Hallituksen päätöksiä

Pöytäkirja

Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous

Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki

22.11.2009 klo 13.00 – 16.30

1 § Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen.

2 § Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä ovat seuraavat äänivaltaiset edustajat:

Yhteisöjäsenet (2 ääntä): Suomen Kirjeshakkiliitto: Leo Lahdenmäki, Suomen Tehtäväniekat: Harri Hurme, Työväen Shakkiliitto: Veikko Valo

Kerhot, 4 ääntä: Helsingin Shakkiklubi: Pekka Palamaa, Itä-Helsingin Shakkikerho: Pekka Pietinen; 3 ääntä: Matinkylän Shakkikerho: Jouni Lehtivaara, TuTS: Matti Kukkonen; 2 ääntä: Espoon Shak-kikerho: Timo Munukka, Etelä-Vantaan Shakki: Arto Ihaksi, Järvenpään Shakkikerho: Antero Harju, Lahden Shakki ry: Jukka Tolkki, Porin Shakinystävät: Veikko Valo, Salon Shakkikerho: Hannu Pihlajasalo, Vammalan Shakkikerho: Rauno Järvinen; 1 ääni: Aatos: Petri Graeffe, Euran Shakkikerho: Pentti Vesander, Hämeenlinnan Shakkikerho: Antti Rytkönen, Karhulan Työväen Shakkikerho: Martti Mujunen, Lauttasaaren Shakkikerho::Tommi Laaksovuori, Mäntän Shakkikerho: Pekka Sairanen Shakkikerho Remi: Henry Mannberg, Shakkilaakso: Kullervo Joentakanen, Shakkikerho TaRaus: Jorma Mether, Suomalainen Shakkikerho: Harri Hurme, Turun Shakinystävät: Erkki Latvio

Yhteensä 45 ääntä.

Lisäksi läsnä olivat Mikko Markkula ja Joose Norri, hallituksen jäsenistä Markku Hartikainen ja Toi-vo Pudas, liiton hallituksen puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki sekä toiminnanjohtaja Jorma Paa-vilainen. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi Timo Munukka edusti Helsingin Shakkiliittoa.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Halmeenmäki, sihteeriksi Jorma Paavilainen, pöytäkirjan tarkasta-jiksi Harri Hurme ja Timo Munukka sekä ääntenlaskijoiksi Rauno Järvinen ja Kullervo Joentakanen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin sen voitettua koeäänestyksessä vastaesityksen, jossa käsittelyjär-jestystä olisi haluttu muuttaa.

6.§ Esitykset kerhojen kokoukselle

a) Hallituksen esitys: liiton nimen muuttaminen Suomen Shakkiliitoksi (Suomen Shakkiliitto ry). Äänestyksessä 27 kannatti esitystä, 12 vastusti ja 6 äänesti tyhjää. Koska liiton sääntöjen mukaan nimen muuttamiseen vaadittaisiin kolme neljäsosaa annetuista äänistä, ei esitystä hyväksytty.

b) Käsiteltiin Tammer-Shakin esitys liiton hallituksen koon pienentämisestä kahdeksaan joko suo-raan tai portaittain syksystä 2010 alkaen, perusteluina hallituksen toimivuuden parantuminen ja mahdollisesti liiton kulujen laskun. Keskustelussa esitys jäi vaille kannatusta ja näin se hylättiin.

c) Keskusteltiin hallituksen esityksestä sääntömääräisten toimikuntien ohjesääntöjen muuttamisesta. Hallitus veti esityksensä pois keskustelun jälkeen.

d) Keskusteltiin shakkituomaritoimikunnan muutosesityksestä määräyksiin shakin tuomarikoulutuk-sesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista. Hyväksyttiin seuraavat muutokset:

Kohta 4: Oikeuden toimia shakkikurssien kouluttajana myöntää shakkituomaritoimikunta. Koulutta-jalla on oltava vähintään shakkituomarin arvo.

Kohta 9: Toimitsijakortti voidaan uusia suorittamalla kortin arvon edellyttämä tentti. Tenttitilaisuutta voi edeltää 2-3 tunnin kertauskurssi. Uusintatentti on mahdollista suorittaa myös kirjeitse shakki-tuomaritoimikunnan hyväksymällä tavalla. Shakkituomaritoimikunta voi jatkaa pätevyyttä ilman uusintatenttiä tapauksissa, joissa henkilö on toiminut aktiivisesti turnaustehtävissä.

Kohta 10: Shakkituomarilta, FIDE-tuomarilta tai kansainväliseltä tuomarilta ei vaadita uusintatenttiä, mutta säilyttääkseen sääntöjen tuntemuksen heidän suositellaan osallistuvan vähintään neljän vuoden välein kursseille, joissa käsitellään shakkisääntöjä tulkintoineen sekä perehdytään mahdol-lisiin uusin sääntökohtiin.

Kohta 18: Kurssiohjelma käsittää:

lähi- ja pikashakin säännöt tulkintoineen

vahvuuslukujärjestelmän

vajaakierroskilpailun järjestämisen

parien määräämisen

vertailujärjestelmät

kilpailujen järjestämiseen liittyvät ohjelmat

digitaaliset shakkikellot

Kohta 24: Shakkituomarin arvo voidaan myöntää turnausjohtajalle, joka on toiminut vähintään kuu-dessa kilpailussa tuomarina, kilpailutoimikunnan puheenjohtajana tai parien määrääjänä, kussakin näissä tehtävissä vähintään kahdesti. Lisäksi turnausjohtaja tulee olla osoittanut hallitsevansa nämä tehtävät ja olla yleensä osoittanut riittävää shakin tuntemusta.

FIDE- tuomari ja kansainvälinen shakkituomari

27. FIDE-tuomarin ja kansainvälisen shakkituomarin arvon myöntää Kansainvälisen Shakkiliiton (FIDE) kongressi jäsenjärjestönsä tekemän esityksen perusteella. Ehdotuksen FIDE-tuomarin ja kansainvälisen tuomarin arvon anomiseksi kansalliselle shakkituomarille voivat tehdä shakkikerhot, -liitot tai yksityiset henkilöt SKSL:n hallitukselle. Ehdotuksen voi tehdä myös shakkituomaritoimi-kunta, joka antaa myös muiden tahojen esityksistä lausuntonsa henkilöiden pätevyydestä FIDE-tuomarin tai kansainvälisen shakkituomarin arvoon. SKSL käsittelee ehdotukset ja myönteisessä tapauksessa toimittaa ne edelleen FIDE:lle. FIDE-tuomarin ja kansainvälisen tuomarin vaatimukset löytyvät FIDEn sivuilta.

e) Käsiteltiin työryhmän Jyrki Kytöniemi, Mikael Nouro ja Hannu Pihlajasalo muutosesitykset SM-kilpailumääräyksiin ja päätettiin siirtää esitysten käsittely kerhojen kokoukseen vuoden 2010 ke-väällä. Päätettiin, että hallitus voi soveltaa nykyisiä määräyksiä harkitsemallaan tarkoituksenmu-kaisella tavalla.

f) Käsiteltiin työryhmän Jyrki Kytöniemi, Mikael Nouro, Hannu Pihlajasalo muutosesitykset pika-shakkisääntöihin. Hyväksyttiin seuraavat kohdat lisättäväksi pikashakkisääntöihin:

– Kaikissa tasapelivaatimuksissa pitää olla vähintään viisi sekuntia aikaa jäljellä vaativalla osapuo-lella.

– Jos peli ei ole edistynyt tasapelivaatimuksen jälkeen, niin tuomari voi tuomita pelin tasapeliksi, vaikka aika olisi ylittynyt.

7 § Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismak-sujen suuruudesta päättäminen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2010. Jäsenmaksuksi päätettiin 6 eu-roa/seuran jäsen (nuorilta 4 euroa), minimijäsenmaksu 60 euroa, liittymismaksu 60 euroa.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn koh-tuullisen laskun mukaan.

9 § Liiton puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2010-2011

Valittiin Tuomo Halmeenmäki puheenjohtajaksi vuosiksi 2010-2011.

10 § Liiton varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2010-2011

Valittiin Veikko Valo varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2010-2011.

11§ Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa olivat Markku Hartikainen, Antti Rytkönen ja Petri Graeffe ja Jukka Tolkki.

Ehdolla olivat Markku Hartikainen, Antti Rytkönen, Tommi Laaksovuori ja Kullervo Joentakanen, jotka valittiin hallitukseen vuosiksi 2010-2011.

12 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2010 HTM Harri Saarinen ja Jukka Partanen, varamiehiksi Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.

13 § Hallituksen esitys jäsenmaksunsa v. 2008 ja 2009 maksamisen laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta (Ruoveden Shakki).

Päätettiin erottaa Ruoveden Shakki liiton jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen perusteel-la.

14 § Muut asiat

Keskusteltiin JSM-ottelujen järjestämisestä ja tulospalvelusta. Jouni Lehtivaara ilmoitti, ettei ole käytettävissä JSM-toimikunnassa ensi kaudella. Petri Graeffe kertoi käynnistä Helsingin Sanomien päätoimittajan luona liittyen lehden shakkipalstan loppumiseen.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 26.1.2010

Tuomo Halmeenmäki                                                Jorma Paavilainen

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Harri Hurme                                                                                       Timo Munukka

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 22.11.2009 klo 9.00-12.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                                       111-121

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja                               116-121

Graeffe Petri                     jäsen                                                       111-121

Hartikainen Markku        jäsen                                                       111-121

Hentunen Asko               jäsen                                                       poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                                       poissa

Pudas Toivo                     jäsen                                                       111-121

Rytkönen Antti                 jäsen                                                       111-121

Sairanen Pekka               jäsen                                                       111-121

Tolkki Jukka                     jäsen                                                       111-121

Paavilainen Jorma          sihteeri                                                    111-121

111§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

112§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

113§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin niillä muutoksilla, että kohtaa muut asiat lisättiin kysymys Roope Kiutun mahdollisuudesta osallistua koululaisten SM-kisoihin A-ryhmässä ja mahdollisesti PM-kilpailussa B-ryhmään, elleivät järjestäjät salli osallistumista A-ryhmään, sekä shakkituomaritoimikunnan pöytäkirja kerhojen kokoukselle esitetyistä sääntömuutoksista.

114§ Edellisen kokouksen (10/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

115§ Ilmoitusasiat

Nuorten MM, Argentiina, 22.10.-3.11.2009

Pojat (84) 1. Maxime Vachier-Lagrave FRA 10,5/13, 62. Tero Lehtimäki 5,5

Joukkueiden EM-kilpailu, Novi Sad, Serbia 21.-31.10.2009:

Yleinen sarja (38 joukkuetta): 1) Azerbaidzan 15 joukkuepistettä /22 pelipistettä, …19) Suomi 9 /18 (Tomi Nybäck 6,5 /9, Mika Karttunen 3,5 /9, Mikael Agopov 5,5 /9, Tommi Luukkonen 2,5 /9).

Naiset (28 joukkuetta): 1) Venäjä 16 /26, …28) Suomi 3 /11 (Sari Rautanen 2,5 /9, Laura Savola 6 /9 (kv. mestarin tavoitetulos), Heini Puuska 2,5 /9, Päivi Walta 0 /9)

Corsica Masters, Korsika 25.-31.10.2009 (184): 1. Ivan Sokolov 7,5/9 … 14. Petri Lehtivaara 6,5 … 30. Kari Nieminen 6

Päätettiin, että valmennustoimikunta kysyy arvokilpailuihin osallistuneilta palautetta kilpailuista.

(Veikko Valo saapui).

Todettiin Hannu Olkinuoran kuolleen 30.10.2009.

Päätettiin, että edesmenneiden pelaajien kuolinpäivät merkitään jatkossa pöytäkirjoihin.

116§ Talousasiat

Todettiin pelaajalisenssien, pankkitilin, kirjanpidon ja rästimaksujen tilanne.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja selvittää kerhokilpailun tulokset vuoden vaihteessa. Vuoden 2009 lisenssirästit selvitetään ja ne merkitään tilinpäätökseen.

Päätettiin naisten SM-kilpailun 2009 palkinnoiksi 300, 200 ja 100 euroa sekä mitalit.

117§ Tuleva toiminta

Vuoden pelaajaksi 2009 valittiin Esa Auvinen, joka ylitti ensimmäisenä 3000 selopelin rajan. Hänelle myönnettiin 150 EUR stipendi.

Päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa omalta toiminta-alueeltaan muutaman kappaleen toiminnan kuvauksen vuoden 2009 toimintakertomukseen 29.12. mennessä.

Päätettiin, että pidetään ylimääräinen Kerhojen kokous tiistaina 29.12. klo 16, jos jompikumpi tai molemmat liiton sääntömuutosesityksistä hyväksytään Kerhojen kokouksessa 22.11. Uuden hallituksen suunnitteluseminaari pidetään 9.-10.1. 2010.

117.1. Kotimaiset kilpailut

Käsiteltiin Pekka Palamaan kirje JSM-joukkuekilpailutoimikunnan päätöksestä ottelusta Garde 3 – X 2 ja osanottomaksuihin sidottujen sakkomaksujen liiallisesta suuruudesta myöhästymistapauksissa. Pekka Sairanen selvitti JSM-toimikunnan puolesta otteluasian taustaa ja lieventäviä seikkoja.

Päätettiin, että selvitys on riittävä ja jatkossa pyritään avoimempaan tiedotuslinjaan.

Kysymys sakkomaksujen suuruudesta siirrettiin JSM-toimikunnalle. Keskusteltiin JSM-tulospalvelusta ja todettiin siinä olleen ongelmia. Ensi kauden tulospalvelun toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Hyväksyttiin seuraavien kilpailujen selokelpoisuusanomukset ja esitetyt ajankohdat:

26.-28.1.2010 Töysän Shakkikerhon turnaus (Ähtäri)

6.-7.3. 2010 Kaarlen turnaus (Kokkola, KokkSK)

13.3. 2010 (uusi aika) Koivuturnaus (Vantaa, Remissi)

24.-25.4.2010 Koulujoukkueiden SM (Pori, PSY)

24.-25.4.2010 EtVas-turnaus (Vantaa, EtVaS)

13.-16.5.2010 (uusi aika) Nopean shakin festivaali (Mänttä, MäntSK)

16.-17.10.2010 Lahden viikonlopputurnaus (Lahti, LahS)

6.-7.8.2011 Joukkuepikapelin SM (Ilmajoki, KurVi & MaSa)

118§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta: Valo kertoi, että toimikunta on kokoontunut ja keskustellut esillä olleista sääntömuutoksista. Toimikunnan pöytäkirjan perusteella hallitus suosittaa vetorahojen poistamista ja asiaa päätettiin selvittää. Keskusteltiin tasaselojärjestelmästä.

Tiedotustoimikunta: Sairanen kertoi toimikunnan työstä ja Graeffe käynnistä Helsingin Sanomien päätoimittajan luona lehden lopetettua shakkipalstansa.

Talous ja hallinto: Graeffe totesi, että taloustilanne on melko hyvä ja hallinnon toiminta samoin.

Shakki kouluihin –projekti: Rytkönen kertoi, että Mäntässä toteutettuun seminaariin shakin opettamisesta on toivottu jatkoa. Koulukerhotoimintaan yleisesti on tiedossa rahoitusta jatkossakin. Opetushallituksen tietojen mukaan 17 koulussa toimii shakkikerho, todellinen luku on huomattavasti suurempi. Kaivataan yhteydenottoja kouluihin ja Rytkönen selvittää asiaa.

Kerhotoimintaprojekti: Tolkki ilmoitti, että projektissa toteutumatta on materiaalisalkun valmistuminen, joka toteutunee vuoden loppuun mennessä. Aineisto toimitetaan kerhoille CD-levyllä, jossa on muun muassa shakkikerhon kirjanpito-ohjelman demoversio, kerhokilpailun tulokset sekä yhteenveto kerhotoimintaprojektista.

Koulukerhoaineiston toimituskunta: Valo kertoi, ettei aineiston toimittaminen ole edistynyt. Päätettiin, että keskeytetään yhteistyö Jouko Laurosen kanssa ja Shakkikustannus ottaa asian hoitaakseen.

Internet-sivujen kehittäminen: Paavilainen totesi, ettei työ ole edistynyt sitten viime kokouksen ja asia on edelleen Teemu Vihisen käsissä. Päätettiin, että ellei marraskuun loppuun mennessä asia etene, niin työhön hankitaan lisäapua.

119§ Muut asiat

Päätettiin antaa Shakkikustannus Oy:lle seuraava lausunto suhtautumisesta pokeriyhtiöiden mainontaan Suomen Shakissa: ”SKSL hyväksyy pokeriyhtiöiden mainonnan, jos mainonta on laillista (mm. arpajaislain ja valtionavustuslain mukaan), SLU:n periaatteiden mukaista ja suunnattu ainoastaan täysi-ikäisille.”

Päätettiin määrätä Igor Skrjabinille kolmen kuukauden kilpailukielto päätöspäivästä alkaen, syynä kilpailun keskeytys ilman selvitystä tai hyväksyttävää syytä.

Päätettiin, että Roope Kiuttu saa pelata ylemmässä ikäryhmässä koululaisten SM-kilpailussa, mutta saa edustusoikeuden PM-kisassa vain tähän sarjaan.

Merkittiin tiedoksi shakkituomaritoimikunnan pöytäkirja sääntömuutoksista, joita hallitus esittää kerhojen kokoukselle.

120§ Seuraava kokous

Tarvittaessa sähköpostikokous joulukuussa.

121§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 22.11.2009 klo 9.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Asialista

111§ Kokouksen avaus

112§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

113§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

114§ Edellisen kokouksen (10/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

115§ Ilmoitusasiat

Nuorten MM, Argentiina, 22.10.-3.11.2009

Pojat (84) 1. Maxime Vachier-Lagrave FRA 10,5/13, 62. Tero Lehtimäki 5,5

Joukkueiden EM-kilpailu, Novi Sad, Serbia 21.-31.10.2009:

Yleinen sarja (38 joukkuetta): 1) Azerbaidzan 15 joukkuepistettä /22 pelipistettä, …19) Suomi 9 /18 (Tomi Nybäck 6,5 /9, Mika Karttunen 3,5 /9, Mikael Agopov 5,5 /9, Tommi Luukkonen 2,5 /9).

Naiset (24 joukkuetta): 1) Venäjä 16 /26, …28) Suomi 3 /11 (Sari Rautanen 2,5 /9, Laura Savola 6 /9 (kv. mestarin tavoitetulos), Heini Puuska 2,5 /9, Päivi Walta 0 /9)

Corsica Masters, Korsika 25.-31.10.2009 (184): 1. Ivan Sokolov 7,5/9 … 14. Petri Lehtivaara 6,5 … 30. Kari Nieminen 6

116§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

– Rästimaksujen tilanne (liite)

– Naisten SM:n 2009 palkinnot. Esitys (Halmeenmäki): 300, 200, 100 euroa ja mitalien lähetys mitalikolmikolle.

117§ Tuleva toiminta

Vuoden pelaajan valinta. Esitys (Halmeenmäki): Esa Auvinen, joka ylitti ensimmäisenä 3000 selopelin rajan.

Toimintakertomuksen 2009 valmistelu. Esitys (Halmeenmäki): Jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa omalta toiminta-alueeltaan muutaman kappaleen toiminnan kuvauksen 29.12. mennessä.

Ylimääräinen Kerhojen kokous. Esitys (Halmeenmäki): Pidetään ylimääräinen Kerhojen kokous tiistaina 29.12. klo 16, jos jompikumpi tai molemmat liiton sääntömuutosesityksistä hyväksytään Kerhojen kokouksessa 22.11.

117.1. Kotimaiset kilpailut

Pekka Palamaan kirje JSM-joukkuekilpailutoimikunnan päätöksestä ottelusta Garde 3 – X 2 ja osanottomaksuihin sidottujen sakkomaksujen liiallisesta suuruudesta myöhästymistapauksissa (liite).

Anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai muiksi kilpailuiksi:

Kaarlen turnaus (Kokkola, KokkSK) 6-7.3. 2010

Lahden viikonlopputurnaus (Lahti, LahS) 16.-17.10.

Koulujoukkueiden SM (Pori, PSY) 24.-25.4.2010

Esitys (Paavilainen): Hyväksytään selokelpoisuusanomukset ja esitetyt ajankohdat kilpailuille.

118§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta (Valo)

Tiedotustoimikunta (Sairanen)

Talous ja hallinto (Graeffe)

Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen)

Kerhotoimintaprojekti (Tolkki)

Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Kauko)

Internet-sivujen kehittäminen (Paavilainen)

119§ Muut asiat

Shakkikustannus Oy:n pyytämä lausunto suhtautumisesta pokeriyhtiöiden mainontaan Suomen Shakissa. Esitys (Paavilainen): Annetaan Shakkikustannukselle lausunto: SKSL hyväksyy pokeriyhtiöiden mainonnan, jos mainonta on laillista (mm. arpajaislain ja valtionavustuslain mukaan), SLU:n periaatteiden mukaista ja suunnattu ainoastaan täysi-ikäisille.

Igor Skrjabinin keskeytys Järvenpään viikonloppukilpailussa (liitteenä kilpailun johtajan raportti, pelaaja ei ole antanut selvitystä). Esitys (Paavilainen): määrätään Igor Skrjabinille kolmen kuukauden kilpailukielto päätöspäivästä alkaen.

120§ Seuraava kokous

Tarvittaessa joulukuussa sähköpostikokous.

121§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 3.11.2009 alkaen klo 18.00, (sähköpostikokous)

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                                         103-110

Valo Veikko varapuheenjohtaja                                  103-110

Graeffe Petri                     jäsen                                                        103-110

Hartikainen Markku          jäsen                                                        103-110

Hentunen Asko                 jäsen                                                        103-110

Kauko Pekka                    jäsen                                                        103-110

Pudas Toivo                      jäsen                                                        103-110

Rytkönen Antti                   jäsen                                                        103-110

Sairanen Pekka                jäsen                                                        103-110

Tolkki Jukka                      jäsen                                                        103-110

Mikael Nouro                     huippupelaajien edustaja 103-110

Marko Tauriainen             Suomen Shakin päätoimittaja              103-110

Paavilainen Jorma           sihteeri                                                     103-110

103§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

104§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

105§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohdan 108 esittelijänä on Paavilainen.

