Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton liittokokous
Aika: Sunnuntai 29.11.2020, klo 13.10–15.11
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.
1 § Kokouksen avaus 
Shakkiliiton puheenjohtaja Asko Hentunen avasi kokouksen klo 13.10.
2 § Läsnä olevien toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja äänimäärät. Akaan Shakki (Eetu Tiiva) 1, Hämeenlinnan Shakkikerho (Eetu Tiiva) 1, Vammalan Shakkikerho (Eetu Tiiva) 2, Matinkylän Shakkikerho (Asko Hentunen) 4, Turun Shakinystävät (Mika Hakala) 1, Turun Työväen Shakkikerho (Mika Hakala) 2, Suomen tehtäväniekat (Jorma Paavilainen) 2, Suomen kirjeshakkiliitto (Jussi Salminen) 2, Lappeenrannan Shakkikerho (Jussi Salminen) 1, Joensuun Shakkikerho (Jussi Salminen) 2, Suomen Shakkihistoriallinen Seura (Panu Laine) 2, Shakkiseura Gambiitti (Marko Tauriainen) 2, Porin Shakinystävät (Marko Tauriainen) 2, Kulttuuri-Shakki-58 (Marko Tauriainen) 1, Käpylän Shakkikerho (Ksenia Palmu) 2, Kymen Shakki (Jani Havumäki) 2, Raahen Linnoitus (Timo Lauronen) 1, Shakkilaakso (Timo Lauronen) 1, Kokkolan Shakkikerho (Petri Kopsa) 1, Helsingin Shakkiklubi (Matti Kauranen) 3, Seinäjoen Shakkikerho (Jouko Viljanen) 1. Äänivaltuutettuna oli edustettuna 21 jäsenyhdistystä ja kokonaisäänimäärä 36.
Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua etänä. Etänä kokoukseen osallistuivat Johanna Tanni (Vammalan Shakkikerho), Sami Muhonen (Meriratsut), Simo Torkkola (Hämeenlinnan Shakkikerho), Jyrki Kivinen (Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho), Tero Salopää (Turun Työväen Shakkikerho). Etäosallistujilla oli puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Lisäksi kokoukseen osallistuivat Toivo Pudas, Petteri Paronen ja Petri Saharinen. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta.
3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Panu Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Marko Tauriainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eetu Tiiva ja Petri Kopsa. Myöhemmin kokouksessa päätettiin valita toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Timo Lauronen Petri Kopsan tilalle, koska Kopsa oli ehdolla hallituksen jäsenen vaalissa.
4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
– Hallituksen esitys liiton kurinpitomääräyksiksi (2. käsittely)
Hallituksen esitys liiton kurinpitomääräyksiksi hyväksyttiin yksimielisesti.
– Hallituksen esitys eettiseksi säännöstöksi (2. käsittely)
Hallituksen esitys liiton eettisiksi säännöiksi hyväksyttiin yksimielisesti.
– Hallituksen esitys sääntömuutoksista liittyen kurinpito- ja eettisiin sääntöihin. (Valitaan ensimmäisenä vuonna kurinpito ja eettisen valiokunnan puheenjohtaja ja yksi jäsen kahdeksi vuodeksi ja yksi jäsen ja varajäsen vuodeksi. Vuoden kuluttua voidaan tehdä valinnat normaalin syklin mukaisesti.) (2. käsittely)
Hallituksen esitys liiton sääntömuutoksesta hyväksyttiin yksimielisesti.
– Hämeenlinnan Shakkikerhon esitys Shakki-lehden paperiversion lopettamisesta. (Shakkiliiton hallitus ei tue esitystä, mutta on covid-19-pandemian jatkuessa valmis tämän kaltaisiin sopeutustoimiin.)
Hämeenlinnan Shakkikerhon esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Liittokokous antoi evästyksenä hallitukselle selvittää lehden julkaisemista hybridimallina, osin verkossa ja osin paperisena. Samoin esitettiin tutkittavaksi mahdollisuutta, että paperisen lehden saisivat jatkossa ne, jotka maksavat siitä hieman enemmän.
7 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen
Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, että jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2020 tasossa.
Hallitus toi kerhojen kokoukseen myös täydennetyn esityksen lisenssien voimassaoloajoista 2020 ja 2021. Hallituksen esitys on, että koronapandemian vuoksi vuosilisenssin 2020 voimassaolo jatkuu 15.3.2021 saakka ja vuosilisenssin 2021 voimassaolo 31.5.2022 saakka. Hallituksen esitys lisenssien 2020 ja 2021 voimassaoloajoista hyväksyttiin yksimielisesti.
8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 
Päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.
9 § Kahden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen valitseminen kahdeksi vuodeksi 
Hallituksesta erovuorossa olivat Mika Hakala, Reijo Taipale ja Timo Lauronen (varajäsen).
Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Johanna Tannia, Mika Hakalaa, Reijo Taipaletta, Jani Havumäkeä, Petri Kopsaa ja Sami Muhosta.
Ehdolla olleet hallituksen jäsenet esittäytyivät, jonka jälkeen hallituspaikoista äänestettiin. Äänestyskäytännöksi sovittiin painotettu äänestys, jossa äänestyslipukkeelle sai kirjoittaa 0–3 nimeä. Ensimmäiseksi lipulla mainittu sai 10 vertailupistettä, toinen 5 vertailupistettä ja kolmas 3 vertailupistettä. Vertailupisteet lasketaan yhteen ja äänestyksen kaksi eniten vertailupisteitä kerännyttä valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja kolmanneksi eniten vertailupisteitä kerännyt varajäseneksi.
Äänestyksen tulos: Johanna Tanni 219, Mika Hakala 165, Petri Kopsa 136, Jani Havumäki 83, Reijo Taipale 45, Sami Muohnen 0.
Johanna Tanni ja Mika Hakala valittiin liiton hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ja Petri Kopsa varajäseneksi.
10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta 
Hallituksen esitys: valitaan tilintarkastajiksi Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varahenkilöksi MGI Tilintarkastus Oy.
Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajiksi Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varahenkilöksi MGI Tilintarkastus Oy.
11 § Kurinpitäjän ja kurinpito- ja eettisen valiokunnan puheenjohtajan ja yhden jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi. Kurinpito- ja eettisen valiokunnan yhden jäsenen ja varajäsenen valinta yhdeksi vuodeksi 
Kurinpitäjäksi ehdotettiin Jyrki Rakia.
Kurinpito- eettisen valiokunnan puheenjohtajaksi esitettiin Antti Laatoa, jäseneksi kahdeksi vuodeksi Aleksei Holmstenia, jäseneksi yhdeksi vuodeksi Alia Dannenbergiä ja varajäseneksi yhdeksi vuodeksi Mika Puittista.
Muita ehdokkaita ei ollut, joten heidät valittiin yksimielisesti.
12 § Muut asiat
Petri Saharinen muistutti liiton 100-vuotispäivistä vuonna 2022. Hän nosti esille ajatuksen shakkivitriinin tms. saamisesta Urheilumuseoon. Hän esitti myös ajatuksen, että liitto tekisi juhlavuoden kunniaksi kirjan jatkona Suomen Shakin 90-vuotisjuhlakirjalle. Nämä ajatukset ja esitykset annettiin evästyksenä hallitukselle.
13 § Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Panu Laine päätti kokouksen klo 15.11.
Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 29.11.2020
______________________________ ______________________________
Panu Laine, puheenjohtaja                                           Marko Tauriainen, sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
______________________________       _____________________________
Eetu Tiiva, pöytäkirjan tarkastaja                     Timo Lauronen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton liittokokous
Aika: Perjantai 2.10.2020, klo 19.00–20.16
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.

