A-RYHMÄ  1 Luukkonen Tommi   JyS  2339 m= 7 v+ 5 m= 2 v+ 9 v+ 8 4.0 2350  2 Kokkila Tero     EtVaS 2336 m= 5 v+ 9 v= 1 m= 8 v+ 7 3.5 2337  3 Sandvik Thomas    Garde 2046 m= 6 v=17 m+13 v=10 m= 5 3.0 2056  4 Penttilä Tero    LprSK 1994 v-10 m=19 v+20 m+14 v=11 3.0 2000  5 Laakso Harri     EtVaS 2152 v= 2 m- 1 v+ 7 m=11 v= 3 2.5 2154  6 Iivonen Markku    Tammer 2032 v= 3 m-13 v+17 m- 7 v+14 2.5 2028  7 Elomaa Arto     JärvSK 2132 v= 1 m= 8 m- 5 v+ 6 m- 2 2.0 2133  8 Torkkola Henri    LahS  2207 m- 9 v= 7 m+10 v= 2 m- 1 2.0 2194  9 Äijälä Jouko     LahS  2095 v+ 8 m- 2 v-11 m- 1 v+10 2.0 2096 10 Lönnqvist Henrik   JakSK 2017 m+ 4 v=11 v- 8 m= 3 m- 9 2.0 2014 B-RYHMÄ 11 Veteläinen Tomi   Remi  1992 v+13 m=10 m+ 9 v= 5 m= 4 3.5 2027 12 Demidov Jan     Int  1915 m=14 v=18 v+19 m=17 m=13 3.0 1934 13 Kumpulainen Jari   HyvSK 1983 m-11 v+ 6 v- 3 m+20 v=12 2.5 1984 14 Koskinen Veikko   KS-58 1911 v=12 m+15 m+18 v- 4 m- 6 2.5 1920 15 Suuronen Petri    EtVaS 1909 m-18 v-14 m+26 v=16 v+20 2.5 1905 16 Rautanen Sari    EtVaS 1910 v=19 m=27 v=22 m=15 m=32 2.5 1900 17 Auvinen Esa     ESK  1962 v+20 m= 3 m- 6 v=12 m-22 2.0 1950 18 Tiihonen Ilpo    KäpSK 1906 v+15 m=12 v-14 m-22 v=23 2.0 1887 19 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1911 m=16 v= 4 m-12 v+23 m-21 2.0 1890 20 Patola Eero     KäpSK 1926 m-17 v+22 m- 4 v-13 m-15 1.0 1886 C-RYHMÄ 21 Smeds Tom      RikSha 1774 m-26 v+25 m+29 v+28 v+19 4.0 1838 22 Tiilikainen Mikko  Remi  1894 v+27 m-20 m=16 v+18 v+17 3.5 1928 23 Niemelä Mika     HyvSK 1788 m-28 v+29 v+24 m-19 m=18 2.5 1806 24 Suseenthiram Rajaji I-HSK 1846 m-29 v=28 m-23 v+37 m+25 2.5 1831 25 Tikka Erkki     I-HSK 1773 v+30 m-21 v=35 m+41 v-24 2.5 1774 26 Pulkkinen Heikki   LeppSi 1783 v+21 m=33 v-15 m-31 m+37 2.5 1776 27 Lehtinen Tero    AS   1846 m-22 v=16 m=28 v-32 v+35 2.0 1822 28 Taipale Reijo    HSK  1812 v+23 m=24 v=27 m-21 v-31 2.0 1788 29 Kinnunen Seppo    EtVaS 1831 v+24 m-23 v-21 m-35 v+41 2.0 1801 30 Saharinen Petri   HSK  1757 m-25 v=41 v=33 m-34 v+39 2.0 1727 D-RYHMÄ 31 Allonen Harri    LahS  1646 m+40 v=37 m+38 v+26 m+28 4.5 1754 32 Heikkilä Samu    HSK  1736 v+35 m=42 v+41 m+27 v=16 4.0 1813 33 Kugappi Tomi     Int  1715 m=37 v=26 m=30 v+38 m+34 3.5 1750 34 Toropainen Jarkko  Hm-93 1622 m=38 v=51 m+36 v+30 v-33 3.0 1658 35 Käkränen Aapo    HSK  1738 m-32 v+39 m=25 v+29 m-27 2.5 1747 36 Ståhle Sten     HSK  1676 m=39 v-38 v-34 m+40 m+45 2.5 1659 37 Hiltunen Ville    EtVaS 1714 v=33 m=31 v+42 m-24 v-26 2.0 1704 38 Jalo Pentti     KäpSK 1602 v=34 m+36 v-31 m-33 v=40 2.0 1597 39 Turunen Tiina    EtVaS 1651 v=36 m-35 m=45 v+43 m-30 2.0 1630 40 Salminen Matti    I-HSK 1622 v-31 m=46 m+51 v-36 m=38 2.0 1597 41 Huttunen Jarkko   NurmSK 1750 v+42 m=30 m-32 v-25 m-29 1.5 1720 42 Lindholm Pertti   HyvSK 1752 m-41 v=32 m-37 v-45 m-46 0.5 1664 E-RYHMÄ 43 Bergström Hans    HSK  1481 v+52 m+48 v+46 m-39 v+51 4.0 1559 44 Elomaa Veli     JärvSK 1327 m-49 v+53 m+54 v+47 m=48 3.5 1348 45 Nappu Maxim     Int  1572 v=46 m+50 v=39 m+42 v-36 3.0 1612 46 Heikkinen Juha    Me-Ra 1574 m=45 v=40 m-43 v+51 v+42 3.0 1604 47 Khanov Pavel     Int  1332 v=48 m+52 v+50 m-44 v=49 3.0 1366 48 Jääskeläinen Aleksan Int  1355 m=47 v-43 m+52 v+53 v=44 3.0 1376 49 Laakso Petri     EtVaS 1243 v+44 m=54 m=53 v=52 m=47 3.0 1277 50 Tiensuu Seppo    ESK  1482 m-51 v-45 m-47 v+54 m+53 2.0 1428 51 Lindholm Jere    EtVaS 1562 v+50 m=34 v-40 m-46 m-43 1.5 1516 52 Paasikangas Eino   LoimSK 1436 m-43 v-47 v-48 m=49 v+54 1.5 1356 53 Wahlbäck Stefan   Int  1155 v+54 m-44 v=49 m-48 v-50 1.5 1154 54 Haverinen Jarmo   EtVaS 1147 m-53 v=49 v-44 m-50 m-52 0.5 1107