106§ Edellisen kokouksen (9/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

107§ Kerhojen kokouksen asiat

Merkittiin tiedoksi ja esitellään Kerhojen kokoukselle työryhmän esityksenä työryhmän Jyrki Kytöniemi, Mikael Nouro, Hannu Pihlajasalo kaksi esitystä:

Muutosesitys SM-kilpailumääräyksiin (liite)

Muutosesitykset pikapelisääntöihin:

– Kiistatilanteissa tuomarin tulee aina kuulla mahdollisia puolueettomia silminnäkijöitä, jos ollaan sana vs. sana -tilanteessa.

– Tasapeliä voi vaatia selvässä tasa- ja voittoasemassa mukaan lukien asemat, joissa vastustajalla on pelkästään torni tai daami ja vaatijalla vähintään sama materiaali.

– Kaikissa tasapelivaatimuksissa pitää olla vähintään viisi sekuntia aikaa jäljellä vaativalla osapuolella.

– Jos peli ei ole edistynyt tasapelivaatimuksen jälkeen, niin tuomari voi tuomita pelin tasapeliksi, vaikka aika olisi ylittynyt.

Merkittiin tiedoksi ja liitetään Kerhojen kokouksessa käsiteltäviin asioihin Tammer-Shakin esitys hallituksen koon pienentämisestä:

SKSL:n hallituksen kokoa pienennetään kahdeksaan joko suoraan tai portaittain syksystä 2010 alkaen. Perustelut: Hallituksen toimivuus parantuisi ja mahdollisesti liiton kulutkin laskisivat. Pienennyksestä on keskusteltu eri tahoilla epävirallisesti jo vuosia, joten siksi ehdotamme tätä”.

Todettiin seuraavat hallituksen esitykset Kerhojen kokoukselle.

Talousarvio vuodelle 2010 ja sen liitteenä kansainväliset kisat vuonna 2010.

Liiton nimen muutos Suomen Shakkiliitoksi ((Suomen Shakkiliitto ry).

Sääntömääräisten toimikuntien ohjesääntöjen muutosesitys

Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys määräyksiin shakin tuomarikoulutuksesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista.

Ruoveden Shakin erottaminen liiton jäsenyydestä, perusteena kahden vuoden (2008 ja 2009) maksamattomat jäsenmaksut.

Julkaistaan Kerhojen kokouksen kutsu ja kaikki liitteet liiton Internet-sivuilla samaan aikaan, kun kutsu lähetetään postitse kerhoille.

108§ Muut asiat

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen (22.11.). päätös Shakkikustannus Oy:n pyytämästä lausunnosta suhtautumisesta pokeriyhtiöiden mainontaan Suomen Shakissa. Graeffe ja Halmeenmäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

109§ Seuraava kokous

Seuraava kokous on 22.11. klo 9 ennen Kerhojen kokousta.

110§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 3.11.2009 alkaen klo 18.00, sähköpostikokous

Asialista

103§ Kokouksen avaus

104§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

105§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

106§ Edellisen kokouksen (9/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

107§ Kerhojen kokouksen asiat

Työryhmän Jyrki Kytöniemi, Mikael Nouro, Hannu Pihlajasalo muutosesitys SM-kilpailumääräyksiin (liite)

Työryhmän Jyrki Kytöniemi, Mikael Nouro, Hannu Pihlajasalo muutosesitykset pikapelisääntöihin:

– Kiistatilanteissa tuomarin tulee aina kuulla mahdollisia puolueettomia silminnäkijöitä, jos ollaan sana vs. sana -tilanteessa.

– Tasapeliä voi vaatia selvässä tasa- ja voittoasemassa mukaan lukien asemat, joissa vastustajalla on pelkästään torni tai daami ja vaatijalla vähintään sama materiaali.

– Kaikissa tasapelivaatimuksissa pitää olla vähintään viisi sekuntia aikaa jäljellä vaativalla osapuolella.

– Jos peli ei ole edistynyt tasapelivaatimuksen jälkeen, niin tuomari voi tuomita pelin tasapeliksi, vaikka aika olisi ylittynyt.

Tammer-Shakin esitys hallituksen koon pienentämisestä:

SKSL:n hallituksen kokoa pienennetään kahdeksaan joko suoraan tai portaittain syksystä 2010 alkaen. Perustelut: Hallituksen toimivuus parantuisi ja mahdollisesti liiton kulutkin laskisivat. Pienennyksestä on keskusteltu eri tahoilla epävirallisesti jo vuosia, joten siksi ehdotamme tätä”.

Hallituksen esitykset kerhojen kokoukselle:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite)

Talousarvio vuodelle 2010 ja sen liitteenä kansainväliset kisat vuonna 2010 (liitteet)

Liiton nimen muutos Suomen Shakkiliitoksi ((Suomen Shakkiliitto ry).

Sääntömääräisten toimikuntien ohjesääntöjen muutosesitys

Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys määräyksiin shakin tuomarikoulutuksesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista (liite).

108§ Muut asiat

Shakkikustannus Oy:n pyytämä lausunto suhtautumisesta pokeriyhtiöiden mainontaan Suomen Shakissa. Esitys (Halmeenmäki): Annetaan Shakkikustannukselle lausunto: SKSL hyväksyy pokeriyhtiöiden mainonnan, jos mainonta on laillista (mm. arpajaislain ja valtionavustuslain mukaan), SLU:n periaatteiden mukaista ja suunnattu ainoastaan täysi-ikäisille.

109§ Seuraava kokous

22.11.2009 klo 9.00 Shakkikodissa

110§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 6.10.2009 klo 18.00 – 8.10.2009 klo 19.46 (sähköpostikokous)

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                                         92-102

Valo Veikko varapuheenjohtaja                                  92-102

Graeffe Petri                     jäsen                                                        92-102

Hartikainen Markku          jäsen                                                        92-102

Hentunen Asko                 jäsen                                                        poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                                        92-102

Pudas Toivo                      jäsen                                                        92-102

Rytkönen Antti                   jäsen                                                        92-102

Sairanen Pekka                jäsen                                                        92-102

Tolkki Jukka                      jäsen                                                        92-102

Mikael Nouro                     huippupelaajien edustaja 92-102

Marko Tauriainen             Suomen Shakin päätoimittaja              92-102

Paavilainen Jorma           sihteeri                                                     92-102

92§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

93§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

94§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

– Ruotsi-Suomi-maaottelu ilmoitusasioihin

– Seniorien EM-joukkueen tuki talousasioihin

95§ Edellisen kokouksen (8/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

96§ Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Liettuan maatalousyliopiston turnaus 22.-28.8.: 1. Sarunas Sulskis 7/10, 4. Mikael Agopov 6, 10. Heikki Westerinen 4

Nuorten EM, Fermo, Italia 31.8.-9.9.

Pojat 18-v. (101) 1. Samvel Ter-Sahakyan ARM 7,5/9, 58. Touko Setälä 4,5

Pojat 16-v. (101) 1. Gil Popilski ISR 8/9, 81. Vihtori Immonen 3,5, 94. Ilmo Setälä 2,5

Pojat 14-v. (122) 1. Kamil Dragun POL 7,5/9, 58. Erik Rönkä 4,5, 81. Antti Uusitupa 4

Pojat 12-v. (106) 1. Jevgeni Zanan RUS 7,5/9, 97. Sena Aksel Bicer 2,5

Pojat 10-v. (81) 1. Benjamin Gledura HUN 7/9, 28. Dmitri Tumanov 5

Tytöt 18-v. (55) 1. Olga Girya RUS 8/9

Tytöt 16-v. (73) 1. Katarzyna Adamowicz POL 7,5/9, 33. Erika Uusitupa 4,5

Tytöt 14-v. (78) 1. Marsel Efroimski ISR 8/9, 70. Maria Larionova 3, 75. Irina Tumanova 2,5

Tytöt 12-v. (82) 1. Cecile Haussernot FRA 7,5/9, 65. Katarina Larionova 3,5

Tytöt 10-v. (66) 1. Anna Vasenina RUS 8,5/9

Seniorien PM, Fredrikstad, Norja 19.-27.9 (10).: 1. Heikki Westerinen 8/9

Ala-astejoukkueiden PM, Islanti, 18.-20.9 (6). 1. Korsvoll Skole, Norja 13,5, 5. The English School, Helsinki 10,5 (Daniel Ebeling 5, Gabriela Ebeling 0,5, Matias Riikonen 2, Santeri Huuskonen 2,5)

Yläastejoukkueiden PM, Tukholma, 11.-13.9. (6): 1. Salaskóli Kópavogi, Islanti 15,5,

6. Moision koulu 4,5 (Joonas Nordman (1/5), Amjad Al-Hajaj (0/4), Samuel Wiklund (0,5/4) Jalmari Laakkonen (1/4), Eero Ruhanen (2/3)

Lukiojoukkueiden PM, Bärum, Norja, 11.-13.9.(4): 1. Menntaskólinn i Reykjavik 9, 4. Matematiikkalukio, Helsinki 1,5 (Alexey Sofiev 0,5, Henri Niva 0, Sakke Suomalainen 0, Joel Nummelin 1)

Ruotsi-Suomi, Tukholma, 3.10. (28 pöytää): 12-16

Esa Auvinen on pelannut yli 3000 selopeliä.

97§ Talousasiat

Merkittiin tiedoksi lisenssitilanne, tilitilanne, kirjanpidon tilanne ja rästimaksujen tilanne.

Päätettiin matkanjohtaja Markku Hartikaiselle 100 EUR tuki Itämeren Shakkitähdet –kilpailuun.

Päätettiin FIDE-edustaja Mikko Markkulan tuki FIDEn kokoukseen 2009: maksetaan puolet majoitus- ja matkakuluista, enintään 550 EUR, ellei FIDE maksa näitä kustannuksia kokonaan.

Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriöltä on haettu valtion toiminta-avustusta 57 000 EUR.

Päätettiin tuki seniorien EM-joukkueelle 2010: Myönnetään tukea 500 EUR ensi vuoden talousarvioesityksen ja sen kv. kisojen tukia koskevan liitteen mukaisesti. Tuki on ehdollinen riippuen siitä hyväksytäänkö esiteltävä talousarvio Kerhojen kokouksessa ja pelaako joukkueessa suurmestari. Ilman suurmestaria tuki on 160 EUR (osanottomaksu).

98§ Tuleva toiminta

98.1. Kerhojen kokouksen asiat

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi Kerhojen kokoukselle seuraavin korjauksin:

– Poistetaan kohta ”Lisätään lehtien shakkipalstoja yhteispalstojen avulla” ja sen tilalle ”Pyritään vaikuttamaan mediaan niin, että se ylläpitäisi kiinnostavasti shakkikulttuuria”.

– Poistetaan lause ”Samalla pyritään yhdenmukaistamaan liiton tiedotus, siten että kaikki tieto olisi tasapuolisesti saatavilla eri kanavien kautta.”

– Korjataan Haldiki -> Halkidiki

– Lisätään SM-turnauksiin Nuorten pikashakin joukkue-SM

Hyväksyttiin talousarvio esitettäviksi Kerhojen kokoukselle.

Hyväksyttiin kansainvälisten kisojen luettelo ja alustavat tukiesitykset liitettäväksi talousarvioesitykseen ja esiteltäväksi Kerhojen kokoukselle seuraavin muutoksin (suluissa alkuperäinen esitys):

– World Women’s Chess Championship, 0 e (200 e)

– World Senior Championship, 0 e (200 e)

– European Senior Championship, 200 e (100 e)

– Chess Olympiad, 2800 e (3 000 e), tuki täydennetään projektirahoituksella (tai omavastuuosuuksilla)

– European Youth Team Championship, Tsekki, 500 e (uusi)

– PM-kilpailut, 300 e (tarkennus: henkilökohtaisen kisan matkanjohtaja-valmentajan matkakulut)

Päätettiin esittää Kerhojen kokoukselle SKSL:n nimen muuttamista Suomen Shakkiliitoksi. Muutos edellyttää hyväksymistä kahdessa Kerhojen kokouksessa, joten jos muutosesitys hyväksytään kokouksessa 22.11., niin pidetään ylimääräinen Kerhojen kokous joulukuun lopussa. Valtuutettiin puheenjohtaja hoitamaan nimenmuutokseen liittyvät käytännön asiat.

Päätettiin esittää Kerhojen kokoukselle sääntömääräisten toimikuntien (Arvonimitoimikunta, Selotoimikunta, Shakkituomaritoimikunta) sääntöjen muuttamista siten, että kussakin on vain neljä jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Kaikkien toimikuntien jäsenten toimikausi on siten kaksi vuotta, kuten hallituksenkin jäsenten. Samalla luovutaan toimikuntien varapuheenjohtajan nimikkeestä. Lisäksi Shakkituomaritoimikunnan pätevyysvaatimuksia lievennetään siten, että vain kahdella toimikunnan jäsenellä pitää olla shakkituomarin arvo ja muilla jäsenillä pitkäaikainen kokemus shakin toimitsijatehtävistä. Puheenjohtaja valmistelee tarvittavat tekstimuutokset. Muutosesityksen perustelut: Shakkiaktiivien määrä vähenee koko ajan, koska pelaajamäärä vähenee ja toimitsijat ikääntyvät. Näin ollen toimikuntien kokoaminen helpottuu, kun jäseniä tarvitaan vähemmän. Toisaalta neljän hengen toimikunta on tehokas. Samalla toimikuntien säännöt yhdenmukaistuvat tältä osin.

Hyväksyttiin esitettäväksi Kerhojen kokoukselle shakkituomaritoimikunnan muutosesitys määräyksiin shakin tuomarikoulutuksesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista.

98.2. Kotimaiset kilpailut

Hyväksyttiin anomukset vuoden 2010 selokelpoisiksi kilpailuiksi. JSM-kilpailun lopputapahtuman osalta SKSL pidättää itsellään oikeuden myydä ja markkinoida tapahtumaa.

Hyväksyttiin anomukset vuoden 2011 SM-kilpailujen järjestämiseksi seuraavasti:

1) Koululaisten SM tai Koulujoukkueiden SM / TammerSh (valinta 15.10. mennessä)

2) Nuorten SM / TuTS

3) Avoin SM / MäntSK

4) Joukkuepikapelin SM / MaSa ja KurVi (Ilmajoki)

99§ Muun toiminnan raportointi

Merkittiin tiedoksi seuraavat raportit:

Valmennustoimikunta (Hartikainen): Kalle Kiikin valmennukset ovat jatkuneet suunnitellusti.

Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo): Aineiston tuottaminen on Jouko Laurosella ja työ on edennyt.

SM-kilpailumääräysten uudistus (Kytöniemi): Ehdotusten arviointi on kesken; mutta ehti kerhojen kokoukseen.

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Kauko): Toimitsijakoulutusta voisi kehittää niin, että esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomen tuomarikursseja vetäisi paikallinen pätevä henkilö, niin Mikko Markkulan työtaakkaa helpotettaisiin ja järjestelyt olisi helpompi ja nopeampi hoitaa. Järjestelyt vaativat yhteensovittelua shakkituomaritoimikunnan sääntöjen ja toimintatapojen kanssa. Toinen ajatus on Kysy ja vastaa -palsta netissä sääntötulkinnoista. Palsta nopeuttaisi ongelmien ratkaisua ja tarjoaisi suoria vastauksia, samalla kiinnostus tuomari- ja toimitsijakoulutusta kohtaan lisääntyisi. Kolmas kehitysajatus on painopisteen siirto koulutuksen yhteydessä teknisten seikkojen opetteluun, kuten digikellojen ja parien määrämisohjelmien hallintaan.

Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen): Ei raportoitavaa.

Internet-sivujen kehittäminen (Paavilainen): Internet-ryhmän työ ei ole edistynyt sitten viime kokouksen. Sivumallien julkaiseminen etenee, kun työstä vastaava Teemu Vihinen palaa Eurooppa-cupin kilpailusta Makedoniasta.

100§ Muut asiat

Annettiin Sauli Alholle huomautus keskeytyksestä Tammer-Shakin kilpailussa 5.-6.9. Huomautuksen perusteet ovat, että keskeytysilmoitusta ei annettu heti edellisen kierroksen jälkeen eikä sen perillemenoa varmistettu. Ei anneta muuta rangaistusta, koska keskeytyksen syy on riittävä eikä Alholla ole aikaisempia rikkomuksia.

101§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Kerhojen kokouksen yhteydessä 22.11. klo 09.00 Shakkikodissa. Tarvittaessa pidetään sähköpostikokous 3.11. klo 18.

102§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 6.10.2009 alkaen klo 18.00, sähköpostikokous

Asialista

92§ Kokouksen avaus

93§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

94§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

95§ Edellisen kokouksen (8/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

96§ Ilmoitusasiat

Nuorten EM, Fermo, Italia 31.8.-9.9.

Pojat 18-v. (101) 1. Samvel Ter-Sahakyan ARM 7,5/9, 58. Touko Setälä 4

Pojat 16-v. (101) 1. Gil Popilski ISR 8/9, 81. Vihtori Immonen 3,5, 94. Ilmo Setälä 2,5

Pojat 14-v. (122) 1. Kamil Dragun POL 7,5/9, 58. Erik Rönkä 4,5, 81. Antti Uusitupa 4

Pojat 12-v. (106) 1. Jevgeni Zanan RUS 7,5/9, 97. Sena Aksel Bicer 2,5

Pojat 10-v. (81) 1. Benjamin Gledura HUN 7/9, 28. Dmitri Tumanov 5

Tytöt 18-v. (55) 1. Olga Girya RUS 8/9

Tytöt 16-v. (73) 1. Katarzyna Adamowicz POL 7,5/9, 33. Erika Uusitupa 4,5

Tytöt 14-v. (78) 1. Marsel Efroimski ISR 8/9, 70. Maria Larionova 3, 75. Irina Tumanova 2,5

Tytöt 12-v. (82) 1. Cecile Haussernot FRA 7,5/9, 65. Katarina Larionova 3,5

Tytöt 10-v. (66) 1. Anna Vasenina RUS 8,5/9

Seniorien PM, Fredrikstad, Norja 19.-27.9 (10).: 1. Heikki Westerinen 8/9

Ala-astejoukkueiden PM, Islanti, 18.-20.9 (6). 1. Korsvoll Skole, Norja 13,5, 5. The English School, Helsinki 10,5 (Daniel Ebeling 5, Gabriela Ebeling 0,5, Matias Riikonen 2, Santeri Huuskonen 2,5)

Yläastejoukkueiden PM, Tukholma, 11.-13.9. (6): 1. Salaskóli Kópavogi, Islanti 15,5, 6. Moision koulu 4,5 (Joonas Nordman 1/5, Amjad Al-Hajaj 0/4 , Samuel Wiklund 0,5/4, Jalmari Laakkonen 1/4, Eero Ruhanen 2/3)

Lukiojoukkueiden PM, Bärum, Norja, 11.-13.9.(4): 1. Menntaskólinn i Reykjavik 9, 4. Matematiikkalukio, Helsinki 1,5 (Alexey Sofiev 0,5, Henri Niva 0, Sakke Suomalainen 0, Joel Nummelin 1)

Esa Auvinen on pelannut yli 3000 selopeliä.

97§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

– Rästimaksujen tilanne (liite)

Tuki matkanjohtaja Markku Hartikaiselle Itämeren Shakkitähdet –kilpailuun. Esitys (Paavilainen): 100 EUR

FIDE-edustaja Mikko Markkulan anomus tuesta FIDEn kokoukseen 2009. Esitys (Paavilainen): maksetaan puolet majoitus- ja matkakuluista, enintään 550 EUR, ellei FIDE maksa näitä kustannuksia kokonaan.

Tiedoksi, että opetusministeriöltä on haettu valtion toiminta-avustusta 57 000 EUR.

98§ Tuleva toiminta

98.1. Kerhojen kokouksen asiat

– Toimintasuunnitelma (liite). Esitys (Halmeenmäki): Hyväksytään esitettäväksi Kerhojen kokoukselle.

– Talousarvio (liite) Esitys (Halmeenmäki): Hyväksytään esitettäväksi Kerhojen kokoukselle.

– Kv. kisojen tuet (liite) Esitys (Halmeenmäki): Liitetään talousarvioesitykseen ja esitellään Kerhojen kokoukselle.

– SKSL:n nimen muutos. Esitys (Halmeenmäki): Hallitus esittää Kerhojen kokoukselle SKSL:n nimen muuttamista Suomen Shakkiliitoksi. Muutos edellyttää hyväksymistä kahdessa Kerhojen kokouksessa, joten jos muutosesitys hyväksytään kokouksessa 22.11., niin pidetään ylimääräinen Kerhojen kokous joulukuun lopussa. Valtuutetaan puheenjohtaja hoitamaan nimenmuutokseen liittyvät käytännön asiat.

– Sääntömääräisten toimikuntien ohjesääntöjen muuttaminen. Esitys (Halmeenmäki): Hallitus esittää Kerhojen kokoukselle sääntömääräisten toimikuntien (Arvonimitoimikunta, Selotoimikunta, Shakkituomaritoimikunta) sääntöjen muuttamista siten, että kussakin on vain neljä jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Kaikkien toimikuntien jäsenten toimikausi on siten kaksi vuotta, kuten hallituksenkin jäsenten. Samalla luovutaan toimikuntien varapuheenjohtajan nimikkeestä. Lisäksi Shakkituomaritoimikunnan pätevyysvaatimuksia lievennetään siten, että vain kahdella toimikunnan jäsenellä pitää olla shakkituomarin arvo ja muilla jäsenillä pitkäaikainen kokemus shakin toimitsijatehtävistä. Puheenjohtaja valmistelee tarvittavat tekstimuutokset. Muutosesityksen perustelut: Shakkiaktiivien määrä vähenee koko ajan, koska pelaajamäärä vähenee ja toimitsijat ikääntyvät. Näin ollen toimikuntien kokoaminen helpottuu, kun jäseniä tarvitaan vähemmän. Toisaalta neljän hengen toimikunta on tehokas. Samalla toimikuntien säännöt yhdenmukaistuvat tältä osin.

Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys määräyksiin shakin tuomarikoulutuksesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista (liite). Esitys (Paavilainen): hyväksytään esitettäviksi kerhojen kokoukselle.