1 § Kokouksen avaus klo 19.00
Shakkiliiton puheenjohtaja Asko hentunen avasi kokouksen klo 19.00 ja toivotti kaikki paikalla olevat ja etänä osallistuvat tervetulleiksi.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja äänimäärät. Marko Tauriainen (Suomen Tehtäväniekat) 2, Mika Hakala (Turun Shakinystävät) 1, Sauli Tiitta (Matinkylän Shakkikerho) 4, Esko Virtanen (Hartolan Shakkikerho) 1, Petteri Paronen (Käpylän Shakkikerho) 2, Jouko Viljanen (Seinäjoen Shakkikerho) 1, Tomi Tocklin (Salon Shakkikerho) 2, Teemu Vihinen (Etelä-Vantaan Shakki) 2, Jyrki Kivinen (Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho) 2, Timo Lauronen (Shakkilaakso) 1. Äänivaltuutettuna oli edustettuna kymmenen jäsenyhdistystä ja kokonaisäänimäärä 18.

Kokoukseen oli mahdollisuutta osallistua etänä. Etänä kokoukseen osallistuivat Jouko Lauronen (Shakkilaakso), Jarmo Peltomäki (Vaasan Shakkiseura), Matti Kauranen (Helsingin Shakkiklubi) ja Tero Salopää (Turun Työväen Shakkikerho). Etäosallistujille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta.

Lisäksi kokoukseen osallistuivat Asko Hentunen, Toivo Pudas, Jouni Lehtivaara ja Eetu Tiiva. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Asko Hentunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Marko Tauriainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sauli Tiitta ja Petteri Paronen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
– Hallituksen esitys liiton sääntömuutoksesta (2. käsittely)
Hallituksen esitys liiton sääntömuutoksesta (2. käsittely) hyväksyttiin yksimielisesti.

– Hallituksen esitys liiton kurinpitomääräyksiksi
Hallituksen esitys liiton kurinpitomääräyksiksi hyväksyttiin yksimielisesti.

– Hallituksen esitys eettiseksi säännöstöksi
Hallituksen esitys liiton eettisiksi säännöiksi hyväksyttiin yksimielisesti.

