A-RYHMÄ  1 Elomaa Arto     JärvSK 2139 m+10 v= 4 m= 7 v+ 8 m= 2 v+ 5 4.5 2142  2 Vesely Petr     LauttS 1931 m+ 6 v= 7 m=10 v+ 4 v= 1 m= 3 4.0 1950  3 Tumanov Dmitri    Remi  1973 m- 4 v- 6 m+ 5 v+ 7 m+11 v= 2 3.5 1980  4 Norri Joose     HSK  2341 v+ 3 m= 1 v+11 m- 2 m- 7 v+10 3.5 2337  5 Heikkilä Raine    PorvSK 1853 v= 9 m+17 v- 3 m+11 v+15 m- 1 3.5 1864  6 Peltola Leo     Remi  1950 v- 2 m+ 3 m- 8 v=10 v+ 9 m+17 3.5 1951  7 Kiviaho Allan    HSK  2061 v-11 m= 2 v= 1 m- 3 v+ 4 m+ 8 3.0 2061  8 Suseenthiram Rajaji I-HSK 1838 v+12 m+ 9 v+ 6 m- 1 m-10 v- 7 3.0 1850  9 Harju Antero     JärvSK 1907 m= 5 v- 8 m+22 v+13 m- 6 v=11 3.0 1906 10 Turtiainen Tauno   HSK  1962 v- 1 m=11 v= 2 m= 6 v+ 8 m- 4 2.5 1963 11 Tuovinen Jukka    SSK  2044 m+ 7 v=10 m- 4 v- 5 v- 3 m= 9 2.0 2035 12 Teräsalo Kari    Hm-93 1839 m- 8 v-22 m-15 v-16 m+18 v=26 1.5 1816 B-RYHMÄ 13 Virtanen Teemu    NurmSK 1879 v+24 m+30 v+23 m- 9 v+17 m+16 5.0 1890 14 Laitinen Jarmo    Hm-93 1717 m-20 v+18 m=16 v+33 m+23 v+22 4.5 1737 15 Vahtera Pekka    HyvSK 1790 m-22 v=20 v+12 m+23 m- 5 v+19 3.5 1796 16 Karppinen Martti   LahS  1750 v-19 m+24 v=14 m+12 m+22 v-13 3.5 1758 17 Havumäki Jani    KarhTS 1804 m+23 v- 5 m+20 v+22 m-13 v- 6 3.0 1807 18 Lindholm Pertti   HyvSK 1669 v+21 m-14 v+19 m-30 v-12 m+24 3.0 1673 19 Saavalainen Ellis  MatSK 1718 m+16 v-23 m-18 v=20 v+24 m-15 2.5 1714 20 Hiltunen Ville    EtVaS 1704 v+14 m=15 v-17 m=19 v-30 m=21 2.5 1701 21 Luoma Heikki     KäpSK 1669 m-18 v-26 m-25 v+31 m+33 v=20 2.5 1658 22 Akkanen Timo     KäpSK 1800 v+15 m+12 v- 9 m-17 v-16 m-14 2.0 1790 23 Lehtinen Tero    AS   1822 v-17 m+19 m-13 v-15 v-14 m+30 2.0 1807 24 Laitinen Pauli    Hm-93 1672 m-13 v-16 m=33 v+26 m-19 v-18 1.5 1658 C-RYHMÄ 25 Halonen Juhani    HSK  1512 v+32 m=31 v+21 m+34 m-26 v+29 4.5 1540 26 Salminen Matti    I-HSK 1597 v=34 m+21 v+30 m-24 v+25 m=12 4.0 1617 27 Leminen Mika     JärvSK 1542 v=31 m-29 m=35 v+38 m+28 v+36 4.0 1544 28 Molander Joel    HSK  1394 m=36 v+38 v+37 m+32 v-27 m=31 4.0 1409 29 Louhi Tapio     TuTS  1499 m-35 v+27 v+32 m+36 v=31 m-25 3.5 1506 30 Nazarova Anastasia  ESK  1641 m+33 v-13 m-26 v+18 m+20 v-23 3.0 1650 31 Hagman Risto     KokkSK 1566 m=27 v=25 v+34 m-21 m=29 v=28 3.0 1563 32 Inkinen Alpo     HyvSK 1532 m-25 v+35 m-29 v-28 v+37 m+38 3.0 1518 33 Kuusela Jarkko    PorvSK 1640 v-30 m+34 v=24 m-14 v-21 m+37 2.5 1630 34 Jalas Aaro      LauttS 1598 m=26 v-33 m-31 v-25 m+36 v+35 2.5 1584 35 Luukas Matti     PorvSK 1474 v+29 m-32 v=27 m=37 v=38 m-34 2.5 1464 36 Wahlbäck Aleksi   Int  1334 v=28 m+37 m+38 v-29 v-34 m-27 2.5 1335 37 Wahlbäck Stefan   Int  1078 m=38 v-36 m-28 v=35 m-32 v-33 1.0 1082 38 Nazarov Stanislav  ESK  1294 v=37 m-28 v-36 m-27 m=35 v-32 1.0 1278