98.2. Kotimaiset kilpailut

– anomukset vuoden 2010 selokelpoisiksi kilpailuiksi (liite)

– anomukset vuoden 2011 SM-kilpailujen järjestämiseksi (liite)

99§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta (Hartikainen)

Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

SM-kilpailumääräysten uudistus (Kytöniemi: Ehdotusten arviointi kesken; ehtivät kyllä kerhojen kokoukseen)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Kauko)

Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen)

Internet-sivujen kehittäminen (Paavilainen)

100§ Muut asiat

Sauli Alhon keskeytys Tammer-Shakin kilpailussa 5.-6.9. (liitteinä järjestäjän lausunto ja pelaajan selvitys)

101§ Seuraava kokous

22.11.2009 klo 9.00 Shakkikodissa

102§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 1.9.2009 klo 18.00-20.20

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    81-91

Valo Veikko varapuheenjohtaja            81-91

Graeffe Petri                     jäsen                                  81-86

Hartikainen Markku          jäsen                                  81-91

Hentunen Asko                 jäsen                                  81-91

Kauko Pekka                    jäsen                                  81-91

Pudas Toivo                      jäsen                                  81-91

Rytkönen Antti                   jäsen                                  poissa

Sairanen Pekka                jäsen                                  81-91

Tolkki Jukka                      jäsen                                  81-91

Paavilainen Jorma           sihteeri                               81-91

Asialista

81§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

82§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

83§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

84§ Edellisen kokouksen (7/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

85§ Ilmoitusasiat

Arctic Chess Challenge, Tromsö, Norja 1.-9.8.(120): 1.Monika Socko POL 7/9, 47. Kari Tikkanen 5, 53. Heikki Westerinen 4,5, 69. Timo Porrasmaa 4, 81. Timo Akkanen 3

Zürich 9.-15.8. (283): 1. Aleksander Areshtchenko UKR 7,5/9, 52. Mikael Agopov 5,5

EU:n nuorten mestaruus 5.-13.8. Mureck, Itävalta:

14-v. (48) 1. Tadeas Kriebel CZE 7,5/9, 32. Dennis Liu 4

12-v. (55) 1. Bilel Bellahcene FRA 8,5/9, 29. Dmitri Tumanov 4,5, 52. Eero Valkama 3

10-v. (44) 1. Oliver Spacek SVK 7,5/9, 17. Jan Demidov 5, 38. Aleksi Ahokas 3,5

8-v. (36) 1. Viktor Gazik SVK 7,5/9, 33. Tomi Kugappi 3

Avoin 8/10-v. kilpailu (22) 1. Luca Calovi AUT 8/9, 8. Ville Ahokas 5

Avoin SM, Mänttä 3.-9.8.2009 (43): 1. Tommi Luukkonen JyS 8/9, 2. Mikko Niemi VammSK 6,5, 3. Arto Satonen VammSK 6,5

Alle 20-v. SM (Avoimen SM:n yhteydessä) 1. Tero Lehtimäki VammSK 6/9, 2. Henri Pohjala VammSK 5,5, 3. Jani Ahvenjärvi TammerSh 5,5

Joukkuepikapelin SM, Lahti 15.-16.8. (188 joukkuetta): 1) TuTS 1 (Riho Liiva 24, Aleksei Holmsten 18, Risto Tuominen 15, Jorma Paavilainen 20) 77 /108, 2) Aatos 1 (Tomi Nybäck 23.5, Tarvo Seeman 21.5, Antti Virtanen 15.5, Tuomo Halmeenmäki 16) 76,5, 3) TammerSh 1 (Mika Karttunen 18, Aleksander Volodin 22, Janne Mertanen 16, Jyrki Kytö-niemi 20) 76.

Pöytäpalkinnot: 1. pöytä Riho Liiva 24/27, 2. pöytä Aleksander Volodin 22, 3. pöytä Kimmo Välkesalmi (EtVaS 1) 19, 4. pöytä Jyrki Kytöniemi 20.

Juniorijoukkueet: 1.(101.) TammerSh 6 (Jani Ahvenjärvi, Henri Torkkola, Joonas Nordman, Jalmari Laakkonen) 50,5

Seniorijoukkueet: 1. (46.) HSK 2 (Ilkka Mäkinen, Tauno Turtiainen, Erkki Aaltio, Allan Kiviaho) 48,5

Hartwall-cup: 1. Riho Liiva

Keskustelussa joukkuepikapelin SM-kilpailun järjestelyistä Hentunen toi esille, ettei tulospalvelu ollut riittävällä tasolla, tuloksissa oli virheitä ja puutteita sekä reaaliaikaista tilannetta oli vaikea seurata. Lisäksi tauoista ei tiedotettu pelipaikalla tarpeeksi selvästi.

86§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne, tilitilanne ja kirjanpidon tilanne. Lisenssipelaajia on nyt enemmän, 1322, kuin viime vuoden lopussa. Luvussa ovat mukana A- ja B-lisenssit, joukkuelisenssit JSM-kilpailuun 2008-9 sekä ns. loppuvuoden lisenssit.

Keskusteltiin rästimaksujen tilanteesta ja todettiin, että kerhojen maksamattomat rästit vuosilta 2007 ja 2008 karhutaan. Yksittäisten pelaajien maksamattomien rästien karhuamista vuodelta 2008 päätettiin jatkaa ja nämä pelaajat ovat kilpailukiellossa, kunnes mak-su on maksettu tai osoitettu aikaisemmin maksetuksi. Lista näistä pelaajista julkaistaan internetissä. Lisäksi pelaajien seuroille lähetetään tieto kilpailukiellosta.

Vuoden 2009 osalta jatketaan maksujen seurantaa ja perintää

Kv. kisojen tuet

Päätettiin tukea Heikki Westerisen matkaa 300 eurolla seniorien PM-kilpailuun Norjan Fredrikstadiin 19.-27.9.

Itämeren maiden nuorten joukkueturnaus 4.-9.10. Hartikainen kertoi, että kilpailuun ovat lähdössä ainakin 18-v Henri Pohjala, 16-v Roope Kiuttu, 14-v Daniel Ebeling ja 12- tai 10-v ryhmään Dmitri Tumanov sekä Irina Tumanova. Päätettiin tukea joukkuetta puolella osallistumismaksusta eli 250 eurolla.

Koulujoukkueiden ala-asteiden PM-kilpailuun 18.-20.9. Islannissa valittiin matkanjohtajaksi Mika Ebeling. Matkakuluja ei makseta aikaisemman käytännön mukaisesti.

Valittiin alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuun Mar del Plataan, Argentiinaan 16.-29.10.2009 tämän vuoden nuorten Suomen mestari Tero Lehtimäki, koska ikäryhmän seloykkönen Roope Kiuttu ei osallistu. Edustajalle maksetaan 20 prosenttia lentomatkan ja ilmoittautumisen kustannuksista, enintään 500 EUR. Päätettiin, että selotoimikunta valmistelee nuorten arvokilpailujen valintaperusteet marraskuun kokoukseen.

Päätettiin valita Mika Ebeling matkanjohtaja-valmentajaksi nuorten MM-kilpailuun Turkin Antalyaan 11.-23.11.2009. Hänelle maksetaan matkakulut, arviolta 400 EUR.

Joukkueiden EM-kilpailuun Novi Sadissa 21.-31.10. yleisen sarjan joukkue on Tomi Nybäck, Mika Karttunen, Mikael Agopov ja Tommi Luukkonen, naisten sarjan joukkue Sari Rautanen, Laura Savola, Heini Puuska ja Päivi Walta. Päätettiin, ettei varapelaajia lähetetä ja että tuki joukkueille on 3700 EUR. Tämän yli jäävä osuus arvioiduista kustannuksista on 2000 EUR, joka jaetaan tasan pelaajien kesken, eli jokaisen omavastuuosuus on 250 EUR, tai osallistuminen liiton kehittämistoimintaan. Tämä osallistuminen voi olla esimerkiksi:

1) Valmennusta: Maajoukkuepelaaja sitoutuu ottamaan yhden valmennettavan (jossakin ikäryhmässä top 5:ssä) ja pitämään hänelle 10 valmennussessiota (á noin 2 h) toukokuun loppuun mennessä. Tällöin ”Valmennusjärjestelmän luominen” -projekti maksaa ko. pelaajan omavastuuosuuden.

2) Koulukäyntejä: Maajoukkuepelaaja sitoutuu käymään kertomassa shakin harrastamisesta 10 koulussa (á noin 1 h) toukokuun loppuun mennessä. Tällöin ”Shakki kouluihin” -projekti maksaa ko. pelaajan omavastuuosuuden.

87§ Tuleva toiminta

(Petri Graeffe poistui).

Hyväksyttiin vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion päälinjat sekä suunnitelma kansainvälisistä kilpailuista, joihin osallistutaan. Kommentit ja korjaukset näihin toimitetaan eri osuuksien tekijöille sähköpostitse 15.9. mennessä. Seuraavassa kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio Kerhojen kokoukselle esitettäväksi

87.1. Kotimaiset kilpailut

Hyväksyttiin koululaisten SM-kilpailun 2009 ajankohdan muutos järjestävän seuran (VammSK) esityksen mukaisesti aikaan 28.-29.11.

Todettiin SM-kilpailujen 2009 seuraamukset: Paikka ensi vuoden SM-kilpailuun: Mika Karttunen, Tommi Luukkonen, Roope Kiuttu ja Janne Mertanen. Paikat ensi vuoden SM-kilpailuun avoimen SM:n perusteella: Mikko Niemi ja Arto Satonen sekä nuorten Suomen mestaruuskilpailun perusteella: Tero Lehtimäki.

87.2. Kansainväliset kilpailut

Todettiin Ruotsi-ottelun tilanne: ilmoittautuneita on 16. Päätettiin, että ottelu pelataan, jos ilmoittautuneita tulee vähintään 30. Ilmoittautumisten ehdoton takaraja on 8.9.2009.

88§ Muun toiminnan raportointi

Kuultiin Halmeenmäen katsaus vuoden 2009 toimintaan toimintasuunnitelman perusteella. Todettiin, että kaikkia toimintasuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä ei ole toistaiseksi saatu edistettyä. Loppuvuoden aikana pyritään korjaamaan tilannetta.

Valo kertoi, ettei ansiomerkkitoimikunta ole kokoontunut.

Sairanen kertoi, että tiedotustoimikunta on harkinnut seminaaria shakkijournalismista.

Saatiin tiedoksi Graeffen laatima talous- ja hallintoasioiden raportti: toiminnan painopiste on ollut budjetoinnissa, kirjanpidossa ja rästimaksujen seurannassa, jotka ovat parantuneet vuoden aikana.

Valo kertoi, että koulukerhoaineiston toimituskunnan työ on edennyt, mutta aineiston julkaiseminen siirtyy vähintään syksyyn.

Kauko kertoi toimitsijakoulutuksen kehittämisestä, että shakkituomaritoimikunta työskentelee osittain samalla alalla. Keskusteltiin työryhmän työn kehittämisestä ja jatkosuunnitelmista.

Paavilainen kertoi internet-sivujen kehittämisestä, että työryhmä on kokoontunut ja käsitellyt päivitysvastuiden jakoa sekä sivujen ulkoasua. Liiton sivujen kopio on siirretty Shakkinetin palvelimelle, samoin kolme eri versiota sivujen uudeksi ulkoasuksi. Nämä julkaistaan ja niistä pyydetään mielipiteitä esimerkiksi shakkiblogissa.

Pudas kertoi shakkifoorumin kehittämisestä ja sen mahdollisesta yhteydestä Suomen Shakkiin.

Hentunen kertoi selotoimikunnan kokoontuneen ja valmistelevan mm. selojen laskuperiaatteiden muutosta perustuen FIDEn vahvuuslukulaskennan sääntöjen muutoksiin. Toimikunta valmistelee esityksiä kerhojen syyskokoukselle.

89§ Muut asiat

Valittiin Harri Hurme edustajaksi Pohjoismaiden Shakkiliiton senioritoimikuntaan.

90§. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 6.10.2009 alkaen klo 18.00 (sähköpostikokous).

91§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 1.9.2009 klo 18.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Asialista

81§ Kokouksen avaus

82§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

83§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

84§ Edellisen kokouksen (7/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

85§ Ilmoitusasiat

Arctic Chess Challenge, Tromsö, Norja 1.-9.8.(120): 1.Monika Socko POL 7/9, 47. Kari Tikkanen 5, 53. Heikki Westerinen 4,5, 69. Timo Porrasmaa 4, 81. Timo Akkanen 3

Zürich 9.-15.8. (283): 1. Aleksander Areshtchenko UKR 7,5/9, 52. Mikael Agopov 5,5

EU:n nuorten mestaruus 5.-13.8. Mureck, Itävalta:

14-v. (48) 1. Tadeas Kriebel CZE 7,5/9, 32. Dennis Liu 4

12-v. (55) 1. Bilel Bellahcene FRA 8,5/9, 29. Dmitri Tumanov 4,5, 52. Eero Valkama 3

10-v. (44) 1. Oliver Spacek SVK 7,5/9, 17. Jan Demidov 5, 38. Aleksi Ahokas 3,5

8-v. (36) 1. Viktor Gazik SVK 7,5/9, 33. Tomi Kugappi 3

Avoin 8/10-v. kilpailu (22) 1. Luca Calovi AUT 8/9, 8. Ville Ahokas 5

Avoin SM, Mänttä 3.-9.8.2009 (43): 1. Tommi Luukkonen JyS 8/9, 2. Mikko Niemi VammSK 6,5, 3. Arto Satonen VammSK 6,5

Alle 20-v. SM (Avoimen SM:n yhteydessä) 1. Tero Lehtimäki VammSK 6/9, 2. Henri Pohjala VammSK 5,5, 3. Jani Ahvenjärvi TammerSh 5,5

Joukkuepikapelin SM, Lahti 15.-16.8. (188 joukkuetta): 1) TuTS 1 (Riho Liiva 24, Aleksei Holmsten 18, Risto Tuominen 15, Jorma Paavilainen 20) 77 /108, 2) Aatos 1 (Tomi Nybäck 23.5, Tarvo Seeman 21.5, Antti Virtanen 15.5, Tuomo Halmeenmäki 16) 76,5, 3) TammerSh 1 (Mika Karttunen 18, Aleksander Volodin 22, Janne Mertanen 16, Jyrki Kytöniemi 20) 76.

Pöytäpalkinnot: 1. pöytä Riho Liiva 24/27, 2. pöytä Aleksander Volodin 22, 3. pöytä Kimmo Välkesalmi (EtVaS 1) 19, 4. pöytä Jyrki Kytöniemi 20.

Juniorijoukkueet: 1.(101.) TammerSh 6 (Jani Ahvenjärvi, Henri Torkkola, Joonas Nordman, Jalmari Laakkonen) 50,5

Seniorijoukkueet: 1. (46.) HSK 2 (Ilkka Mäkinen, Tauno Turtiainen, Erkki Aaltio, Allan Kiviaho) 48,5

Hartwall-cup: 1. Riho Liiva

86§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

– Rästimaksujen tilanne (liite)

Kv. kisojen tuet

– Tuki Heikki Westeriselle seniorien PM-kilpailuun Norjan Fredrikstadiin 19.-27.9.

Esitys (Paavilainen): 300 EUR.

– Itämeren maiden nuorten joukkueturnaus 4.-9.10. Kokouksessa 2.8.2009 päätettiin vali-ta Markku Hartikainen joukkueenjohtajaksi sekä joukkueen kerääjäksi ja siirrettiin päätös siitä, maksetaanko joukkueen osallistumismaksu, syyskuun kokoukseen. Kilpailuun ovat lähdössä ainakin 18-v Henri Pohjala, 16-v Roope Kiuttu, 14-v Daniel Ebeling ja 12- tai 10-v ryhmään Dmitri Tumanov sekä Irina Tumanova.

Esitys (Halmeenmäki) maksetaan puolet joukkueen osallistumismaksusta, 250 EUR.

– Koulujoukkueiden ala-asteiden PM-kilpailu 18.-20.9. Islannissa.

Esitys (Paavilainen): valitaan matkanjohtajaksi Mika Ebeling ja maksetaan hänelle kohtuulliset matkakustannukset, enintään 400 EUR.

– Edustajan valinta alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuun Mar del Plataan, Argentiinaan, 16.-29.10.2009.

Esitys (Paavilainen): Ellei ikäryhmän seloiltaan vahvin pelaaja lähde kilpailuun, niin edustajaksi valitaan ikäryhmän SM-kilpailun voittaja. Osallistujalle maksetaan 20 prosenttia lentomatkan ja ilmoittautumisen kustannuksista, arviolta 300 EUR.

– Matkanjohtaja-valmentajan valinta nuorten MM-kilpailuun Turkin Antalyaan 11.-23.11.2009.

Esitys (Paavilainen): Mika Ebeling, jolle maksetaan matkakulut, arviolta 400 EUR.

– Joukkueiden EM-kilpailu Novi Sadissa 21.-31.10. Päätetään tuki yleiseen sarjaan ja naisten sarjaan. Naisten joukkueesta on jäänyt pois Erika Uusitupa ja yleisen sarjan joukkueesta Tapani Sammalvuo. Yleisen sarjan joukkue on nyt Tomi Nybäck, Mika Karttunen, Mikael Agopov ja Tommi Luukkonen, naisten sarjan joukkue Sari Rautanen, Laura Savola, Heini Puuska ja Päivi Walta. Kustannusarvio on noin 6 900 EUR, jos myös varapelaajat lähetetään (liite).

Esitys varapelaajien lähettämisestä (Paavilainen): varapelaajia ei lähetetä.

Esitys kustannusten korvaamisesta (Halmeenmäki): Liiton tuki joukkueille on 3900 EUR. Jäljelle jäävä osuus on 3000 e, joka jaetaan tasan pelaajien kesken, eli jokaisen omavastuuosuus on 300 EUR, tai osallistuminen liiton kehittämistoimintaan. Tämä osallistuminen voi olla:

1) Valmennusta: Maajoukkuepelaaja sitoutuu ottamaan yhden valmennettavan (jossakin ikäryhmässä top 5:ssä) ja pitämään hänelle 10 valmennussessiota (á noin 2 h) toukokuun loppuun mennessä. Tällöin ”Valmennusjärjestelmän luominen” -projekti maksaa ko. pelaajan omavastuuosuuden.

2) Koulukäyntejä: Maajoukkuepelaaja sitoutuu käymään kertomassa shakin harrastami-sesta 20 koulussa (á noin 1 h) toukokuun loppuun mennessä. Tällöin ”Shakki kouluihin” -projekti maksaa ko. pelaajan omavastuuosuuden.

87§ Tuleva toiminta

Vuoden 2010 toiminnan suunnittelu

– toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (Halmeenmäki, liite)

– talousarvio 2010 (Graeffe, liite)

– kansainväliset kilpailut vuonna 2010 (Paavilainen, liite)

Esitys (Halmeenmäki): Hyväksytään toimintasuunnitelman ja talousarvion päälinjat. Muut kommentit ja korjaukset toimitetaan sähköpostitse laatijoille 15.9. mennessä. Seuraavassa kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio Kerhojen kokoukselle esitettäväksi

87.1. Kotimaiset kilpailut

Koululaisten SM-kilpailun 2009 ajankohta. Kilpailun järjestävä VammSK toivoo, että kilpailu voidaan pelata 28.-29.11. Esitys (Paavilainen): hyväksytään ajankohdan muutos.

87.2. Kansainväliset kilpailut

Ruotsi-ottelun tilanne: ilmoittautuneita 16. Esitys (Paavilainen): ottelu pelataan, jos ilmoit-tautuneita tulee vähintään 30.

88§ Muun toiminnan raportointi

Välikatsaus vuoden 2009 toimintaan (Halmeenmäki), liitteet vuoden 2009 toimintasuunnitelma sekä toiminta-alueet

Ansiomerkkitoimikunta (Valo)

Tiedotustoimikunta (Sairanen)

Talous ja hallinto (Graeffe)

Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Kauko)

Internet-sivujen kehittäminen (Paavilainen)

89§ Muut asiat

Valitaan Suomen edustaja Pohjoismaiden Shakkiliiton senioritoimikuntaan. Esitys (Paavilainen): Harri Hurme

90§. Seuraava kokous

6.10.2009 alkaen klo 18.00 (sähköpostikokous).

91§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.8.2009 klo 18.30-22.30

Paikka: Mänttä, Mäntän klubi

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    70-80

Valo Veikko varapuheenjohtaja            70-80

Graeffe Petri                     jäsen                                  70-80

Hartikainen Markku          jäsen                                  70-80

Hentunen Asko                 jäsen                                  poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Pudas Toivo                      jäsen                                  70-80

Rytkönen Antti                   jäsen                                  70-77

Sairanen Pekka                jäsen                                  70-80

Tolkki Jukka                      jäsen                                  70-80

Paavilainen Jorma           sihteeri                               70-80

Marko Tauriainen             Suomen Shakin pt.           70-80

70§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

71§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

72§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin kahdella lisäyksellä: kohtaan 75 lisättiin Itämeren maiden nuorten joukkueturnauksen tuki ja kohtaan 76 lisättiin EM-joukkueiden tuki

73§ Edellisen kokouksen (6/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohdan 65.2. nuorten EM-kilpailua koskeva osa muutetaan seuraavasti: ”Päätettiin Kalle Kiikin lähettämisestä nuorten EM-turnaukseen 30.8. – 10.9. valmentajaksi ja matkanjohtajaksi sillä edellytyksellä, että jos valmennusryhmän vapaat paikat saadaan täytettyä (yhteensä 22 valmennettavaa), niin hyväksytään Kiikin matka kokonaisbudjetilla 2000 EUR. Ylimenevä osuus pyritään keräämään kilpailuun lähtevien pelaajien vanhemmilta. Ellei asia toteudu näin, niin sovitaan etävalmennuksesta.”

74§ Ilmoitusasiat

SM-kilpailu 6.-14.6. Tampere. Yleinen sarja:

1. Mika Karttunen 6/9 2. Tommi Luukkonen 6 3. Roope Kiuttu 5,5, 4. Janne Mertanen 5 ,5 5. Pekka Köykkä 4,5 6. Henri Pohjala 4,5 7. Olli Sisättö 4 8. Joose Norri 3,5 9. Aleksi Wallin 3 10. Teemu Pudas 2,5

Seniorit: 1. Harri Hurme 8,5/9 2. Leo Tolonen 6,5 3. Erkki Pursiainen 5,5 4. Matti Kuusela 5,5 5. Bo Jäderholm 4,5 6. Mauno Kangas 4,5 7. Martti Laitinen 4,5 8.Kalevi Lehtosaari 4 9. Veli Vehkalahti 4 10. Petri Saharinen 3 11. Eero Siponen 2 12. Seppo Järvinen 1,5

Nuorten SM, Oulu, 4.-7.6.2009:

alle 18-vuotiaat (4): 1. Touko Setälä 5/7, 2. Henri Mynttinen 4, 3. Roger Norri 3,5.

alle 16-vuotiaat (10), 1. Aleksi Olander 5, 3. Vihtori Immonen 5, 3. Henri Torkkola 4,5

alle 14-vuotiaat (15) 1. Daniel Ebeling 5/7, 2. Erik Rönkä 5, 3. Aapo Sassi 4,5

alle 12-vuotiaat (15) 1. Matias Lappalainen 6,5/7, 2. Sena Bicer 6, 3. Ellis Saavalainen 4,5

alle 10-vuotiaat (23) 1. Qiyu Zhou 6,5/7, 2. Dmitri Tumanov 6,5, 3 Aleksi Ahokas 5

Kaksi ylintä ikäryhmää pelattiin yhdessä ryhmässä.

