)

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 13.10.2013

Panu Laine

SSL:n hallituksen puheenjohtaja