Tulos Vertailu Sija

1. Veli-Matti Vuorisalo PSY 2155 m+13 v+10 m-7 m=3 v+18 3,5 15,5-9.75 5.

2. Tapio Julkunen VSS 1999 v-14 m+20 v-12 m-17 v-16 1 12,5 22.

3. Pekka Pietinen KäpSK 1990 m=15 v+6 m+14 v=1 m=7 3,5 14,5 6.

4. Igor Skrjabin Venäjä 1979 v+16 m-9 v+13 m+11 v+12 4 15 3.

5. Pekka Kauko VammSK 1957 m+17 +11 m-9 v-10 m+13 3 15,5 7.

6. Pekka Riihimäki KankSK 1947 v=18 m-3 m+19 v=15 m=14 2,5 12 14.

7. Taneli Lehtilä PSY 1945 m+19 v+12 v+1 m=9 v=3 4 15,5 2.

8. Aki Perho PSY 1937 v+20 m=14 v=18 m-12 v-17 2 12 17.

9. Simo Granat KankSK 1934 m+21 v+4 v+5 v=7 m=10 4 16 1.

10.Veikko Rantanen AkaaS 1890 v+22 m-1 v+16 m+5 v=9 3,5 15,5-10 4.

11.Jussi Kangasniemi PSY 1890 m+23 m-5 v+17 v-4 m+15 3 14 8.

12.Seppo Uusi-Oukari KankSK 1863 v+24 m-7 m+2 v+8 m-4 3 11 -3 11.

13.Sippo Puroila X 1791 v-1 m+21 m-4 v+19 v-5 2 13,5 15.

14.Pekka Lehto VammSK 1791 m+2 v=8 v-3 m=18 v=6 2,5 11,5 13.

15.Eero Patola KäpSK 1788 v=3 m-18 v+20 m=6 v-11 2 12,5 16

16.Tauno Tammi EurSK 1703 m-4 v+23 m-10 v+21 m+2 3 12 9.

17.Esko Kallio PSY 1703 v-5 m+22 m-11 v+2 m+8 3 11- 5 10.

18.Pentti Rintakoski VammSK 1699 m=6 v+15 m=8 v=14 m-1 2,5 12,5 12.

19.Marko Löyttyniemi TammerSh 1587 v-7 m+24 v-6 m-13 m=21 1,5 10 21.

20.Martti Mäensivu VammSK 1556 m-8 v-2 m-15 v+23 m-22 1 9 23.

21.Kalevi Tuomisto VammK 1487 v-9 v-13 m+22 m-16 v=19 1,5 12,5 20.

22.Vellu Alisaari PSY 1283 m-10 v-17 v-21 m+24 v+20 2 9 18.

23.Joonas Meusel PSY 1257 v-11 m-16 v+24 m-20 vap 2 7,5 19.

24.Oskari Aapasuo PSY 1197 m-12 v-19 m-23 v-22 – 0 8,5 24.