Heart Of Finland , Jyväskylä, 7.-12.7.(104) 1. Vitaly Kunin GER 8/9, 4.Petri Lehtivaara MatSK 6,5, 10. Frans Valli Shlaakso 6,5

Naisten SM (Heart of Finland –kilpailun yhteydessä) 7.-12.7.: 1. Laura Savola PSY 5,5/9, 2. Niina Koskela 5, 3. Irina Tumanova 3,5.

Viron avoin pikapelimestaruuskilpailu 9.7. (20 joukkuetta): 1. TammerSh (Mika Karttunen, Aleksandr Volodin, Jyrki Kytöniemi, Pekka Köykkä) 29,5/40

Berliinin suurmestariturnaus 4.-12.7. 1.Viktor Erdös 8/11 8.Mikael Agopov 5

Villa De Benasque, Espanja, 3.-12.7. (429) 1. Mihail Marin 9/11 35. Heikki Westerinen 7,5, 77. Markku Hartikainen 7

Politiken Cup (307) ja sen yhteydessä ratkaistu Pohjoismaiden mestaruus (270), Kööpenhamina, Tanska 18.-26.7.: 1. Parmerian Negi 8,5/10 47. Yrjö Rantanen 6,5

Pohjoismaiden mestaruus: 1. Peter Heine Nielsen 8/10, 29. Yrjö Rantanen 6,5

Najdorfin muistoturnaus, Varsova, Puola, 18.-26.7.: 1.Radoslaw Wojtaszek 6/9, 9. Tomi Nybäck 3,5

75§ Talousasiat

Todettiin tilitilanne, kirjanpidon tilanne sekä lisenssitilanne.

Päätettiin osanottomaksujen maksamisesta nuorten arvokilpailuihin (EU-mestaruus,

EM-kilpailu, MM-kilpailu) vuonna 2009: SKSL maksaa varsinaisten edustajien osanottomaksun, ylimääräiset pelaajat eli ne, jotka maksavat itse majoituksensa, maksavat itse osanottomaksunsa.

Päätettiin korvata Yrjö Rantaselle PM-kilpailuun 2009 kohtuulliset matkakulut.

Itämeren maiden nuorten joukkueturnaus 6.-10.10.: Päätettiin valita Markku Hartikainen joukkueenjohtajaksi ja joukkueen kerääjäksi. Jos saadaan koottua kilpailukykyinen joukkue, niin maksetaan osallistumismaksu kokonaan.

Todettiin rästimaksujen tilanne ja päätettiin, että joukkuepikapeleissä puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja perivät maksamattomia rästimaksuja. Maksamattomat rästimaksut estävät osallistumisen joukkuepikapelin SM-kilpailuun.

Toiminnanjohtaja karhuaa jo etukäteen joukkueita, joiden pelaajilla on maksamattomia rästejä vuodelta 2008.

Tuloslomakkeeseen lisätään kohta, johon merkitään ilman lisenssiä pelanneet ja maksetut lisenssit.

76§ Tuleva toiminta

Keskusteltiin Shakkitieto –kirjasta, jonka sisällön osittaista julkaisemista internetissä tutkitaan. Pyritään julkaisemaan kirja jossakin muodossa kuluvan vuoden marraskuuhun mennessä. Kirjan sisältöä pyritään edelleen kehittämään.

Päätettiin Suomen Shakin SKSL tiedottaa -palstan toimittamisesta jatkossa, että palstasta vastaavat yhdessä tiedotustoimikunta ja toiminnanjohtaja. Palstan kanssa samanaikaisesti laaditaan sähköpostitse lähetettävä kerhotiedote. Toiminnanjohtaja koordinoi tehtävät.

Päätettiin hyväksyä tasaselojärjestelmä viralliseksi Suomessa käytettäväksi kilpailumuodoksi.

76.1. Kotimaiset kilpailut

Hyväksyttiin anomus Vammalan avoimen pikapelimestaruuskilpailun 26.7. pikapeliselokelpoisuudesta ja päätettiin, että aletaan käyttää pikapeliselosta myös nimeä pelo.

Käsiteltiin Olli Sisätön ehdotus inkrementtiaikojen käyttöönotosta JSM-kilpailussa. Päätettiin pyytää JSM-toimikunnalta lausunto asiasta ja tehdä mielipidekysely pelaajille..

Pekka Sairanen kertoi JSM-toimikunnan työstä.

76.2. Kansainväliset kilpailut

Valittiin matkanjohtajaksi nuorten EU-mestaruuskilpailuun Itävallan Mureckiin

4.-13.8.2009 Juri Mavritshev, jolle korvataan kohtuulliset matkakulut.

Valittiin nuorten EM-turnauksen 30.8. – 10.9. valmentajaksi Hannu Pihlajasalo, jolle maksetaan kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

Valittiin joukkueiden EM-kilpailuun Novi Sadissa 21.-31.10. yleisen sarjan joukkueeksi Tomi Nybäck, Tapani Sammalvuo, Mika Karttunen, Mikael Agopov ja Tommi Luukkonen. Naisten sarjaan valitaan joukkue Sari Rautanen, Laura Savola, Heini Puuska, Erika Uusitupa ja Päivi Walta. Rahaa kilpailun kustannuksiin varataan 2300 EUR.

Todettiin Ruotsi-otteluun 3.10. olevan 15 ilmoittautunutta. Päätettiin, että toiminnanjohtaja markkinoi tapahtumaa aktiivisesti.

77§ Muun toiminnan raportointi

Veikko Valo kertoi shakkituomaritoimikunnan työstä.

Selotoimikunnan jäsen Asko Hentunen ei ollut paikalla, mutta oli välittänyt kokoukseen tiedon, ettei toimikunnalla ole uutta kerrottavaa.

Jukka Tolkki totesi kerhotoimintaprojektista, että aiheesta kerrotaan seuraavassa kerhotiedotteessa.

(Antti Rytkönen poistui)

SM-kilpailumääräysten uudistus: Mikael Nouro oli välittänyt kokoukselle tiedon, ettei asiassa olla edetty.

Halmeenmäki esitteli lyhyesti projektien ja koulutushankkeiden yhteenvedon.

Keskusteltiin kurinpitotoimikunnasta ja päätettiin äänestyksen jälkeen (äänet 4-3), ettei kurinpitotoimikuntaa ole olemassa. Hallitus päätti antaa Joose Norrille varoituksen SM-kilpailun tapahtumien johdosta ja Tommi Luukkoselle varoituksen poisjäännistä Heart of Finland –kilpailun viimeiseltä kierrokselta. Rangaistukset ovat poikkeuksellisen lievät. Jatkossa rangaistuslinjaa tiukennetaan ja hallitus käsittelee kurinpitoasiat.

78§ Muut asiat

Hyväksyttiin Jyväs-Shakin jäsenten yhteystietojen, lähinnä postiosoitteiden, luovuttaminen kerhon puheenjohtajalle.

Keskusteltiin sponsoroinnista ja sen periaatteista.

79§. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 1.9..2009 klo 18.00 Helsingissä Shakkikodissa.

80§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.8.2009 klo 18.30

Paikka: Mänttä, Mäntän klubi

Asialista

70§ Kokouksen avaus

71§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

72§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

73§ Edellisen kokouksen (6/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

74§ Ilmoitusasiat

Berliinin suurmestariturnaus 4.-12.7. 1.Viktor Erdös 8/11 8.Mikael Agopov 5

Villa De Benasque, Espanja, 3.-12.7. (429) 1. Mihail Marin 9/11 35. Heikki Westerinen 7,5, 77. Markku Hartikainen 7

Heart Of Finland , Jyväskylä, 7.-12.7.(104) 1. Vitaly Kunin GER 8/9, 4.Petri Lehtivaara MatSK 6,5, 10. Frans Valli Shlaakso 6,5

Naisten SM (Heart of Finland –kilpailun yhteydessä) 7.-12.7.: 1. Laura Savola PSY 5,5/9, 2. Niina Koskela 5, 3. Irina Tumanova 3,5.

Politiken Cup (307) ja sen yhteydessä ratkaistu Pohjoismaiden mestaruus (270), Kööpenhamina, Tanska 18.-26.7.:: 1. Parmerian Negi 8,5/10 47. Yrjö Rantanen 6,5

Pohjoismaiden mestaruus: 1. Peter Heine Nielsen 8/10, 29. Yrjö Rantanen 6,5

Najdorfin muistoturnaus, Varsova, Puola, 18.-26.7.: 1.Radoslaw Wojtaszek 6/9, 9. Tomi Nybäck 3,5

75§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

– Osanottomaksujen maksaminen nuorten arvokilpailuihin (EU-mestaruus,

EM-kilpailu, MM-kilpailu) 2009. Esitys (Pudas): Liitto maksaa varsinaisten

edustajien osanottomaksun, ylimääräiset pelaajat maksavat itse

osanottomaksunsa.

Tuki Yrjö Rantaselle PM-kilpailuun 2009. Esitys (Paavilainen): Korvataan kohtuulliset matkakulut.

Rästimaksujen tilanne (liite)

76§ Tuleva toiminta

Shakkitieto –kirjan sisältö

Suomen Shakin SKSL tiedottaa -palstan toimittaminen jatkossa

Tasaselojärjestelmä. Esitys (Halmeenmäki): hyväksytään tasaselojärjestelmä viralliseksi Suomessa käytettäväksi kilpailumuodoksi.

76.1. Kotimaiset kilpailut

Anomus Vammalan avoimen pikapelimestaruuskilpailun 26.7. pelo-kelpoisuudesta.

Esitys (JP): Hyväksytään.

Olli Sisätön ehdotus JSM-kilpailun peliajaksi (liite)

76.2. Kansainväliset kilpailut

Matkanjohtajan valinta nuorten EU-mestaruuskilpailuun Itävallan Mureckiin

4.-13.8.2009. Esitys (Pudas ja Paavilainen): Juri Mavritshev

Nuorten EM-turnauksen 30.8. – 10.9. valmentajan valinta.

Joukkue-EM –kilpailut Novi Sadissa . Esitys (Paavilainen): Valitaan yleiseen sarjaan joukkue Tomi Nybäck, Tapani Sammalvuo, Mika Karttunen, Mikael Agopov ja Tommi Luukkonen. Naisten sarjaan valitaan joukkue Sari Rautanen, Laura Savola, Heini Puuska, Erika Uusitupa ja Päivi Walta.

Ruotsi-ottelu 3.10.: ilmoittautuneita 15.

77§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta (Valo)

Selotoimikunta

Kerhotoimintaprojekti (Tolkki)

SM-kilpailumääräysten uudistus

Projektien ja koulutushankkeiden yhteenveto/tilannekatsaus (Halmeenmäki)

Kurinpitotoimikunnan ja sen kokoonpanon (Mikko Markkula, Pekka Palamaa, Jorma Paavilainen) vahvistaminen vuodeksi 2009. Todetaan, että Joose Norrille on annettu 14.9. päättyvä kolmen kuukauden kilpailukielto SM-kilpailun tapahtumien johdosta ja Tommi Luukkoselle varoitus poisjäännistä Heart of Finland –kilpailun viimeiseltä kierrokselta.

78§ Muut asiat

Jyväs-Shakin jäsenten yhteystietojen, lähinnä postiosoitteiden, luovuttaminen kerhon puheenjohtajalle. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Keskustelu sponsoroinnista

79§. Seuraava kokous

1.9..2009 klo 18.00 Helsingissä Shakkikodissa.

80§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.6.2009 klo 18.00-4.6.2009 klo 21.00

Kokous pidettiin sähköpostitse

Osallistujat

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    59-69

Valo Veikko varapuheenjohtaja            59-69

Graeffe Petri                     jäsen                                  poissa

Hartikainen Markku          jäsen                                  59-69

Hentunen Asko                 jäsen                                  poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                  59-69

Pudas Toivo                      jäsen                                  59-69

Rytkönen Antti                   jäsen                                  59-69

Sairanen Pekka                jäsen                                  59-69

Tolkki Jukka                      jäsen                                  59-69

Paavilainen Jorma           sihteeri                               59-69

59§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

60§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

61§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohtaan 65.2 Kansainväliset kilpailut lisätään Narvan turnaus.

62§ Edellisen kokouksen (5/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

63§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Shakkitehtävien ratkaisemisen EM-kilpailu, Subotica, Serbia 8.-9.5.(16 joukkuetta, 79 ratkaisijaa) Joukkuekilpailu: 1. Puola 231,50 2. Venäjä 226,50 3. Serbia 220,00 4. Suomi 204,00 (Harri Hurme, Terho Marlo, Jorma Paavilainen ja Henry Tanner) Henkilökohtainen kilpailu: 1. Piotr Murdzia 87,50, 7. Paavilainen 73, 11. Hurme 67,50, 41. Marlo 55, 45. Tanner 49,50.

Nopean shakin SM, Espoo 23.-24.5.

Joukkuekilpailu (32): 1. Tammer-Shakki 13/14 jpp 22pp (Mika Karttunen 5,5/7, Heikki Lehtinen 5/7, Jyrki Kytöniemi 6/7, Pekka Köykkä 5,5/7) 2. Velhot 11 19,5, 3. MatSK 10 18

Henkilökohtainen kilpailu (54): 1.Mika Karttunen TammerSh 6/7 2. Tapani Sammalvuo Velhot 6 3. Vilka Sipilä TuTS 5,5

Naiset (yleisen kilpailun perusteella, 3): 1. Erika Uusitupa TuTS 3/7, 2. Qiyu Zhou Sh-77 2, 3. Tiina Turunen EtVaS 1

Pikashakin henkilökohtainen SM (52): 1. Mika Karttunen TammerSh 39,5/46, 2. Timo Pääkkönen Velhot 34, 3. Asko Hentunen MatSK 31

Naiset (yleisen kilpailun perusteella, 3): 1. Niina Koskela KäpSK 27, 2. Erika Uusitupa TuTS, 3. Tiina Turunen EtVaS

Nuorten pikashakin SM

Joukkuekilpailut

20-vuotiaat (2): 1. TuTS 12/12 jpp, 2. JämSS 7

16-vuotiaat (3): 1. MatSK 10/12, 2. EtVaS 7, 3. LoimSK 4

12-vuotiaat (2): 1. MatSK 2/12, 2. LeppSisu 0

Henkilökohtaiset kilpailut

20-vuotiaat (3): 1. Teemu Pudas ESK 12,5/13, 2. Erik Malmi TuTS 9, 3. Teppo Moilanen HyvSK 6

18-vuotiaat (4): 1. Roger Norri TuTS 9/13, 2. Mikko Kurkijärvi MatSK 8, 3. Jiri Lahtinen JämSS 3

16-vuotiaat (7): 1. Arto Elomaa JärvSK 10/13, 2. Aleksi Olander TuTS 9,5, 3. Erika Uusitupa TuTS 8

14-vuotiaat (10): 1. Antti Uusitupa TuTS 9/9, 2. Julius Rauramaa MatSK 8, 3. Daniel Ebeling MatSK 7

12-vuotiaat (7): 1. Jere Lindholm EtVaS 5/7 2. Ellis Saavalainen MatSK 5, 3. Matias Lappalainen JyS 4

10-vuotiaat (3): 1. Matias Riikonen EtVaS 5/6, 2. Timo Syvälahti 2, 3. Markus Nokso-Koivisto LoimSK 2

8-vuotiaat (3): 1. Valo Hallman K/Nummi 5/5, 2. Rasmus Koistinen 2, 3. Aapo Halmeenmäki Aatos 2

PR-turnaus 22.5. (8): 1. Henry Laasanen 2. Marko Parkkinen 3. Jorma Vuoksenmaa 4. Qiyu Zhou 5. Eero Paloheimo 6. Ralf Sund 7. Kimmo Kiljunen 8. Osmo Soininvaara

Viron avoin nuorten kilpailu, Tallinna 22.-24.5., alle 10-vuotiaat pojat (37). 7. Dmitri Tumanov 5, 12. Jan Demidov 4.

Benidorm Open 24.4.-3.5. (183) 1. Iturrizaga Eduardo 8/9, 37. Petri Kekki 6, 82. Sari Rautanen 5, 125. Petri Suuronen 4.

64§ Talousasiat

Todettiin tilitilanne, kirjanpidon tilanne sekä lisenssitilanne. Ryhdytään toimenpiteisiin jäsen- ja lisenssimaksujen karhuamiseksi: Lähetetään karhukirje ko. kerhoille Graeffen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Tiedotetaan, että kerhojen pitää lähettää myös nimilistat pelaajistaan. Asiaa hoitavat Paavilainen ja Graeffe. Jatkossa toiminnanjohtaja voi karhuta saatavia ilman hallituksen erillisiä päätöksiä. Laskut pyritään lähettämään ajoissa.

Hyväksyttiin Salon Shakkikerho ry:n anomus 300 euron valmentaja-avustukseksi shakkileiriin 13.-16.7.2009.

Merkittiin tiedoksi, että projektiavustushakemus ”Shakkijumppa – aivojen toimintakyky kuntoon shakin avulla – kohderyhmänä ikääntyvät ja mielenterveyskuntoutujat” on lähetetty RAY:lle 1.6.

Todettiin, että olympiakomitean tukea olympiaohjelman ulkopuolisille lajeille ei myönnetty SKSL:lle

65§ Tuleva toiminta

65.1. Kotimaiset kilpailut

SM-kilpailut 6.-14.6.2009 Tampereella. Todettiin ilmoittautuneet. Yleinen sarja: Mika Karttunen, Roope Kiuttu, Santul Kosmo, Pekka Köykkä, Tommi Luukkonen, Janne Mertanen, Joose Norri, Sampsa Nyysti, Henri Pohjala, Teemu Pudas, Olli Sisättö, Aleksi Wallin. (12)

Naisten kilpailu: –

Seniorien kilpailu: Harri Hurme, Bo Jäderholm, Seppo Järvinen, Mauno Kangas, Erkki Korhonen, Matti Kuusela, Martti Laitinen, Kalevi Lehtosaari, Erkki Pursiainen, Petri Saharinen, Leo Tolonen, Veli Vehkalahti. (12)

Todettiin tilanne ja päätettiin, että yleinen ja seniorien kilpailu pelataan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tai 11 kierroksen täyskierroskilpailuna, jos pelaajat siihen suostuvat ja jos se on aikataulun puitteissa mahdollista. Naisten Suomen mestaruus ratkaistaan Heart of Finlandin yhteydessä, mutta kisan perusteella ei jaeta paikkoja EM-kisajoukkueessa.

Päätettiin, että vuoden 2010 SM-turnaus pelataan 10 tai 12 pelaajan täyskierroskilpailuna.

Päätettiin palata toistaiseksi käytäntöön, jossa SM-turnausten kutsut lähetetään kommen-toitavaksi ja tarkistettavaksi SKSL:n hallitukselle ennen niiden julkaisemista. Hallitus pyytää tarvittaessa lausunnot esim. kärkipelaajilta.

Hyväksyttiin anomus Jyrki Parkkisen nopean shakin kilpailun 1.8.2009 selokelpoisuudesta.

65.2. Kansainväliset kilpailut

Päätettiin Ruotsi-Suomi -ottelusta 3.10., että ottelun järjestelyt toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Toiminnanjohtajan avuksi nimettiin työryhmä Markku Hartikainen, Toivo Pudas, Jukka Tolkki ja Veikko Valo. Otteluun pyydetään sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.6., mihin mennessä ilmoittautuneille voidaan taata laivamatka.

Päätettiin Kalle Kiikin lähettämisestä nuorten EM-turnaukseen 30.8. – 10.9. valmentajaksi ja matkanjohtajaksi sillä edellytyksellä, että jos valmennusryhmän vapaat paikat saadaan täytettyä (yhteensä 22 valmennettavaa), niin hyväksytään Kiikin matka kokonaisbudjetilla 2000 EUR. Ylimenevä osuus pyritään keräämään kilpailuun lähtevien pelaajien vanhemmilta. Ellei asia toteudu näin, niin sovitaan etävalmennuksesta.

Päätettiin osallistua Narvassa pelattavaan Itämeren maiden nuorten joukkuekilpailuun, jos joukkue saadaan kokoon. Mahdollinen tuki osallistujille päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin valintaperusteet joukkue-EM -kilpailuihin 21.-31.10.: SM-kilpailuista saatavien paikkojen lisäksi pelaajat valitaan SM-kilpailun jälkeen julkaistavan valintalistan perusteella.

Päätettiin, että valintalistat julkaistaan niin, että valinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin voidaan tehdä ajoissa. Julkaisuajat päätetään joka kalenterivuoden alussa.

65.3. Muut asiat

Suomen edustajaksi Pohjoismaiden Shakkiliiton naisshakkikomiteaan valittiin Niina Koskela.

66§ Muun toiminnan raportointi

Merkittiin tiedoksi seuraavat raportit: Valmennustoimikunta, Internet-sivujen kehittämistyöryhmä ja projektien ja koulutushankkeiden yhteenveto/tilannekatsaus.

67§ Muut asiat

Merkittiin tiedoksi kutsu Shakkipedagogiikan kurssille Mänttään 2.8.2009,

68§. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 2.8.2009 Mäntässä.

69§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.6.2009 klo 18.00

Kokous pidetään sähköpostitse

Asialista

59§ Kokouksen avaus

60§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

61§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

62§ Edellisen kokouksen (5/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

63§ Ilmoitusasiat

Shakkitehtävien ratkaisemisen EM-kilpailu, Subotica, Serbia 8.-9.5.(16 joukkuetta, 79 ratkaisijaa) Joukkuekilpailu: 1. Puola 231,50 2. Venäjä 226,50 3. Serbia 220,00 4. Suomi 204,00 (Harri Hurme, Terho Marlo, Jorma Paavilainen ja Henry Tanner) Henkilökohtainen kilpailu: 1. Piotr Murdzia 87,50, 7. Paavilainen 73, 11. Hurme 67,50, 41. Marlo 55, 45. Tanner 49,50.

