1 Kiik Kalle      SalSK 2486 m+ 7 v= 2 m+ 5 v= 4 v+ 8 m+ 6 m+13 6.0 2488  2 Sammalvuo Tapani   Velhot 2423 v+ 9 m= 1 v+ 8 m= 6 v+ 5 m= 4 m= 7 5.0 2424  3 Pietinen Pekka    KäpSK 2046 m+10 v=13 m-11 v=14 m-16 v+15 m+23 4.0 2043  4 Lehtimäki Tero    VammSK 2198 m= 6 v- 5 v= 9 m= 1 m= 7 v= 2 v= 8 3.0 2201  5 Pohjala Henri    VammSK 2373 v- 8 m+ 4 v- 1 m+ 9 m- 2 v+ 7 v- 6 3.0 2370  6 Satonen Arto     VammSK 2131 v= 4 m+ 9 m- 7 v= 2 m-11 v- 1 m+ 5 3.0 2136  7 Topi-Hulmi Teemu   TuTS  2226 v- 1 m= 8 v+ 6 m=13 v= 4 m- 5 v= 2 3.0 2226  8 Tuominen Risto    TuTS  2274 m+ 5 v= 7 m- 2 v+11 m- 1 v-13 m= 4 3.0 2270  9 Lindeman Sven    Ruotsi 2205 m- 2 v- 6 m= 4 v- 5 m=13 v+11 m+12 3.0 2199 10 Pasanen Tuomo    I-HSK 2064 v- 3 m-11 m-14 v-16 v+24 m+20 m+18 3.0 2053 B-RYHMÄ 11 Alkkiomäki Jyrki   TSY  2006 m+16 v+10 v+ 3 m- 8 v+ 6 m- 9 m+14 5.0 2023 12 Laajo Juha      TSY  1848 m+17 v-16 v+15 m+19 m+14 v+18 v- 9 5.0 1870 13 Lehtosaari Kalevi  EurSK 1970 v+20 m= 3 m+16 v= 7 v= 9 m+ 8 v- 1 4.5 1989 14 Tocklin Tomi     SalSK 1894 v=15 m+20 v+10 m= 3 v-12 m+24 v-11 4.0 1901 15 Puroila Sippo    X   1898 m=14 v=17 m-12 v+18 v+23 m- 3 m+16 4.0 1902 16 Palmo Pentti     EurSK 1980 v-11 m+12 v-13 m+10 v+ 3 m=23 v-15 3.5 1978 17 Heikkilä Raine    PorvSK 1885 v-12 m=15 v-23 m-24 v+22 m+29 v+20 3.5 1875 18 Karppinen Martti   LahS  1764 v+19 m-23 v+24 m-15 v+20 m-12 v-10 3.0 1766 19 Tammi Tauno     EurSK 1774 m-18 v+25 m-20 v-12 m-21 v-28 m+29 2.0 1749 20 Väntsi Timo     TuTS  1907 m-13 v-14 v+19 m=23 m-18 v-10 m-17 1.5 1887 C-RYHMÄ 21 Valkama Arvo     TSY  1530 v+30 m+29 m-26 v+28 v+19 m=27 v=25 5.0 1551 22 Ailasmaa Kimmo    EurSK 1701 v-24 m+27 m=25 v+26 m-17 v+30 m+28 4.5 1703 23 Anttila Pertti    UudSK 1764 m+25 v+18 m+17 v=20 m-15 v=16 v- 3 4.0 1781 24 Rantamo Keijo    TuTS  1627 m+22 v+26 m-18 v+17 m-10 v-14 v+27 4.0 1651 25 Latvio Erkki     TSY  1711 v-23 m-19 v=22 m+30 m+28 v+26 m=21 4.0 1706 26 Louhi Tapio     TuTS  1586 v+27 m-24 v+21 m-22 v+29 m-25 v+30 4.0 1590 27 Väinölä Seppo    PorvSK 1597 m-26 v-22 m+28 v+29 m+30 v=21 m-24 3.5 1587 28 Laitamäki Veikko   Tammer 1382 v+29 m-30 v-27 m-21 v-25 m+19 v-22 2.0 1383 29 Stockfelt Jesse   TuTS  1284 m-28 v-21 v+30 m-27 m-26 v-17 v-19 1.0 1280 30 Luukas Matti     PorvSK 1399 m-21 v+28 m-29 v-25 v-27 m-22 m-26 1.0 1382