Nopean shakin SM, Espoo 23.-24.5.

Joukkuekilpailu (32): 1. Tammer-Shakki 13/14 jpp 22pp (Mika Karttunen 5,5/7, Heikki Lehtinen 5/7, Jyrki Kytöniemi 6/7, Pekka Köykkä 5,5/7) 2. Velhot 11 19,5, 3. MatSK 10 18

Henkilökohtainen kilpailu (54): 1.Mika Karttunen TammerSh 6/7 2. Tapani Sammalvuo Velhot 6 3. Vilka Sipilä TuTS 5,5

Naiset (yleisen kilpailun perusteella, 3): 1. Erika Uusitupa TuTS 3/7, 2. Qiyu Zhou Sh-77 2, 3. Tiina Turunen EtVaS 1

Pikashakin henkilökohtainen SM (52): 1. Mika Karttunen TammerSh 39,5/46, 2. Timo Pääkkönen Velhot 34, 3. Asko Hentunen MatSK 31

Naiset (yleisen kilpailun perusteella, 3): 1. Niina Koskela 27, 2. Erika Uusitupa, 3. Tiina Turunen

Nuorten pikashakin SM

Joukkuekilpailut

20-vuotiaat (2): 1. TuTS 12/12 jpp, 2. JämSS 7

16-vuotiaat (3): 1. MatSK 10/12, 2. EtVaS 7, 3. LoimSK 4

12-vuotiaat (2): 1. MatSK 2/12, 2. LeppSisu 0

Henkilökohtaiset kilpailut

20-vuotiaat (3): 1. Teemu Pudas 12,5/13, 2. Erik Malmi TuTS 9, 3. Teppo Moilanen 6

18-vuotiaat (4): 1. Roger Norri TuTS 9/13, 2. Mikko Kurkijärvi MatSK 8, 3. Jiri Lahtinen JämSS 3

16-vuotiaat (7): 1. Arto Elomaa JärvSK 10/13, 2. Aleksi Olander TuTS 9,5, 3. Erika Uusitupa TuTS 8

14-vuotiaat (10): 1. Antti Uusitupa TuTS 9/9, 2. Julius Rauramaa MatSK 8, 3. Daniel Ebeling MatSK 7

12-vuotiaat (7): 1. Jere Lindholm EtVaS 5/7 2. Ellis Saavalainen MatSK 5, 3. Matias Lappalainen JyS 4

10-vuotiaat (3): 1. Matias Riikonen EtVaS 5/6, 2. Timo Syvälahti 2, 3. Markus Nokso-Koivisto LoimSK 2

8-vuotiaat (3): 1. Valo Hallman 5/5, 2. Rasmus Koistinen 2, 3. Aapo Halmeenmäki Aatos 2

PR-turnaus 22.5. (8): 1. Henry Laasanen 2. Marko Parkkinen 3. Jorma Vuoksenmaa 4. Qiyu Zhou 5. Eero Paloheimo 6. Ralf Sund 7. Kimmo Kiljunen 8. Osmo Soininvaara

Viron avoin nuorten kilpailu, Tallinna 22.-24.5., alle 10-vuotiaat pojat (37). 7. Dmitri Tumanov 5, 12. Jan Demidov 4.

Benidorm Open 24.4.-3.5. (183) 1. Iturrizaga Eduardo 8/9, 37. Petri Kekki 6, 82. Sari Rautanen 5, 125. Petri Suuronen 4.

64§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

– Salon Shakkikerho ry:n anomus 300 euron valmentaja-avustukseksi shakkileiriin 13.-16.7.2009. Esitys (JP): myönnetään.

– Projektiavustushakemus ”Shakkijumppa – aivojen toimintakyky kuntoon shakin avulla – kohderyhmänä ikääntyvät ja mielenterveyskuntoutujat” on lähetetty RAY:lle 1.6. (liite)

65§ Tuleva toiminta

65.1. Kotimaiset kilpailut

SM-kilpailut 5.-14.6.2009 Tampereella. Ilmoittautuneet, yleinen sarja: Mika Karttunen, Roope Kiuttu, Santul Kosmo, Pekka Köykkä, Tommi Luukkonen, Janne Mertanen, Joose Norri, Sampsa Nyysti, Henri Pohjala, Teemu Pudas, Tapani Sammalvuo, Olli Sisättö, Frans Valli, Aleksi Wallin. (14)

Naisten kilpailu: Heini Puuska, Erika Uusitupa.(2)

Seniorien kilpailu: Harri Hurme, Bo Jäderholm, Seppo Järvinen, Mauno Kangas, Erkki Korhonen, Matti Kuusela, Martti Laitinen, Kalevi Lehtosaari, Juhani Pitkänen, Erkki Pursiainen, Petri Saharinen, Leo Tolonen, Veli Vehkalahti. (13)

SM-turnauksen 2010 muoto. Esitys (Halmeenmäki): Vuoden 2010 SM-turnaus pelataan 10 tai 12 pelaajan täyskierroskilpailuna.

SM-turnausten kutsut. Esitys (Halmeenmäki): Palataan toistaiseksi käytäntöön, jossa SM-turnausten kutsut lähetetään kommentoitavaksi ja tarkistettavaksi SKSL:n hallitukselle ennen niiden julkaisemista. Hallitus pyytää tarvittaessa lausunnot esim. kärkipelaajilta.

65.2. Kansainväliset kilpailut

Ruotsi-ottelu 3.10. (Paavilainen, liite)

Kalle Kiikin lähettäminen nuorten EM-turnaukseen 30.8. – 10.9. valmentajaksi ja matkanjohtajaksi. Esitys (Halmeenmäki): Jos valmennusryhmän tyhjät paikat saadaan täytettyä (yhteensä 22 valmennettavaa), niin hyväksytään Kallen matka kokonaisbudjetilla 2000 e. Ylimenevä osuus pyritään keräämään kilpailuun lähtevien pelaajien vanhemmilta.

Valintaperusteet joukkue-EM –kilpailuihin 21.-31.10. Esitys (Paavilainen) SM-kilpailuista saatavien paikkojen lisäksi pelaajat valitaan SM-kilpailun jälkeen julkaistavan valintalistan perusteella.

Valintalistojen julkaiseminen. Esitys (Paavilainen): valintalistat julkaistaan niin, että valinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin voidaan tehdä ajoissa. Julkaisuajat päätetään joka kalenterivuoden alussa.

66§ Muun toiminnan raportointi

– Valmennustoimikunta (Hartikainen)

– Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen, Sairanen)

– Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Kauko)

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä (Paavilainen)

– Projektien ja koulutushankkeiden yhteenveto/tilannekatsaus (Halmeenmäki)

67§ Muut asiat

Shakkipedagogiikan kurssi Mäntässä 2.8.2009 (Sairanen)

68§. Seuraava kokous

2.8.2009 Mäntässä

69§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: tiistai 5.5.2009 klo 18.00-20.30

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    47-58

Valo Veikko varapuheenjohtaja            47-58

Graeffe Petri                     jäsen                                  47-58

Hartikainen Markku          jäsen                                  47-58

Hentunen Asko                 jäsen                                  47-58

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Pudas Toivo                      jäsen                                  47-58

Rytkönen Antti                   jäsen                                  47-58

Sairanen Pekka                jäsen                                  47-58

Tolkki Jukka                      jäsen                                  47-58

Paavilainen Jorma           sihteeri                               47-58

47§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

48§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

49§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 53 on Tilintarkastuspöytäkirja.

50§ Edellisen kokouksen (4/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja (4/2009) hyväksyttiin.

51§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Senioreiden EM-joukkuekilpailu, Velden, Itävalta 5.-13.4.(54 joukkuetta):

1. Venäjä, ottelupisteet 17 / pelipisteet 27,5 (Tseshkovski, Vasjukov, Pushkov, Kremenetski, Tshernikov), 2. Sveitsi 14/23,5 (Kortshnoi, Vucenovic, Hohler, Glauser, Illi) 3. Suomi 13/24,5 (Westerinen Heikki 6,5/9, Kanko Ilkka 5,5/9, Hurme Harri 6,5/9, Kivipelto Kaj 6/9) … 42. Turku 7/15 (Perman Torvald 3,5/9, Palmo Pentti 3,5/9, Lehtosaari Kalevi 5,5/9, Ranki Martti 2,5/9) .. 47. Helsinki 6/18,5 (Äijälä Jouko 5,5/9, Aaltio Erkki 7/9, Korhonen Erkki 3,5/9, Saharinen Petri 2,5/9) 48. Helsinki 2 6/15 (Mujunen Martti 3/9, Lyly Seppo 4/9, Koskinen Veikko 5/9, Laitinen Martti 3/9)

Tyttöjen PM-kisat, Tukholma, Ruotsi 17.-19.4.:

B-sarja, s. 1993 tai myöhemmin (12): 1. Åström Linda SWE 4, 2. Bengtsson Jessica SWE 3,5 3. Uusitupa Erika 3

C-sarja, s. 1996 tai myöhemmin (12): 1. Hansen Erle Andrea Marki ISL 4,5 2. Hauksdottir Hrund ISL 3,5 3. Tumanova Irina 3,5

Näkövammaisten SM, Helsinki 17.-19.4.2009 (8): 1. Holmela Kari TammerSh 5, 2. Tonteri Ari RiiSY 3.5, 3. Oikarainen Juha HSK 3

Viron avoin mestaruus, alle 14-vuotiaat tytöt 2.-5.4. (21): 2. Tumanova Irina 5,5/7

Open Villa De Benidorm 24.4-3.5. (183): 1. Eduardo Iturrizaga ESP 8/11, .. 37. Petri Kekki 6, 82. Sari Rautanen 5, 125. Petri Suuronen 4

Scandinavian Open, Kööpenhamina 18.-26.4. (20): 1. Juri Drozdovskij UKR 8,5 … 18.-19. Olli Sisättö 3,5

TUL:n ja TShL:n mestaruus Valkeakoski 25.-26.4. (18): 1. Pekka Köykkä TammerSh 5/5 2. Sauli Alho VammSK 4 (TShL:n mestari) 3. Jani Ahvenjärvi TammerSh 3,5

Kerhojen kokous pidettiin 29.3.

52§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne, tilitilanne sekä kirjanpidon tilanne. Päätettiin korostaa kerhoille näiden velvoitetta lähettää vuosittain jäsenluettelonsa liiton toimistoon. Asia tulee seuraavaan kerhotiedotteeseen.

Hyväksyttiin sponsorointityöryhmän perustaminen. Sen jäsenet ovat Mikko Kivistö (pj), Lassi Linnanen ja Petri Graeffe.

Hyväksyttiin SKSL:n Järvenpään varaston kk-vuokran nousu 3.4.2009 alkaen 147,46 eurosta 153,30 euroon.

53§ Tilintarkastuspöytäkirja

Käsiteltiin tilintarkastuspöytäkirja ja todettiin, että useisiin siinä esitettyihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja osa on toteutettu. Lisäksi laaditaan toiminnanjohtajan työn toimenkuva.

54§ Tuleva toiminta

54.1. Kotimaiset kilpailut

Hyväksyttiin Aatoksen ja ESK:n anomus lisenssivapaudesta nuorten pikashakin SM-kilpailujen ikäryhmissä alle 8-, alle 10- ja alle 12-vuotiaat.

Keskusteltiin Helge Ruotasen kritiikistä sitä kohtaan, että pikashakin SM-kilpailussa pelataan myös peliajalla, jossa peliaikaa on aluksi kolme minuuttia ja joka siirrosta saa 2 sekuntia lisäaikaa. Asko Hentunen ilmoitti myös vastustavansa tätä peliaikaa pikashakin SM-kilpailuissa. Todettiin, että peliaika on sääntöjen mukainen ja järjestäjillä on mahdollisuus valita käytetty peliaika, eikä tämän vuoden kilpailuun voida enää vaikuttaa. Päätettiin, että puheenjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen esityksen asian ratkaisemiseksi tulevina vuosina.

Hyväksyttiin PSY:n anomus koulujoukkueiden SM-kilpailun järjestämiseksi 2010 ja TuTS:n anomus koululaisten SM-kilpailun järjestämiseksi vuonna 2010.

Päätettiin valita JSM-toimikuntaan kaudeksi 2009/2010 Pekka Sairanen ja Tomi Tocklin aikaisemmin nimettyjen Jyrki Kytöniemen (puheenjohtaja) ja Jouni Lehtivaaran lisäksi. Kevään 2010 peliajankohdiksi päätettiin viikot 2, 6 ja 11.

Todettiin SM-kilpailuihin Tampereelle 5.-14.6. ilmoittautuneet yleisessä, naisten ja seniorien sarjoissa. Päätettiin että määräaikaan 6.5. mennessä ilmoittautuneet saavat osallistumisoikeuden ja ilmoittautumisen määräaikaa jatketaan 20.5. asti.

54.2. Kansainväliset kilpailut

Käsiteltiin saatu tarjous matkasta Ruotsi-otteluun Tukholmassa 3.10. ja päätettiin, että toiminnanjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen esityksen matkajärjestelyjen hoitamisesta.

54.3. Muut hankkeet

Todettiin shakkituomaritoimikunnan vastaus kysymykseen, mitä tarkoittaa SM-kilpailumääräysten kohdassa 2.1.2. ”Paikkojen täyttäminen tapahtuu kronologisessa järjestyksessä. ”: Kilpailujen ajankohta määrää sen missä järjestyksessä paikat määräytyvät nimenomaan tapauksissa, joissa sama pelaaja saa paikan useammassa eri kilpailuissa.

Hyväksyttiin shakkituomaritoimikunnan ehdotus myöhästymissäännöksi:

Shakkituomaritoimikunta ehdottaa, että määräämme oletusmyöhästymisrajaksi 30 minuuttia, jota noudatetaan, ellei kilpailumääräykset muuta määrää.

Kilpailumääräykset voivat määrätä muun pituisen ajan, vaikkapa nykyisen tunnin.

Lisäksi kilpailun tuomarilla on oikeus sallia pidempikin myöhästyminen pakottavissa tapauksissa.

Samaan tapaan kuin toteutimme poikkeuksen puhelimen soimisesta rankaisemiseen, sääntö lisätään huomautuksena shakkisääntöjen suomenkielisen tekstin alkuun.

55§ Muun toiminnan raportointi

– Ansiomerkkitoimikunta (Valo): toimikunta ei ole kokoontunut. Ansiomerkkien lista on tulossa liiton verkkosivuille.

– Tiedotustoimikunta: Sairanen kertoi, ettei mitään oleellista ole tapahtunut.

– SM-kilpailumääräysten uudistus: Nouro kertoi, että sähköpostitse on keskusteltu ja työ on lähtenyt käyntiin.

– Talous ja hallinto: Graeffe kertoi, että sekä lisenssejä että rästimaksuja on karhuttu ja kirjanpidon tilanne on parantunut.

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä: Paavilainen ja Hentunen kertoivat, että työ etenee.

– Selotoimikunta: Hentunen kertoi toimikunnan kokoontuneen kahdesti tänä vuonna. Selolaskentaa jouduttaneen muuttamaan, koska FIDEn vahvuuslaskentasäännöt muuttuvat.

– Projektien ja koulutushankkeiden yhteenveto/tilannekatsaus: Halmeenmäki esitti yhteenvedon, jossa ovat kaikki käynnissä olevat kehittämis- ja koulutusprojektit, niiden aikataulu, toimintasuunnitelma ja kustannukset. Päätettiin, että tätä yhteenvetoa pyritään pitämään ajan tasalla ja vastuuhenkilöt lähettävät muutostiedot puheenjohtajalle sekä toiminnanjohtajalle.

56§ Muut asiat

Sairanen kertoi shakkipedagogiikan kurssista Mäntässä 2.8.2009. Hyväksyttiin ohjelmarunko sekä tapahtuman budjetti.

Halmeenmäki kertoi, että Garri Kasparov on tulossa Suomeen ensi maanantaina, mutta häneltä ei saada haastattelua.

Halmeenmäki esitti hallituksen kokousten määrän vähentämistä. Ajatus todettiin harkinnan arvoiseksi ja päätettiin, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvittävät asiaa.

57§. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on 2.6.2009 klo 18 Shakkikodissa ja elokuun kokous 2.8.2009 Mäntässä shakkipedagogiikan kurssin jälkeen. Päätettiin, että hallituksen kokouksen osallistujille maksetaan majoitus kesähotellissa.

58§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouskutsu

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

tiistai 5.5.2009 klo 18.00

Shakkikoti, Helsinki

Asialista

47§ Kokouksen avaus

48§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

49§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

50§ Edellisen kokouksen (4/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

51§ Ilmoitusasiat

Senioreiden EM-joukkuekilpailu, Velden, Itävalta 5.-13.4.(54 joukkuetta):

1. Venäjä, ottelupisteet 17 / pelipisteet 27,5 (Tseshkovski, Vasjukov, Pushkov, Kremenetski, Tshernikov), 2. Sveitsi 14/23,5 (Kortshnoi, Vucenovic, Hohler, Glauser, Illi) 3. Suomi 13/24,5 (Westerinen Heikki 6,5/9, Kanko Ilkka 5,5/9, Hurme Harri 6,5/9, Kivipelto Kaj 6/9) … 42. Turku 7/15 (Perman Torvald 3,5/9, Palmo Pentti 3,5/9, Lehtosaari Kalevi 5,5/9, Ranki Martti 2,5/9) .. 47. Helsinki 6/18,5 (Äijälä Jouko 5,5/9, Aaltio Erkki 7/9, Korhonen Erkki 3,5/9, Saharinen Petri 2,5/9) 48. Helsinki 2 6/15 (Mujunen Martti 3/9, Lyly Seppo 4/9, Koskinen Veikko 5/9, Laitinen Martti 3/9)

Tyttöjen PM-kisat, Tukholma, Ruotsi 17.-19.4.:

B-sarja, s. 1993 tai myöhemmin (12): 1. Åström Linda SWE 4, 2. Bengtsson Jessica SWE 3,5 3. Uusitupa Erika 3

C-sarja, s. 1996 tai myöhemmin (12): 1. Hansen Erle Andrea Marki ISL 4,5 2. Hauksdottir Hrund ISL 3,5 3. Tumanova Irina 3,5

Näkövammaisten SM, Helsinki 17.-19.4.2009 (8):

1. Holmela Kari TammerSh 5, 2. Tonteri Ari RiiSY 3.5, 3. Oikarainen Juha HSK 3

Viron avoin mestaruus, alle 14-vuotiaat tytöt 2.-5.4. (21):

2. Tumanova Irina 5,5/7

52§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liite)

Esitys (Halmeenmäki): Perustetaan sponsorointityöryhmä, jonka jäsenet ovat Mikko Kivistö (pj), Lassi Linnanen ja Petri Graeffe

53§ Tilintarkastuskertomus

Käsitellään tilintarkastuskertomus (liite)

54§ Tuleva toiminta

54.1. Kotimaiset kilpailut

Aatoksen ja ESK:n anomus lisenssivapaudesta nuorten pikashakin SM-kilpailujen ikäryhmissä alle 8-, alle 10- ja alle 12-vuotiaat. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Anomus koulujoukkueiden SM-kilpailun järjestämiseksi 2010 (PSY). Esitys (Paavilainen): myönnetään.

Anomus koululaisten SM-kilpailun 2010 järjestämiseksi (TuTS). Esitys (Paavilainen): myönnetään.

JSM 2009/2010: toimikunnan täydentäminen kahdella jäsenellä ja kevään 2010 pelipäivät (Halmeenmäki)

SM-tilannekatsaus (Paavilainen)

54.2. Kansainväliset kilpailut

Ruotsi-ottelu 3.10.

54.3. Muut hankkeet

Shakkituomaritoimikunnan vastaus kysymykseen, mitä tarkoittaa SM-kilpailumääräysten kohdassa 2.1.2. ”Paikkojen täyttäminen tapahtuu kronologisessa järjestyksessä. ”: Kilpailujen ajankohta määrää sen missä järjestyksessä paikat määräytyvät nimenomaan tapauksissa, joissa sama pelaaja saa paikan useammassa eri kilpailuissa.

Shakkituomaritoimikunnan suositus, että Suomessa shakkisääntöihin (tekstin alkuun) sisällytetään jokin nollasta poikkeava (30 tai 15 minuuttia) aikamäärä, jonka pelaaja voi myöhästyä pelin alusta ilman suoraa häviötä. Esitys (Paavilainen): hyväksytään ja 30 minuutin myöhästyminen sallitaan.

55§ Muun toiminnan raportointi

– Ansiomerkkitoimikunta (Valo)

– Tiedotustoimikunta (Pudas)

– SM-kilpailumääräysten uudistus

– Talous ja hallinto (Graeffe)

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä (Paavilainen)

– Projektien ja koulutushankkeiden yhteenveto/tilannekatsaus (Halmeenmäki)

56§ Muut asiat

Shakkipedagogiikan kurssi Mäntässä 2.8.2009 (Sairanen)

57§. Seuraavat kokoukset

– .2.6.2009 klo 18 Shakkikodissa, 2.8.2009 Mäntässä

58§ Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

SKSL:N KERHOJEN KOKOUS 29.3.2009

Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki

29.3.2009 klo 13.00 – 16.20.

1 § Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen ja kertoi vuoden 2008 toiminnasta ja hallituksen tarkentuneista suunnitelmista vuodelle 2009.

2 § Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä ovat seuraavat äänivaltaiset edustajat:

Yhteisöjäsenet (2 ääntä): Kirjeshakkiliitto: Esko Nuutilainen, Suomen Tehtäväniekat: Harri Hurme

Kerhot:

4 ääntä: Helsingin Shakkiklubi: Pekka Palamaa, Itä-Helsingin Shakkikerho: Heikki Meri, TammerShakki: Marko Tauriainen

3 ääntä: Matinkylän Shakkikerho: Mikko Kivistö

2 ääntä: Espoon Shakkikerho: Timo Munukka, Garde: Teemu Miettinen, Järvenpään Shakkikerho: Antero Harju, Lahden Shakki ry: Jukka Tolkki, Porin Shakinystävät: Veikko Valo, Turun Shakinystävät: Erkki Latvio, TuTS: Matti Kukkonen, Vammalan Shakkikerho: Rauno Järvinen

1 ääni: Aatos: Petri Graeffe, Heinolan Shakkikerho: Esa Tuominen, Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho: Jorma Mether, Hämeenlinnan Shakkikerho: Antti Rytkönen, Karhulan Työväen Shakkikerho: Martti Mujunen, Käpylän Shakkikerho: Petri Saharinen, Lauttasaaren Shakkikerho: Matti Varjokallio, Päivölän Shakkisiirtelijät: Lauri Kangas, Shakkikerho Remissi Tomi Veteläinen, Shakkilaakso: Kullervo Joentakanen, Suomalainen Shakkikerho: Harri Hurme, Salon Shakkikerho: Jukka-Pekka Haapasalo,

Yhteensä 47 ääntä.

Lisäksi läsnä olivat Tuomo Halmeenmäki, Jorma Paavilainen, Mikko Markkula sekä hallituksen jäseninä Markku Hartikainen ja Toivo Pudas. Lisäksi Timo Munukka edusti Helsingin Shakkiliittoa. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Halmeenmäki, sihteeriksi Jorma Paavilainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Valo ja Lauri Kangas, ääntenlaskijoiksi Harri Hurme ja Esa Tuominen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin niillä lisäyksillä, että kohtaan muut asiat lisättiin keskustelu JSM:n päivämääristä, Mikko Markkulan puheenvuoro FIDEn säännöistä, kerhokilpailun esittely, koulutustilaisuuksien esittely sekä nuorten valmennusta koskeva esitys.

Pidettiin hiljainen hetki KvM Kaarle Ojasen muistoksi.

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Henkilönimiin lisätään etunimet, Mikko Markkulan FIDEn korotustoimikunnan puheenjohtajuus mainitaan kohdassa 3.4. ja sana ”kuolleet” korvataan sanalla ”edesmenneet”. Keskusteltiin mahdollisuudesta ansiomerkkiin aktiivisille pelaajille ja päätettiin, että hallitus ottaa asian esille.

Petri Graeffe esitteli tilikertomuksen vuodelta 2008, joka hyväksyttiin. Keskusteltiin talouden tilanteesta, etujen liittämisestä pelaajalisenssiin sekä mahdollisuuteen lisätuloihin eri lähteistä.

7 § Tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, joka puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

(Pidettiin lyhyt tauko.)

9 § Hallituksen esitys uudenlaiseksi joukkuelisenssiksi

Hyväksyttiin hallituksen esitys uudenlaiseksi joukkuelisenssiksi: Ensi sarjakaudella kokeillaan uudentyyppistä joukkuelisenssiä, joka oikeuttaa kenet tahansa seuran jäsenen pelaamaan joukkueessa ottaen huomioon muut JSM-määräykset (mm. siirto- ja muutosmääräykset sekä varamiesmääräykset).

Joukkueen pelaajilla ei tarvitse olla henkilökohtaisia lisenssejä, jos joukkueelle on hankittu uudentyyppinen joukkuelisenssi. Uudentyyppistä joukkuelisenssiä kokeillaan 3. divisioonassa, ja sen hinta on 50 e/joukkue. Kokeilu ei vaikuta muihin lisenssimääräyksiin.

10 § Shakkituomaritoimikunnan esitys muutoksiksi kilpailumääräyksiin Suomessa

Käsiteltiin esitys, johon hallitus ehdottaa lisättäväksi kohtaan 17 alle 8-vuotiaiden sarjan.

Kohdasta 8 päätettiin poistaa maininta, missä shakkisääntöjen kohdassa kilpailun tuomarin ja kilpailutoimikunnan tehtävät on määrätty.

11 § Hallituksen ja Shakkituomaritoimikunnan esitykset muutoksiksi SM-kilpailumääräyksiin

ESK ja Aatos peruuttivat esityksensä. Käsiteltiin Shakkituomaritoimikunnan esitykset muutoksiksi SM-kilpailumääräyksiin.

Hyväksyttiin seuraavat muutokset:

– kohtaan 1.1. lisäys ”SKSLH voi myöntää kilpailun järjestämisen näistä määräyksistä poikkeavin ehdon, mikäli järjestäjää ei ole muuten saatavilla.”

– kohdasta 1.2. pois ”Amatöörien (huippuselo viimeisen kolmen vuoden aikana enintään 2199) SM”

– kohtaan 1.3. muutos: ”Joukkuekilpailussa seuraa voi edustaa vain pelaaja, joka on seuran listalla vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua tai seurajoukkuekilpailussa kahta viikkoa ennen ottelua (pelaaja ei saa olla pelannut samalla kaudella muun seuran joukkueissa).”

– kohta 1.6. uudistetaan seuraavaan muotoon:

Vertailut

Vaikka useiden kilpailujen kohdalla on selkeästi määrätty käytettävä vertailu, on silti tärkeää, että järjestäjä ilmoittaa kilpailun erikoismääräyksissä selkeästi, mitä vertailua käytetään.

Jos järjestäjä haluaa poiketa SM-kilpailumääräysten tai yleisten kilpailumääräysten määräämistä vertailuista, tulee poikkeukset hyväksyttää SKSLH:ssa.

Ellei kunkin kilpailun kohdalla erikseen mainita vertailuista, vertailut ovat seuraavat.

Jos uusinta voidaan järjestää välittömästi vaikkapa nopeammilla ajoilla, sillä voidaan ratkaista tasatilanne.

Joukkuekilpailussa, jossa pelataan täydellinen turnaus:

Joukkuepisteet, pelipisteet, joukkuevoitot, keskinäinen ottelu tai ottelut, vertailu keskinäisessä ottelussa, voitto korkeammalla pöydällä keskinäisessä ottelussa, voitettujen pelien määrä koko turnauksessa.

Joukkuekilpailussa, jossa pelataan vajaakierroskilpailu:

Jos parit muodostetaan joukkuepisteiden perusteella:

Joukkuepisteet, pelipisteet, joukkuevoitot, keskinäinen ottelu tai ottelut, vertailu keskinäisessä ottelussa, voitto korkeammalla pöydällä keskinäisessä ottelussa, voitettujen pelien määrä koko turnauksessa.

Jos parit muodostetaan pelipisteiden perusteella:

Pelipisteet, joukkuepisteet, joukkuevoitot, keskinäinen ottelu tai ottelut, vertailu keskinäisessä ottelussa, voitto korkeammalla pöydällä keskinäisessä ottelussa, voitettujen pelien määrä koko turnauksessa.

Henkilökohtaisessa kilpailussa:

Täydellisessä turnauksessa: keskinäinen peli tai pelit, voitot keskinäisissä peleissä, voitot koko turnauksessa, Sonneborn-Berger, tulos poistamalla heikoin pisteryhmä, sitten poistamalla seuraavaksi heikoin pisteryhmä jne, suoritusluku turnauksessa.

Vajaakierroskilpailussa: Buchholz, Sonneborn-Berger, keskinäinen peli tai pelit, voitot keskinäisissä peleissä, voitot koko turnauksessa, kumulatiivinen vertailu, suoritusluku pelatuista peleistä.

Vapaakierros tai luovutusvoitto vajaakierroskilpailuissa huomioidaan vertailuissa niin, että pelaaja saa vertailupisteitä, kuten olisi pelannut itseään vastaan tasan pistemääränä pelaajan oma pistemäärä sillä kierroksella, jolla luovutus tapahtui.

Esim. jos pelaaja saa 1. kierroksella vapaavuoron, se merkitsee vertailuissa tasapeliä sellaista pelaaja vastaan, joka on jäänyt turnauksessa 0 pisteeseen. Jos taas pelaaja, jolla on 2 pistettä saa kierroksella vapaavuoron, vertailuihin lasketaan hänelle tasapeli 2 pisteeseen päätyneestä pelaajasta.

(FIDE noudattaa käytäntöä, missä vapaakierros tai luovutus huomioidaan kuten pelaaja olisi pelannut itseään vastaan, siis lopullisten pisteiden mukaan.)”

– kohdasta 3.3 poistetaan maininta amatöörien SM-kilpailusta

– kohtaan 4.6. muutos: ”Ottelun pelaaminen ohjelmasta poikkeavana aikana on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä.”

– kohdan 4.11. ensimmäinen virke muutetaan muotoon ” SKSLH nimeää kilpailulle tuomarin ja hänelle varahenkilön.”

– kohtaan 7.3. a lisäys: ”Joukkueeseen voidaan nimetä yksi varapelaaja. Varapelaajaa voidaan käyttää perustelematta, varapelaaja pelaa aina viimeisellä pöydällä, ts täydentäminen tapahtuu alhaalta päin.”

12 § Suomen Tehtäväniekat esittää kansallisen tehtävämestarin arvon myöntämistä Jorma Pitkäselle

Kokous vahvisti Suomen Tehtäväniekat ry:n esityksestä kansallisen tehtävämestarin arvon Jorma Pitkäselle.

13 § Muut asiat

Graeffe esitteli Suomen Shakkikustannuksen toimintaa ja Marko Tauriainen uudistunutta Suomen Shakkia.

Pekka Palamaa käytti puheenvuoron JSM-kilpailun päivämääristä, joita on muutettu alkavalle kaudelle.

Mikko Markkula puhui FIDEn sääntöjen muuttumisesta. Esillä oli myöhästymissääntö, jossa on oltava pelin alkaessa paikalla häviön uhalla. Markkula esitti, että Suomessa käytettäviin sääntöihin lisätään mahdollisuus myöhästyä. Vahvuusluvuissa siirrytään kahden kuukauden välein ilmestyvään listaan.

Jukka Tolkki kertoi kerhokilpailusta, jolla pyritään saamaan uusia lisenssipelaajia. Antti Rytkönen jakoi kyselyn halukkuudesta osallistua shakkipedagogiikan tapahtumaan elokuun alussa Mäntässä.

Markku Hartikainen ja Toivo Pudas esittelivät Kalle Kiikin valmennusta esimerkin valossa ja toivoivat, että kokouksen osallistujat kertovat edelleen kerhoissaan mahdollisuudesta osallistua valmennukseen. Sauli Tiitta on aloittamassa vastaavaa valmennusta alle 1600-seloisille.

Keskusteltiin lyhyesti JSM-ottelun SSK-HSK 3 tapahtumista.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 20.4.2009

Tuomo Halmeenmäki                                                                        Jorma Paavilainen

puheenjohtaja                                                                                     sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lauri Kangas                                                                                      Veikko Valo

Pöytäkirja

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 4/2009 (§ 35 – 46)

Sunnuntai 29.3.2009 klo 10.10 – 12.10

Shakkikoti, Helsinki

Läsnä:                                                                           Läsnäolopykälät

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    35-46

Valo Veikko varapuheenjohtaja            35-46

Graeffe Petri                     jäsen                                  35-46

Hartikainen Markku          jäsen                                  39-46

Hentunen Asko                 jäsen                                  poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Pudas Toivo                      jäsen                                  35-46

Rytkönen Antti                   jäsen                                  35-46

Sairanen Pekka                jäsen                                  poissa

Tolkki Jukka                      jäsen                                  35-46

Paavilainen Jorma           sihteeri                               35-46

Tauriainen Marko             Suomen Shakin pt            35-46

35§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

36§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohdan 38 jälkeen päätettiin käsitellä esitykset kerhojen kokoukselle.

38§ Edellisen kokouksen (3/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

39§ Esitykset kerhojen kokoukselle

Käsiteltiin shakkituomaritoimikunnan esitykset muutoksiksi kilpailumääräyksiin Suomessa sekä SM-kilpailumääräyksiin. Shakkituomaritoimikunnan esitykset kilpailumääräyksiin hyväksyttiin esitettäväksi kerhojen kokoukselle ja päätettiin esittää lisäystä, että sääntöjen kohdassa 16 huomioidaan alle 8-vuotiaiden sarja.

(Markku Hartikainen saapui)

Shakkituomaritoimikunnan esitykset SM-kilpailumääräyksiin hyväksyttiin esitettäväksi kerhojen kokoukselle seuraavilla muutoksilla:

maininta amatöörien SM-kilpailusta poistetaan myös kohdasta 3.3.

kohdan 1.3. viimeinen kappale: ”….tai seurajoukkuekilpailuissa 2 viikkoa ennen ottelua…”

kohta 4.6.: ”Ottelun pelaaminen ohjelmasta poikkeavana aikana on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä.”

kohta 4.11.: ”.. ja hänelle varahenkilön.”

Päätettiin pyytää shakkituomaritoimikunnalta selvitys sääntökohdan 2.1.2. tekstiin ”Paikkojen täyttäminen tapahtuu kronologisessa järjestyksessä.”

Päätettiin ehdottaa, että Aatoksen ja ESK:n esitykset kerhojen kokoukselle SM-määräysten muutoksiksi perutaan, mikäli se sopii Aatokselle ja ESK:lle.

Päätettiin pyytää shakkituomaritoimikunnalta lausunto FIDEn uusista säännöistä, joiden mukaan esimerkiksi pelin alkaessa on oltava paikalla häviön uhalla. Mahdolliset muutosesitykset tehdään syksyn kerhojen kokoukselle.

40§ Ilmoitusasiat

Seurajoukkueiden SM 2008-2009: 1. Etelä-Vantaan Shakki 16 (pelipiste-ero +24) 2. Salon Shakkikerho 14 (+12) 3. Tammer-Shakki 14 (+11) 4. Vammalan Shakkikerho 13 (+7) 5. Matinkylän Shakkikerho 9 (0), 6. Helsingin Shakkiklubi 8 (+1) 7. Betfair Aatos 7 (+1) 8. Velhot 4 (-11) 9. Jyväs-Shakki 4 (-18) 10. Joensuun Shakkikerho 1 (-27).

Jyväs-Shakki ja Joensuun Shakkikerho putosivat SM-liigasta.

Karsintaottelut pääsystä SM-liigaan: MatSK 2 – Garde 2-2, Garde voitti vertailun, Tam-merSh 2 – TuTS 2-3. Garde ja TuTS nousivat SM-liigaan.

Karsintaottelut I divisioonaan:

X – I-HSK 0-2

Pässi – MikkSK 2-2, Pässi vertailuvoittaja

I-HSK 2 – Remi 2-2, Remi vertailuvoittaja

VSS – VammSK 2 1-1, VammSK 2 vertailuvoittaja

I-HSK, Pässi, Remi ja VammSK 2 nousivat I divisioonaan.

Koulujoukkueiden SM, 21.-22.3. Tampere:

Ala-aste, 4.-6. luokat: 1. Englantilainen koulu Hki 15,5/20 2. Hannunniitun koulu Tku 13,5 3. Suom.-venäl. koulu Hki 13

Ala-aste, 1.-3. luokat: 1. Vahannan koulu Ylöjärvi 6 /8 11 2. Suhmuran koulu Joensuu 6 10 3. Pihlavan koulu Pori 4

Yläaste: 1. Moison koulu Ylöjärvi 10 /12 17 2. Porin suom. yhteislyseo 10 16 3. Num-menpakan koulu Tku 9

Lukio: 1. Matematiikkalukio Hki 7 /12 2. Kotkan lyseon lukio 3 3. Sotungin lukio Vantaa 2

Cappelle la Grande 28.2-7.3. (611): 1. Juri Vovk 7,5/9 103. Mikael Agopov 5,5 126. Markku Hartikainen 5,5 ja 201. Heikki Westerinen 5.

EM-kilpailu Budva 5.-19.3. (306), tulokset uusintapelien jälkeen: 1. Jevgeni Tomashevski 8/11, 11. Tomi Nybäck 8.

Budapest First Saturday 7.-18.3., SM-ryhmä (11): 1.Gyula Pap 7/10, 6. Mikael Agopov 5,5.

41§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne ja keskusteltiin kerhokilpailun säännöistä. Todettiin tilitilanne ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

Päätettiin avustusanomuksista (Suomen Tehtäväniekat ry (3 000 EUR), Suomen Kirje-shakkiliitto (3 000 EUR) ja Työväen Shakkiliitto (300 EUR).) seuraavasti: Suomen Tehtä-väniekat 2 500 EUR, Suomen Kirjeshakkiliitto 2000 EUR, Työväen Shakkiliitto 200 EUR.

Mikael Agopovin anomusta 300 EUR tuesta First Saturday –kilpailuun Budapestissa ei hyväksytty.

42§ Tuleva toiminta

42.1. Kotimaiset kilpailut

Hyväksyttiin selokelpoisiksi Karhulan Työväen Shakkikerhon pikashakkiturnaus (Arvo Kiviharjun muistoturnaus) Kotkassa 2.5., Lappeenrannan Shakkikerhon järjestämä Kaakonketjun 1. osakilpailu. 30+30 min 7.6.2009 ja avoin Kaakkois-Suomen Shakkipiirin pikapelimestaruuskilpailu Lappeenrannassa 2.8.

Hyväksyttiin OSS:n anomus lisenssivapaudesta nuorten SM:n ryhmille alle 8-, alle 10- ja alle 12-vuotiaat.

Halmeenmäki kertoi PR-turnauksesta 22.5.

Käsiteltiin yleisen ja naisten SM-turnausten kutsut ja päätettiin muokata niitä siten, että yleisen SM:n kaksi parasta saa paikan EM-kilpailuun ja lisäksi myös kolmanneksi sijoittunut, jos hän on valintalistalla 10 parhaan joukossa. Naisten SM-kilpailu pyritään pelaamaan 7.6. jälkeen. Muutokset tehdään internetissä olevaan kilpailukutsuun.

Vahvistettiin JSM 2009/2010 -kutsu ja nimettiin kilpailutoimikuntaan Jyrki Kytöniemi (pu-heenjohtaja ja kilpailun johtaja) ja Jouni Lehtivaara. Toimikunnan muut jäsenet nimetään myöhemmin.

Päätettiin SM-kilpailujen v. 2011 järjestämisoikeuksien ja v. 2010 kilpailujen selokelpoisuuden anomisen määräajaksi 30.9.2009 mennessä. Loppuvuoden 2010 kisojen hake-muksia voi täydentää helmikuuhun 2010 mennessä

42.2. Kansainväliset kilpailut

Päätettiin seuraavista neljästä kilpailusta, että niistä tiedotetaan verkkosivuilla ja suoraan pelaajille. Edustajat tai joukkueet lähetetään, jos ne saadaan nimetyiksi. Tarvittaessa käytetään selolistaa valintoja tehdessä. Suluissa liiton tuki kilpailuun:

– 4.-15.6. Alle 8-vuotiaiden EM, Batumi, Georgia (osanottomaksu)

– 11.-21.6. Koulujoukkueiden EM, Varna, Bulgaria (ei tukea)

– 15.-23.7. Nuorten joukkue-EM, Pardubice, Tshekki (osanottomaksu)

– 22.-31.7. Senioreiden EM, Murska Sobota, Slovenia (100 EUR)

43§ Muun toiminnan raportointi

Valo kertoi, että shakkituomaritoimikunta ottaa kantaa JSM:n tapahtumiin myöhemmin keväällä.

Halmeenmäki kertoi, että JSM-kilpailutoimikunnan kannalta kilpailu sujui hyvin lukuun ottamatta ottelun SSK-HSK 3 tapahtumia, josta toimikunta on jättänyt selvityspyynnön shakkituomaritoimikunnalle.

Tolkki kertoi kerhotoimintaprojektiin liittyen, että kerhokilpailu julistetaan kerhojen kokouksessa.

Valo kertoi, ettei toimitsijakoulutuksen kehittämisessä olla edetty.

Paavilainen kertoi, että Internet-sivujen kehittämistyöryhmän seuraava kokous on 4.4.

Antti Rytkönen jakoi Raimo Rintamäen kirjoituksen koulushakkikerhotoiminnan kehittämistoiminnasta ja esitteli Mänttään elokuuksi suunniteltavan shakkipedagogiikan kurssin ohjelmaluonnoksen.

Puheenjohtaja kertoi Pohjoismaiden Shakkiliiton kokouksesta sen pöytäkirjan perusteella.

44§ Muut asiat

Päätettiin Suomen Shakin pääkirjoitusvuoroista vuonna 2009: Pekka Kauko numero 3, Pekka Sairanen numero 4, Asko Hentunen numero 5.

45§. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 5.5.2009 klo 18 Shakkikodissa. Elokuun kokous pidettäneen Mäntässä elokuun alussa.

46§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

sunnuntai 29.3.2009 klo 10.00

Shakkikoti, Helsinki

Asialista

35§ Kokouksen avaus

36§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

37§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

38§ Edellisen kokouksen (3/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

39§ Ilmoitusasiat

Seurajoukkueiden SM 2008-2009: 1. Etelä-Vantaan Shakki 16 (pelipiste-ero +24) 2. Salon Shakkikerho 14 (+12) 3. Tammer-Shakki 14 (+11) 4. Vammalan Shakkikerho 13 (+7) 5. Matinkylän Shakkikerho 9 (0), 6. Helsingin Shakkiklubi 8 (+1) 7. Betfair Aatos 7 (+1) 8. Velhot 4 (-11) 9. Jyväs-Shakki 4 (-18) 10. Joensuun Shakkikerho 1 (-27).

Jyväs-Shakki ja Joensuun Shakkikerho putosivat SM-liigasta.

Karsintaottelut pääsystä SM-liigaan: MatSK 2 – Garde 2-2, Garde voitti vertailun, Tam-merSh 2 – TuTS 2-3. Garde ja TuTS nousivat SM-liigaan.

Karsintaottelut I divisioonaan:

X – I-HSK 0-2

Pässi – MikkSK 2-2, Pässi vertailuvoittaja

I-HSK 2 – Remi 2-2, Remi vertailuvoittaja

VSS – VammSK 2 1-1, VammSK 2 vertailuvoittaja

I-HSK, Pässi, Remi ja VammSK 2 nousivat I divisioonaan.

Koulujoukkueiden SM, 21.-22.3. Tampere:

Ala-aste, 4.-6. luokat: 1. Englantilainen koulu Hki 15,5/20 2. Hannunniitun koulu Tku 13,5 3. Suom.-venäl. koulu Hki 13

Ala-aste, 1.-3. luokat: 1. Vahannan koulu Ylöjärvi 6 /8 11 2. Suhmuran koulu Joensuu 6 10 3. Pihlavan koulu Pori 4

Yläaste: 1. Moison koulu Ylöjärvi 10 /12 17 2. Porin suom. yhteislyseo 10 16 3. Nummenpakan koulu Tku 9

Lukio: 1. Matematiikkalukio Hki 7 /12 2. Kotkan lyseon lukio 3 3. Sotungin lukio Vantaa 2

Cappelle la Grande 28.2-7.3. (611): 1. Juri Vovk 7,5/9 103. Mikael Agopov 5,5 126. Markku Hartikainen 5,5 ja 201. Heikki Westerinen 5.

EM-kilpailu Budva 5.-19.3. (306), tulokset uusintapelien jälkeen: 1. Jevgeni Tomashevski 8/11, 11. Tomi Nybäck 8.

Budapest First Saturday 7.-18.3., SM-ryhmä (11): 1.Gyula Pap 7/10, 6. Mikael Agopov 5,5.

40§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

– Avustusanomukset Suomen Tehtäväniekat ry (3 000 EUR), Suomen Kirjeshakkiliitto (3 000 EUR) ja Työväen Shakkiliitto (300 EUR).

– Mikael Agopovin anomus 300 EUR tuesta First Saturday –kilpailuun Budapestissa. Esitys (Paavilainen): ei tukea.

41§ Tuleva toiminta

41.1. Kotimaiset kilpailut

– Anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi:

Karhulan Työväen Shakkikerhon pikashakkiturnaus (Arvo Kiviharjun muistoturnaus) Kotkassa 2.5., Lappeenrannan Shakkikerhon järjestämä avoin Kaakkois-Suomen Shakkipiirin pikapelimestaruuskilpailu Lappeenrannassa 2.8. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

– OSS:n anomus lisenssivapaudesta nuorten SM:n alimpien sarjojen osanottajille. Esitys (Paavilainen) hyväksytään.

– PR-turnaus 22.5. (Halmeenmäki)

– Yleisen ja naisten SM-turnausten kutsut (liite)

– JSM 2009/2010 -kutsun vahvistaminen ja kilpailutoimikunnan nimeäminen. (liite) Esitys: (Halmeenmäki): Jyrki Kytöniemi (puheenjohtaja ja kilpailun johtaja), Jouni Lehtivaara, kolmas jäsen nimetään myöhemmin.

– SM-kilpailujen v. 2011 järjestämisoikeuksien ja v. 2010 kilpailujen selokelpoisuuden anomisen määräaikojen päättäminen. Esitys (Paavilainen) 30.9.2009 mennessä.

41.2. Kansainväliset kilpailut

– 4.-15.6. Alle 8-vuotiaiden EM, Batumi, Georgia

– 11.-21.6. Koulujoukkueiden EM, Varna, Bulgaria

– 15.-23.7. Nuorten joukkue-EM, Pardubice, Tshekki

– 22.-31.7. Senioreiden EM, Murska Sobota, Slovenia

Esitys (Paavilainen): tiedotetaan kilpailuista verkkosivuilla ja suoraan pelaajille. Edustajat tai joukkueet lähetetään, jos ne saadaan nimetyiksi. Tarvittaessa käytetään selolistaa valintoja tehdessä. Mahdollinen liiton tuki päätetään myöhemmin.

41.3. Muut hankkeet

– Shakkituomaritoimikunnan esitykset muutoksiksi kilpailumääräyksiin Suomessa sekä SM-kilpailumääräyksiin (liitteet)

42§ Muun toiminnan raportointi

– Shakkituomaritoimikunta (Valo)

– JSM-kilpailutoimikunta ( Halmeenmäki)

– Kerhotoimintaprojekti (Tolkki)

– Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Valo)

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä (Paavilainen)

43§ Muut asiat

– Suomen Shakin pääkirjoitusvuorot

44§. Seuraava kokous

– 5.5.2009 klo 18 Shakkikodissa

45§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 3/2009 (§ 24 – 34)

Tiistai 3.3.2009 klo 18.00 – 20.30

Shakkikoti, Helsinki

Läsnä:                                                                           Läsnäolopykälät

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    24-34

Valo Veikko varapuheenjohtaja            24-32

Graeffe Petri                     jäsen                                  24-34

Hartikainen Markku          jäsen                                  poissa

Hentunen Asko                 jäsen                                  24-34

Kauko Pekka                    jäsen                                  24-32

Pudas Toivo                      jäsen                                  24-34

Rytkönen Antti                   jäsen                                  24-34

Sairanen Pekka                jäsen                                  24-31

Tolkki Jukka                      jäsen                                  poissa

Paavilainen Jorma           sihteeri                               24-34

Partanen Jukka                 kutsuttuna                          24-27

24§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen.

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että päätettiin käsitellä tuloslaskelma ja toimintakertomus työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen.

27§ Tuloslaskelma ja toimintakertomus

Käsiteltiin vuoden 2008 tuloslaskelma ja toimintakertomus. Päätettiin pyytää joitakin tarkennuksia kirjanpitoon. Päätettiin korjauksista toimintakertomukseen. (Jukka Partanen poistui).

28§ Edellisen kokouksen (2/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen (2/2009) pöytäkirja hyväksyttiin.

29§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat: Koululaisten henkilökohtainen PM, Färsaaret 12.-14.2.: A-sarja 1988-1991 syntyneet 1. Helgi Ziska FAI 5 /6, 3. Teemu Pudas 4, 11. Pekka Köyk-kä 2. B-sarja 1992-1993 syntyneet 1. Nils Grandelius SWE 5,5/6 2. Roope Kiuttu 5, 6. Henri Pohjala 3. C-sarja 1994-1995 syntyneet 1. Philip Lindgren SWE 5 /6, 9. Erik Rönkä 2,5, 10. Aapo Sassi 2. D-sarja 1996-1997 syntyneet 1. Peter Flermoen NOR 5 /6, 2. Antti Uusitupa 5, Daniel Ebeling 3,5. E-sarja 1998- syntyneet 1. Lars Oskar Hauge NOR 4,5/6, 4. Qiyu Zhou 4,5.

30§ Talousasiat

Todettiin lisenssi- ja tilitilanteet.

Hyväksyttiin ehdotus jäsenseurojen väliseksi kerhokilpailuksi uusien lisenssipelaajien hankkimiseksi ja tehdään lista kerhojen lisenssipelaajista 31.12.2008.

Esiteltiin esitys kv. kilpailujen tuiksi vuonna 2009 sekä vuoden 2008 maksamattomien lisenssien karhuamistilanne.

Päätettiin selvittää valmentaja Kalle Kiikin sopimukseen liittyvät verokysymykset.

31§ Tuleva toiminta

31.1. Kilpailut

Halmeenmäki kertoi, että ESK:n ja Aatos peruvat muutosesityksensä nuorten SM:n sääntömuutokseksi.

Kaakkois-Suomen joukkuemestaruusturnaus 28.3. hyväksyttiin selokelpoiseksi.

Päätettiin, että PR-turnauksen 22.5. osallistujille korvataan kohtuulliset matkakulut. Todettiin, että osallistujia kilpailuun on toistaiseksi viisi ja Anna-Mari Hursti on kutsuttu kilpailun juontajaksi.

Käsiteltiin edustuskilpailujen valintapäivämäärät ja valintakriteerit ja päätettiin muokata esitystä yksityiskohtien osalta.

Päätettiin SM-kilpailujen 2009 seuraamukset: sekä yleisen että naisten SM-kilpailun kak-si parasta saavat paikan joukkueiden EM-kilpailuun. Yleisen sarjan kolmanneksi sijoittunut saa myös paikan, jos on valintalistalla 10 parhaan joukossa ja naisten joukkue lähetetään, jos vähintään neljä joukkueen pelaajaa on naisten huippuselolistan 10 parhaan joukossa.

Todettiin, että Tomi Nybäck osallistuu henkilökohtaiseen EM-kilpailuun.

31.2. Muut hankkeet

Päätettiin, että kerhojen kokoukselle tehdään seuraavat esitykset: 1) uudenlainen joukkuelisenssi (JSM-kilpailutoimikunnan alkuperäinen esitys), 2) SM-kilpailumääräysten muutokset (Aatoksen ja ESK:n alkuperäiset esitykset) ja 3) shakkituomaritoimikunnan esitykset kilpailumääräysten sekä SM-kilpailumääräysten muuttamiseksi, näihin hallitus ottaa kantaa seuraavassa kokouksessaan.

Päätettiin, että kaikkien koulutustapahtumien suunnittelusta raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa myös sähköpostitse.

Todettiin, että shakkipedagogiikan kurssi suunnitellaan pidettäväksi 2.8.2009 Mäntässä.

(Pekka Sairanen poistui) Päätettiin, että liitto osallistuu kurssiin myöhemmin määritettävällä tavalla, tarvittaessa Shakki kouluihin –projektin resursseista. Päätettiin, että kerhojen kokouksessa esitellään eri koulutushankkeita ja selvitetään kiinnostusta osallistua niihin.

32§ Muun toiminnan raportointi

Valo kertoi, että koulukerhoaineiston toimituskunnan työ valmistuu kevään aikana.

Hentunen kertoi, että selotoimikunnan on tarkoitus kokoontua lähiaikoina.

Pudas kertoi valmennustoimikunnan työstä ja valmennussopimuksesta Kalle Kiikin kanssa.

Todettiin, että Shakki kouluihin –projekti etenee

(Veikko Valo ja Pekka Kauko poistuivat)

Internet-sivujen kehittämistyöryhmä on kokoontunut ja työ etenee suunnitellusti.

33§ Muut asiat

Todettiin, että uusiutuneen Suomen Shakin ensimmäinen numero (1/2009) on ilmestynyt.

Todettiin tiedoksi saaduksi shakkituomaritoimikunnan pöytäkirja 1/2009, jossa kritisoidaan joitakin Kerhojen kokouksen ja hallituksen päätöksiä. Lisäksi todettiin JSM-kilpailutoimikunnan päätös SSK-HSK3 -ottelun seuraamuksista ja SSK:n jättäneen asiasta protestin.

Halmeenmäki kertoi SLU:n ylimääräisestä kokouksesta.

34§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 29.3.2009 klo 10 Shakkikodissa.

35§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 3/2009

tiistai 3.3.2009 klo 18.00

Shakkikoti, Helsinki

Asialista

24§ Kokouksen avaus

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

27§ Edellisen kokouksen (2/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

28§ Ilmoitusasiat

Koululaisten henkilökohtainen PM, Färsaaret 12.-14.2.: A-sarja 1988-1991 syntyneet

1. Helgi Ziska FAI 5 /6, 3. Teemu Pudas 4, 11. Pekka Köykkä 2. B-sarja 1992-1993 syntyneet 1. Nils Grandelius SWE 5,5/6 2. Roope Kiuttu 5, 6. Henri Pohjala 3. C-sarja 1994-1995 syntyneet 1. Philip Lindgren SWE 5 /6, 9. Erik Rönkä 2,5, 10. Aapo Sassi 2. D-sarja 1996-1997 syntyneet 1. Peter Flermoen NOR 5 /6, 2. Antti Uusitupa 5, Daniel Ebeling 3,5. E-sarja 1998- syntyneet 1. Lars Oskar Hauge NOR 4,5/6, 4. Qiyu Zhou 4,5.

29§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Tuloslaskelman käsittely (Jukka Partanen kutsuttuna)

– Tilinpäätöksen allekirjoittaminen, toimintakertomus 2008 (liitteet)

– Tarkennettu talousarvioesitys (Graeffe)

– Jäsenseurojen välinen kerhokilpailu uusien lisenssipelaajien hankkimiseksi (Tolkki)

– Esitys kv. kilpailujen tuiksi vuonna 2009 (Graeffe, Hartikainen)

– Maksamattomien lisenssien karhuaminen (Paavilainen)

30§ Tuleva toiminta

30.1. Kilpailut

– ESK:n ja Aatoksen muutosesitys nuorten SM:n sääntömuutokseksi. (Halmeenmäki, liite, kohta 2)

– Kaakkois-Suomen joukkuemestaruusturnaus 28.3. selokelpoiseksi Esitys (Paavilainen) hyväksytään.

– PR-turnaus 22.5. (Halmeenmäki): Kutsuja lähetetty 18 kpl, myönteisiä vastauksia toistaiseksi 4 kpl, Anna-Mari Hursti kutsuttu juontajaksi.

– Edustuskilpailujen valintapäivämäärät ja valintakriteerit (Paavilainen, liite)

– SM-kilpailujen 2009 seuraamukset

– EM-kisat: Tomi Nybäck osallistuu

30.2. Muut hankkeet

– Kerhojen kokoukselle tehtävät esitykset: 1) uudenlainen joukkuelisenssi (JSM-kilpailutoimikunnan alkuperäinen esitys), 2) SM-kilpailumääräysten muutokset (Aatoksen ja ESK:n alkuperäiset esitykset)

– Erilaiset koulutustapahtumat: Esitys (Halmeenmäki) Kaikkien koulutustapahtumien suunnittelusta raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa myös sähköpostitse

31§ Muun toiminnan raportointi

– Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

– Selotoimikunta (Hentunen)

– Valmennustoimikunta (Hartikainen)

– Shakki kouluihin -projekti (Rytkönen)

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä (Paavilainen)

32§ Muut asiat

– Uusiutuneen Suomen Shakin ensimmäinen numero (1/2009) on ilmestynyt

– Tiedoksi Shakkituomaritoimikunnan pöytäkirja 1/2009 (liite)

– Tiedoksi JSM-kilpailutoimikunnan päätös SSK-HSK3 -ottelun seuraamuksista

33§. Seuraava kokous

– 29.3.2009 klo 10 Shakkikodissa

34§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 2/2009 (§ 13 – 23)

Lauantai 7.2.2009 klo 17.15-19.40

Akava-talo, Helsinki

Läsnä:                                                                           Läsnäolopykälät

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    13-23

Valo Veikko varapuheenjohtaja            13-23

Graeffe Petri                     jäsen                                  13-23

Hartikainen Markku          jäsen                                  13-23

Hentunen Asko                 jäsen                                  13-23

Kauko Pekka                    jäsen                                  13-23

Pudas Toivo                      jäsen                                  19-23

Rytkönen Antti                   jäsen                                  13-23

Sairanen Pekka                jäsen                                  13-23

Tolkki Jukka                      jäsen                                  13-19

Paavilainen Jorma           sihteeri                               13-23

13§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen.

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

16§ Edellisen kokouksen (1/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen (1/2009) pöytäkirja hyväksyttiin.

17§ Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

18§ Talousasiat

Todettiin lisenssi- ja tilitilanteet sekä kirjanpidon tilanne.

Päätettiin, että käsitellään tuloslaskelma seuraavassa kokouksessa ja sen käsittelyyn kutsutaan tilintarkastaja Jukka Partanen.

Graeffe esitteli tarkennetun talousarvioesityksen. Talousarvio laadittiin 55 000 EUR valtionavustuksen perusteella, avustusta saatiin 45 000 EUR. Päätettiin aikaisemmin sovitun linjan mukaisesti vähentää kansainvälisten kilpailujen tukea 2 000 eurolla (7 000 ->5 000), nuorten kilpailujen tukea 2 200 eurolla (6 200 ->4 000) , projekteista vähennettiin 40%, ja hyvinvointiprojektista lisäksi 200 EUR.

Hyväksyttiin esitys SKSL:n jäsenseurojen välisestä kerhokilpailusta koskien uusien lisenssipelaajien hankkimista.

Käsiteltiin esitys kv. kilpailujen tuiksi vuonna 2009 ja päätettiin alustavasta tukien jaosta, jakoa tarkennetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin, ettei CSIT:n kilpailuun myönnetä matkatukea.

Päätettiin, että Heikki Westeriselle myönnetään seniorien EM-kilpailuun matkatukea 300 EUR.

Päätettiin, että jos Tomi Nybäck osallistuu henkilökohtaiseen EM-kilpailuun, niin hänelle maksetaan kaikki matka- ja majoituskustannukset.

Esiteltiin koulukerhojen perustamisen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Esiteltiin suunnitelma maksamattomien lisenssien karhuamiseksi.

Päätettiin siirtää sopimus Shakkikustannuksen kanssa puheenjohtajan tehtäväksi.

19§ Tuleva toiminta

19:1. Kilpailut

Päätettiin myöntää alle 20-vuotiaiden SM-kilpailu Mäntän avoimen SM-kilpailun yhteyteen.

Hyväksyttiin Kalakukkoturnaus 16.-17.5. ja Ruskaturnaus 12.-13.9 selokelpoiseksi ja kilpailukalenteriin sekä HSL:n nopean shakin kilpailun ajankohdan vaihto: 2.6. -> 4.4.

Todettiin, että Viro-ottelu 4.4. ja Mäntän viikonlopputurnaus 13.-14.10. on peruutettu.

Käsiteltiin ESK:n ja Aatoksen muutosesitykset SM-kilpailumääräyksiin .

Vertailujärjestelmien ja nopean shakin muutoksia koskeva esitys hyväksyttiin esitettäväksi kevään 2009 Kerhojen kokoukselle.

Päätettiin siirtää nuorten SM:n sääntömuutosta koskeva esitys käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen ja pyydetään asiasta shakkituomaritoimikunnan lausuntoa sekä nuorten mielipiteitä esittämällä asia Shakkiblogissa.

Hyväksyttiin esitettäväksi Kerhojen kokoukselle JSM-toimikunnan esitys uudentyyppisestä joukkuelisenssistä: Ensi sarjakaudella kokeillaan uudentyyppistä joukkuelisenssiä, joka oikeuttaa kenet tahansa seuran jäsenen pelaamaan joukkueessa ottaen huomioon muut JSM-määräykset (mm. siirto- ja muutosmääräykset sekä varamiesmääräykset). Joukkueen pelaajilla ei tarvitse olla henkilökohtaisia lisenssejä, jos joukkueelle on hankittu uudentyyppinen joukkuelisenssi. Uudentyyppistä joukkuelisenssiä kokeillaan ensi sarjakaudella 3. divisioonassa, ja sen hinta on 50 e/joukkue. Kokeilu ei vaikuta muihin lisenssimääräyksiin.

(Pudas saapui)

Päätettiin, että edustuskilpailujen valintapäivämäärät ja -kriteerit tarkennetaan sähköpostineuvotteluilla kokousta seuraavalla viikolla.

Päätettiin SM-kilpailun muoto ja valintapäivämäärä seuraavasti: enintään 24 pelaajaa, joiden huippuselo 1.11.2008 – 30.4.2009 on vähintään 2200 ja jotka ovat pelanneet vähintään 20 selopeliä 1.1.2007 jälkeen. Suurmestareilta ja kv. mestareilta ei peritä osanottomaksua. FIDE-mestareille osanottomaksu 35 euroa, muille 70 euroa. Miettimisaika on 1½ t / 40 siirtoa, jonka jälkeen 30 minuuttia lisäaikaa ja lisäksi 30 sekuntia lisäaikaa jokaisesta siirrosta. Turnausjärjestäjä voi esittää näihin perusteltuja muutoksia. Ilmoittautumiset liiton toimistoon 2.5. mennessä. Kilpailujen seuraamuksista päätetään seuraavassa kokouksessa.

19:2. Muut hankkeet

Esiteltiin luonnos valmennussopimukseksi Kalle Kiikin kanssa vuodeksi 2009. Päätettiin viimeistellä sopimus sähköpostineuvotteluilla.

Kerrottiin internet-sivujen kehittämistyöryhmän työstä: liiton uudet sivut toteutetaan yhteistyössä Shakkinetin kanssa kevään 2009 aikana.

(Tolkki poistui)

Todettiin, että sopimus netti-tv:n käyttöönotosta on tehty ja sille etsitään sopivia käyttökohteita. Helsingin pikapelimestaruuskilpailu on esitetty ja muita tapahtumia on kuvattu.

Päätettiin toimintakertomuksen 2008 valmistelusta, että hallituksen jäsenet kirjoittavat toiminta-alueiltaan (joilla oli toimintaa 2008) lyhyen kuvauksen viime vuoden toiminnasta 13.2. mennessä. Paavilainen ja Halmeenmäki valmistelevat ensimmäisen luonnoksen toimintakertomukseksi 20.2. mennessä. Hallituksen jäsenten korjausehdotukset 27.2. mennessä, toimintakertomus hyväksytään 3.3. kokouksessa.

20§ Muun toiminnan raportointi

Kuultiin koulukerhoaineiston toimituskunnan raportti.

Päätettiin lisätä SM-kilpailumääräysten kehittämistyöryhmän kokoonpanoon Hannu Pihlajasalo ja valita Shakkikodin huoneistotoimikunnan kokoonpanoon Teemu Miettisen tilalle Jorma Paavilainen. Keskusteltiin Shakkikodin siivoamisesta.

21§ Muut asiat

Päätettiin esittää Pohjoismaiden Shakkiliitolle Tomi Nybäckin valintaa Pohjolan shakinpelaajaksi vuonna 2008.

Päätettiin, että puheenjohtaja edustaa Keskusshakkiliittoa Shakkikustannus Oy:n yhtiökokouksessa 3.3.2009 klo 17 Shakkikodissa. Shakkikustannuksen hallitukseen esitetään seuraavien valintaa: Graeffe, Räisänen, Hentunen, Valo.

22§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 3.3.2009 klo 18 Shakkikodissa

23§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 2/2009

lauantai 7.2.2009 klo 18.00

Akava-talo, Helsinki

Asialista

13§ Kokouksen avaus

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

15§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

16§ Edellisen kokouksen (1/2009) pöytäkirjan tarkastaminen

17§ Ilmoitusasiat

18§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (Graeffe, liitteet)

– Tarkennettu talousarvioesitys (Graeffe, liite)

– Esitys SKSL:n jäsenseurojen välisestä kerhokilpailusta koskien uusien lisenssipelaajien hankkimista (Tolkki, liite)

– Esitys kv. kilpailujen tuiksi vuonna 2009 (Graeffe, Hartikainen, liite)

– Tuki CSIT:n kilpailuun. Esitys (Valo): Joukkueelle matkatukea 400 e.

– Tuki seniorien EM-kilpailuun. Esitys (Halmeenmäki): Westeriselle matkatukea 300 e.

– Henkilökohtaiset EM-kilpailut. Esitys (Halmeenmäki): Yleisessä sarjassa matkatuki 1000 e, jos valintalistan sijoilla 1-5, ja 500 e, jos valintalistan sijoilla 6-10. Naisten sarjassa matkatuki 500 e, jos valintalistan sijoilla 1-5, ja 250 e, jos valintalistan sijoilla 6-10.

– Koulukerhot v. 2009-2010 (Rytkönen)

– Maksamattomien lisenssien karhuaminen (Graeffe, Paavilainen)

19§ Tuleva toiminta

19.1. Kilpailut

– Alle 20-vuotiaiden SM-kilpailu joko Heart of Finland-kilpailun tai Mäntän avoimen SM-kilpailun yhteyteen

– Kalakukkoturnaus 16.-17.5 selokelpoiseksi ja kilpailukalenteriin. Esitys (Paavilainen): hyväksytään

– HSL:n nopean shakin kilpailun ajankohdan vaihto: 2.6. -> 4.4. Esitys (Paavilainen) hyväksytään.

– Viro-ottelu 4.4. on peruutettu

– ESK:n ja Aatoksen muutosesitykset SM-kilpailumääräyksiin (liite)

– JSM-toimikunnan esitys uudentyyppisestä joukkuelisenssistä: Ensi sarjakaudella kokeillaan uudentyyppistä joukkuelisenssiä, joka oikeuttaa kenet tahansa seuran jäsenen pelaamaan joukkueessa ottaen huomioon muut JSM-määräykset (mm. siirto- ja muutosmääräykset sekä varamiesmääräykset). Joukkueen pelaajilla ei tarvitse olla henkilökohtaisia lisenssejä, jos joukkueelle on hankittu uudentyyppinen joukkuelisenssi. Uudentyyppistä joukkuelisenssiä kokeillaan ensi sarjakaudella 3. divisioonassa, ja sen hinta on 50 e/joukkue. Kokeilu ei vaikuta muihin lisenssimääräyksiin.

– Edustuskilpailujen valintapäivämäärät ja valintakriteerit (Paavilainen, liite kokoukseen)

– SM-kilpailun muoto ja valintapäivämäärä. Esitys (Paavilainen): Enintään 24 pelaajaa, joiden huippuselo 1.11.2008-30.4.2009 on vähintään 2200 ja, jotka ovat pelanneet vähintään 20 selopeliä 1.1.2007 jälkeen. Suurmestareilta ja kv. mestareilta ei peritä osanotto-maksua. FIDE-mestareille osanottomaksu 35 euroa, muille 70 euroa. Miettimisaika on 1½ t / 40 siirtoa, jonka jälkeen 15 min. lisäaikaa ja lisäksi 30 sek. lisäaikaa jokaisesta siirrosta. Turnausjärjestäjä voi esittää näihin perusteltuja muutoksia. Ilmoittautumiset liiton toimistoon 2.5. mennessä. Kilpailujen seuraamuksista päätetään seuraavassa kokouksessa.

19.2. Muut hankkeet

– Valmennussopimus 2009 (Hartikainen)

– Internet-sivujen kehittämistyöryhmä (Paavilainen)

– netti-tv:n käyttöönotto liitolle ja/tai seuroille (Pudas, Halmeenmäki)

– Toimintakertomuksen 2008 valmistelu. Esitys (Halmeenmäki): Hallituksen jäsenet kirjoittavat toiminta-alueiltaan (joilla oli toimintaa 2008) lyhyen kuvauksen viime vuoden toiminnasta 13.2. mennessä. Paavilainen ja Halmeenmäki valmistelevat ensimmäisen luonnoksen toimintakertomukseksi 20.2. mennessä. Hallituksen jäsenten korjausehdotukset 27.2. mennessä. Hyväksytään 3.3.

20§ Muun toiminnan raportointi

– Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

– Lisäys SM-kilpailumääräysten kehittämistyöryhmän kokoonpanoon. Esitys (Halmeenmäki): Hannu Pihlajasalo

– Muutos Shakkikodin huoneistotoimikunnan kokoonpanoon. Esitys (Halmeenmäk): Teemu Miettisen tilalle Jorma Paavilainen

21§ Muut asiat

– Ehdotus Pohjoismaiden Shakkiliitolle Pohjolan shakinpelaajaksi vuonna 2008. Esitys (Paavilainen): Tomi Nybäck

22§. Seuraava kokous

– 3.3.2009 klo 18 Shakkikodissa

23§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia              Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 1/2009 (§ 1-12)

Aika              tiistai 13.1.2009 klo 18.00 – 20.00

Paikka          Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat                                                                    Läsnäolopykälät

Halmeenmäki Tuomo       puheenjohtaja                    1-12

Valo Veikko varapuheenjohtaja            1-12

Graeffe Petri                     jäsen                                  poissa

Hartikainen Markku          jäsen                                  1-12

Hentunen Asko                 jäsen                                  1-12

Kauko Pekka                    jäsen                                  1-12

Pudas Toivo                      jäsen                                  1-12

Rytkönen Antti                   jäsen                                  1-12

Sairanen Pekka                jäsen                                  1-12

Tolkki Jukka                      jäsen                                  1-10

Paavilainen Jorma           sihteeri

Tauriainen    Marko           Suomen Shakin päätoimittaja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen ja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki KvM Kaarle Ojasen muistoksi.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtaan 10§ Muut asiat lisättiin osallistuminen Kaarle Ojasen hautajaisiin.

4§ Edellisen kokouksen (12/2008) pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sillä muutoksella, että poistetaan kohta ”Raportti taloudesta ja hallinnosta siirrettiin Graeffen poissaollessa seuraavaan kokoukseen.”

5§ Uuden hallituksen järjestäytyminen

Päätökset:

Hyväksyttiin hallituksen työnjako ja muut kokoonpanot vuodelle 2009 seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano 2009: Halmeenmäki, Valo, Graeffe, Hartikainen, Hentunen, Kauko, Pudas, Rytkönen, Sairanen, Tolkki

Sääntömääräiset toimikunnat:

Shakkituomaritoimikunta: Valo (pj), Hytönen, Kokkila, Markkula, Mujunen, Särkilahti

Ansiomerkkitoimikunta: Palamaa (pj), Hurme, Kvist, Nieminen, Särkilahti, Valo

Selotoimikunta: Hentunen (pj), Hurme, Kivijärvi, Markkula, Penttinen, Vihinen

Nuoriso- ja valmennustoiminta

Valmennustoimikunta: Hartikainen (pj), Hentunen, Pudas, Karttunen

– Nuorisovalmennus: Hartikainen ja Pudas

– Kerhovalmentajakoulutus: Hentunen

Shakki kouluihin – projekti: Rytkönen ja Sairanen

– Koulukerhoverkoston yhteystietojen kokoaminen: Rytkönen ja Paavilainen

Muut nuoriso- ja valmennustoimintaan liittyvät tehtävät

– Kouluttajaverkoston kokoaminen: Paavilainen

– Koulukerhoaineiston toimituskunta: Valo (pj), Lauronen, Rytkönen (määräaikaa jatketaan 28.2. asti)

Kerho- ja turnaustoiminta

Kerhotoimintaprojekti: Tolkki ja Kauko

JSM- kilpailutoimikunta: Kytöniemi (pj), Halmeenmäki, Palamaa, Tuominen

Muut kerho- ja turnaustoimintaan liittyvät tehtävät

– SM- kilpailumääräysten kehittäminen: Kytöniemi (pj), Nouro, Pihlajasalo

– Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (määräaika 31.5. asti): Kauko (pj), Joentakanen, Tocklin, Valo

– Suomi- Viro- maaottelu (4.4.): Hartikainen, Rytkönen, Pudas

– Ruotsi- Suomi- maaottelu (3.10.): Paavilainen

– Kilpailukalenterin jaksottaminen: Paavilainen

Järjestötoiminta

Tiedotustoimikunta: Sairanen (pj), Graeffe, Miettinen, R. Nybäck, Pudas, Särkilahti

– Liiton virallisen tiedotuksen kehittäminen: Sairanen, Paavilainen, Pudas

– Lehtien yhteispalstat: Graeffe

– Shakin markkinointi: Sairanen ja Graeffe

Talous ja hallinto – työryhmä: Graeffe (pj), Halmeenmäki, Hentunen, Paavilainen, Tolkki

– Liiton nimen muutos: Graeffe

– Henkilöresurssit: Graeffe ja Paavilainen

– Talousraportointi: Graeffe, Paavilainen, Tolkki

Muut järjestötoimintaan liittyvät tehtävät:

– Internet- sivujen kehittäminen (määräaika 31.5. asti): Paavilainen (pj), Hentunen, Koskinen, Pudas, Tella, Vihinen

– Yhteistyösuhteet: Halmeenmäki ja Paavilainen

– Yhteiskuntavastuuprojektit: Halmeenmäki ja Sairanen

– Pr- turnaus (22.5.): Halmeenmäki ja Pudas

– Ansiomerkkien potentiaaliset saajat: Hurme ja Rytkönen (määräaikaa jatketaan 28.2. asti)

Edustajat ja yhteyshenkilöt:

– FIDE: Markkula

– ECU: Markkula

– PSL: Markkula ja Paavilainen

– PSL/koulu: Ebeling

– PSL/seniorit: Hurme

– PSL/naiset: ?

– Senioriyhteyshenkilö: Hurme

– Shakin neuvottelukunta (?): Halmeenmäki

– Olympiakomitea: Halmeenmäki

– Shakkikodin huoneistotoimikunta: Pudas ja Miettinen

– Suomen Shakkikustannuksen hallitus: Graeffe ja Hentunen

– Suomen Shakin toimitusneuvosto: Pudas ja Sairanen

– Selolaskija: Markkula

6§ Ilmoitusasiat

Helsingin mestaruus 27.12.2008.- 6.1. 2009, Kaarle Ojasen 90-vuotisjuhlaturnaus: M-ryhmä 1. Jukka Tuovinen SSK 6/9, 2. Tommi Luukkonen JyS 6, 3. Mika Ebeling MatSK 6. Seniorit 1. Ilkka Kanko HSK 8,5/9, 2. Harri Hurme SSK 7, 3. Pentti Jalo KäpSK 5.

A1-ryhmä 1. Teemu Miettinen G 6/8, 2. Stefan Kyburz I-HSK 5,5, 3. Lauri Kangas Pässi 5,5. A2-ryhmä 1. Daniel Ebeling MatSK 6,5/9, 2. Ville Mäkinen HSK 6 3. Risto Karttinen TammerSh 5,5. B1-ryhmä 1. Harry Juselius G 5/7, 2. Henry Mannberg Remi 5, 3. Timo Akkanen KäpSK 4. B2-ryhmä 1. Jukka Tiusanen SSK 5/7, 2. Mikko Manninen SSK 5, 3. Pertti Lindholm HyvSK 4,5.

Rilton Cup 27.12.-5.1., Tukholma Rilton Cup (72 pelaajaa) 1. Radoslaw Wojtaszek POL 7/9 43. Miikka Mäki-Uuro 4, 52. Niina Sammalvuo 4, 57. Olli Sisättö 3,5, 66. Santul Kosmo 3,5. Rilton Elo (93 pelaajaa) 1. Michael Backman SWE 7,5/9, 23. Petteri Paronen 5,5 35. Sippo Puroila 5, 36. Pekka Pietinen 5, 46. Janne Mäkinen 4,5

Viron avoin nuorten kilpailu 3.-5.1.2009, Tallinna: Pojat (89 pelaajaa) 1.-3. 1-3 Jevgeni Rumjantsev, Mark Lapidus, Aleksandr Orava 6/7, 11.Touko Setälä 5, 22. Antti Uusitupa 4,5, 30. Julius Rauramaa 4, Tytöt (22 pelaajaa) 1. Erika Uusitupa 6/7

Todettiin matkanjohtaja Mika Ebelingin raportti nuorten MM-kisoista.

Kuolleita: KvM Kaarle Ojanen 9.1.2009, Juho Pakarinen.

7§ Talousasiat

– Todettiin vuoden 2008 lopun lisenssitilanne. 1299 pelaajalisenssiä: A-lisenssejä 1135, B-lisenssejä 51, joukkuelisenssejä 97, loppuvuoden lisenssejä 15, 1 epäselvä.

– Todettiin tilitilanne ja kirjapitäjältä saatujen tietojen perusteella kirjanpidon tilanne.

– Todettiin, että liitto on hakenut Olympiaohjelman ulkopuolisten urheilulajien tukiohjelmaan.

Päätökset:

– Opetusministeriöltä saatiin avustusta shakkiolympialaisten kuluihin 1000 EUR. Päätettiin, että Tomi Tocklin ja avustaja saavat 300 EUR, pelaajille ja kapteenille korvataan kotimaan matkakulut kuittien tai luotettavan selvityksen mukaan.

– Päätettiin etsiä tapoja pelaajien aktivoimiseksi ja uusien pelaajien saamiseksi lajin pariin.

– Seuraavaan kokoukseen valmistellaan tarkennettu esitys kansainvälisten kilpailujen tuiksi vuonna 2009.

– Päätettiin hankkia Kaarle Ojasen juhlakirjaa Shakkikustannus Oy:ltä Shakkikustannuksen tarjouksen mukaisesti: 1 kappale 30 euron hinnalla ja 100 kappaletta 17,50 euron kappalehinnalla.

– Tarkennettiin tilinpäätöstä varten aiempaa päätöstä koskien Shakkikustannukselle maksettuja tilausmaksuja. Vuonna 2008 maksettiin Shakkikustannukselle yhteensä 60 000 euroa, joista 10 000 euroa kirjataan ennakkomaksuiksi vuodelle 2009, näistä ei peritä korkoa. – Sopimus Shakki-kustannuksen kanssa siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Sopimuksesta poistetaan muuttuvat yksityiskohdat.

– Päätettiin anoa naisten FIDE-mestarin arvoa Heini Puuskalle ja Päivi Wallalle sekä FIDE-tuomariarvoa Mika Hakalalle, Timo Munukalle ja Seppo Vannassalolle. FIDE-mestarin arvo maksaa 70 EUR, FIDE-tuomarin arvo 50 EUR. Päätettiin anoa FIDE:ltä nämä arvot.

– Vuoden 2008 shakinpelaajaksi valittiin Tomi Nybäck ja nuoreksi pelaajksi Qiyu Zhou, molemmille myönnettiin 250 EUR stipendi.

– Vahvistettiin kustannukset vuodelle 2009: Matkakorvaus todellisten kulujen mukaan julkista kulkuneuvoa käyttäen, omalla autolla enintään 0,22 euroa/kilometri. Pitkämatkalaisille lisäksi 17 euroa päivärahaa, mutta maksimikorvaus kuitenkin aina 0,22 euroa/km. Selolaskijan korvaus 20 euroa/kk puhelin- ym. kuluihin.

8§ Tuleva toiminta

8.1. Kilpailut

Päätökset:

SeinSK:n esitys selokelpoisesta viikonloppukilpailusta ajalle 22.-23.8.2009 hyväksyttiin.

Päätettiin siirtää OSS:n esityksen mukaisesti alle 20-vuotiaiden SM-kilpailu ajankohdasta 4.-7.6.2009 pelattavaksi joko Naantalin turnauksen, Heart of Finland-kilpailun tai Mäntän avoimen SM-kilpailun yhteyteen. Toiminnanjohtaja selvittää mahdollisten kilpailujärjestäjien halukkuuden ja järjestäjä päätetään myöhemmin.

Pudas esitteli koululaisten PM-kilpailuun 11.-15.2.2009 Färsaarille lähtevät, matkanjohtajaksi nimettiin Mika Ebeling.

Päätettiin, että seuraavaan Suomen Shakkiin tulee kilpailukutsu Viro-otteluun 4.4.2009.

Hyväksyttiin seuraavat lisäykset kilpailukalenteriin: Satakunnan avoin mestaruusturnaus / Sasta-malan mestaruus Sastamalassa 7.-8.3.2009, Levorantaturnaus 19.4. ja Koululaisten SM 21.-22.11.2009 Laviassa.

Halmeenmäki kertoi Ruotsi-ottelusta, joka on sovittu pelattavaksi 3.10.2009 Ruotsissa.

8.2. Muut tapahtumat

Vahvistettiin 7.2.2009 Pasilassa järjestettävän suunnitteluseminaarin ohjelma.

Rytkönen esitteli 23.1.2009 järjestettäviä Educa-messuja, joissa on shakillista ohjelmaa.

8.3. Muut hankkeet

Päätökset:

Liiton Internet-sivuja aletaan kehittää yhteistyössä ShakkiNet-yhdistyksen kanssa. Samalla liiton Internet-sivut liitetään osaksi ShakkiNet-sivustoa. Yhteistyötä varten nimetään työryhmä Paavilainen (pj), Hentunen, Pudas, Henri Koskinen, Jussi Tella ja Teemu Vihinen. Työryhmän tehtävänä on laatia konkreettinen etenemissuunnitelma ja toteuttaa sitä toukokuun 2009 loppuun mennessä.

Päätettiin kokeilla netti-tv:n käyttöönottoa liitolle ja/tai seuroille.

9§ Muun toiminnan raportointi

Valo kertoi koulukerhoaineiston toimituskunnan toiminnasta ja Rytkönen esitteli ansiomerkkien potentiaalisten saajien tilannetta.

10§ Muut asiat

Todettiin tiedoksi saaduksi shakkituomaritoimikunnan viesti shakkitoimitsijoista.

Halmeenmäki ja Arto Satonen edustavat liittoa Kaarle Ojasen hautajaisissa 7.2.2009.

Pudas kertoi Pohjolan vuoden 2008 shakinpelaajan valinnasta.

Cappelle la Grandeen ovat lähdössä Heikki Westerinen, Mikael Agopov ja Markku Hartikainen.

11§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.2.2009 klo 18 Pasilassa.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous 1/2009

tiistai 13.1.2009 klo 18.00

Shakkikoti, Helsinki

Asialista

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

4§ Edellisen kokouksen (12/2008) pöytäkirjan tarkastaminen

5§ Uuden hallituksen järjestäytyminen (Halmeenmäki, liitteet)

6§ Ilmoitusasiat

Helsingin mestaruus 27.12.2008.- 6.1. 2009, Kaarle Ojasen 90-vuotisjuhlaturnaus: M-ryhmä 1. Jukka Tuovinen SSK 6,0/9, 2. Tommi Luukkonen JyS 6,0, 3. Mika Ebeling MatSK 6,0. Seniorit 1. Ilkka Kanko HSK 8,5/9, 2. Harri Hurme SSK 7,0, 3. Pentti Jalo KäpSK 5,0.

A1-ryhmä 1. Teemu Miettinen G 6,0/8, 2. Stefan Kyburz I-HSK 5,5, 3. Lauri Kangas Pässi 5,5. A2-ryhmä 1. Daniel Ebeling MatSK 6,5/9, 2. Ville Mäkinen HSK 6,0 3. Risto Karttinen TammerSh 5,5. B1-ryhmä 1. Harry Juselius G 5,0/7, 2. Henry Mannberg Remi 5,0, 3. Timo Akkanen KäpSK 4,0. B2-ryhmä 1. Jukka Tiusanen SSK 5,0/7, 2. Mikko Manninen SSK 5,0 3. Pertti Lindholm HyvSK 4,5.

Rilton Cup 27.12.-5.1., Tukholma Rilton Cup (72 pelaajaa) 1. Radoslaw Wojtaszek POL 7,0/9 43. Miikka Mäki-Uuro 4,0, 52. Niina Sammalvuo 4,0, 57. Olli Sisättö 3,5, 66. Santul Kosmo 3,5. Rilton Elo (93 pelaajaa) 1. Michael Backman SWE 7,5/9, 23. Petteri Paronen 5,5 35. Sippo Puroila 5,0, 36. Pekka Pietinen 5,0, 46. Janne Mäkinen 4,5

Matkanjohtaja Mika Ebelingin raportti nuorten MM-kisoista (liite)

KvM Kaarle Ojanen 4.12.1918 – 9.1.2009

7§ Talousasiat

– Lisenssitilanne (liite)

– Tilitilanne (liite)

– Kirjanpidon tilanne (liitteet)

– Opetusministeriön avustus shakkiolympialaisiin, 1000 EUR. Esitys (Paavilainen): Tomi Tocklin ja avustaja 300 EUR, pelaajille ja kapteenille kotimaan matkakulut kuittien tai luotettavan selvityksen mukaan.

– Haku Olympiaohjelman ulkopuolisten urheilulajien tukiohjelmaan (Paavilainen)

– Mahdolliset edut aktiivisille pelaajille vuonna 2009 – vuonna 2008 vähintään viisi sellaista kilpailua pelanneet, joista maksettiin täysi selomaksu, saivat seuraavan vuoden lisenssistä 50% alennuksen.

– Esitys kv. kilpailujen tuiksi vuonna 2009 (Graeffe, Hartikainen)

– Tarjous Kaarle Ojasen juhlakirjan hankinnasta (Graeffe, liite)

– Tarkennus SKSL:n lainaan Shakkikustannukselle (Graeffe, liite)

– Sopimus Shakkikustannuksen kanssa (Graeffe, liite)

– Naisten FIDE-mestarin arvon anominen Heini Puuskalle ja Päivi Wallalle sekä FIDE-tuomariarvojen anominen Mika Hakalalle, Timo Munukalle ja Seppo Vannassalolle. FIDE-mestarin arvo maksaa 70 EUR, FIDE-tuomarin arvo 50 EUR. Esitys (Paavilainen): anotaan FIDE:ltä nämä arvot.

– Vuoden shakinpelaajan ja vuoden nuoren pelaajan nimeäminen ja mahdollinen stipendi (Hartikainen ja Pudas, liitteenä yhteenveto tulleista ehdotuksista)

8§ Tuleva toiminta

8.1. Kilpailut

– OSS:n esitys siirtää alle 20-vuotiaiden SM-kilpailu ajankohdasta 4.-7.6.2009 pelattavaksi Naantalin turnauksen, Heart of Finland-kilpailun tai Mäntän avoimen SM-kilpailun yhteyteen

– Koululaisten PM 11.-15.2.2009, Färsaaret. Ilmoittautuneet ja matkanjohtajan valinta (Pudas)

– Viro-ottelu 4.4.2009 (Hartikainen ja Rytkönen)

– Ruotsi-ottelu 3.10.2009 (Halmeenmäki)

8.2. Muut tapahtumat

– suunnitteluseminaari 7.2.2009 Pasilassa (liite)

– Educa-messut (Rytkönen, liite)

8.3. Muut hankkeet

– Internet-sivujen kehittäminen: Esitys: Liiton Internet-sivuja aletaan kehittää yhteistyössä ShakkiNet-yhdistyksen kanssa. Samalla liiton Internet-sivut liitetään osaksi ShakkiNet-sivustoa. Yhteistyötä varten nimetään työryhmä Paavilainen (pj), Hentunen, Pudas, Henri Koskinen, Jussi Tella ja Teemu Vihinen. Työryhmän tehtävänä on laatia konkreettinen etenemissuunnitelma ja resurssien puitteissa toteuttaa sitä.

– netti-tv:n käyttöönotto liitolle ja/tai seuroille (Pudas, Halmeenmäki)

9§ Muun toiminnan raportointi

– Koulukerhoaineiston toimituskunta (Valo)

– Ansiomerkkien potentiaaliset saajat (Rytkönen)

10§ Muut asiat

11§ Seuraava kokous

– 7.2.2009 klo 18 Pasilassa

12§ Kokouksen päättäminen