– Hallituksen esitys sääntömuutoksista liittyen kurinpito- ja eettisiin sääntöihin. (Valitaan ensimmäisenä vuonna kurinpito ja eettisen valiokunnan puheenjohtaja ja yksi jäsen kahdeksi vuodeksi ja yksi jäsen ja varajäsen vuodeksi. Vuoden kuluttua voidaan tehdä valinnat normaalin syklin mukaisesti.)

Hallituksen esitys liiton sääntömuutoksesta (1. käsittely) hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin samalla esitys, että säännöissä muutetaan samalla kertaa kaikki viittaukset sukupuoleen, esimerkiksi sana varamies vaihdetaan varajäseneksi jne.

7 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2019

Toiminnanjohtaja esitteli liiton toimintakertomuksen ja tilikertomuksen 2019. Toimintakertomusta korjataan seuraavasti: s. 11 toimitsijakoulutustoimikunta muutetaan shakkituomaritoimikunnaksi ja JSM-toimikunnan kokoonpanoa täydennetään.

8 § Tilintarkastajien lausunto
Luettiin tilintarkastajien lausunto.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli seurajoukkueiden SM-kilpailusta 2020–21 tehdyn kyselyn tulokset ja avasi siitä käytyä päätöksentekoa ja keskustelua.

HSK:n Matti Kaurasen aloitteesta seurojen kokous kiitti Shakkiliiton hallitusta ja toimihenkilöitä näinä vaikeina aikoina olevasta työstään. Erityinen kiitos verkkosivujen päivittämisestä ja etäturnausten järjestämisestä.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 2.10.2020

_________________________ _________________________

Asko Hentunen Marko Tauriainen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

_________________________ _________________________

Sauli Tiitta Petteri Paronen

2.6.2020

Shakkiliiton hallitus kokoontui Zoom-kokouksessa 1.6. Kokouksen asialistalla oli koronatilanteen lisäksi liiton kilpailu-, koulushakki- ja valmennustoimintaan liittyviä asioita sekä henkilöstöasioita. Jonkin verran myös muita asioita käsiteltiin.

Jorma Paavilainen aloitti liiton palvelupäällikkönä kolme kuukautta sitten. Koronavirustilanteen vuoksi Jorma ei ole päässyt työskentelemään pääasiallisten työtehtäviensä, kilpailutoiminnan, parissa juuri ollenkaan. Sen sijaan hän on suunnitellut, käynnistänyt ja organisoinut liiton kilpailuja pelisaiteilla internetissä. Kokemusten mukaan paras paikka järjestää kilpailuja on lichess.org. Myöhemmin tänä vuonna pyritäänkin pelaamaan verkossa epävirallinen pikashakin online-SM ja joukkuepikashakin kilpailu. Tämän lisäksi palvelupäällikköä on työllistänyt historiaprojekti, johon on kerätty oleellisia tietoja shakin SM-kilpailuista. Näitä tuloksia saanemme ihailla myöhemmin kesällä tai syksyllä, kun esitystapa on varmistunut.

Liiton hallitus päätti, että normaali kilpailutoiminta voidaan avata rajoitetusti 1.6. alkaen ja hyväksyi tätä varten luodut ohjeet ja säännöt. Toiminta voi siis jatkua alle 50 hengen ryhmissä, kunhan huolehditaan muun muassa riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Hallitus kannustaa seuroja jälleen käynnistämään toimintaansa. Ainakin alkuvaiheessa hyville ideoille kannattaa kysellä myös tukea liitolta. Esimerkkinä Mestarit Areenalla -turnaus, jolle myönnettiin 1000 euron tuki.

Liiton koulushakkivastaava Kai Sippolan työsuhde päättyi 31.5. Kai on luvannut jatkaa projektin parissa vapaaehtoisena. Liiton toiminnanjohtaja ottaa jatkossa vastuuta koulushakkiprojektista, ja osin tämänkin vuoksi hallitus päätti palkata Erik Rosendahlin puoleksi vuodeksi työtehtävinään lehden ja verkkosivujen artikkelit ja lehden toimitussihteerin tehtävät. Työllistämiseen on saatu palkkatukea. Hallitus päätti myös palkata Patrik Aallon kesätöihin Espoon kaupungin kesäsetelillä, ja hän kirjoittaa muun muassa juuri käynnissä olevasta Mestarit Areenalla -turnauksesta.

Koulushakkiprojektia jatketaan Hentunen/Sippola/Tauriainen -työryhmän valmistelutyön pohjalta. Haemme suunnitellulle projektille, jossa kehitetään digitaalista oppimisympäristöä, rahoitusta yhdessä kumppanikuntien ja yliopiston kanssa. Opettajille suunnatut koulutukset pyritään jatkossa järjestämään webinaareina. Tämän lisäksi käynnistämme syksyllä koulujen välisen online-shakkiturnaussarjan. Viime vuoden tapaan liitto osallistuu Vantaalla järjestettävään School Action Day -tapahtumaan 23.9.

Liitto työstää Eetu Tiivan johdolla uusia, ajantasaisia kurinpito- ja eettisiä ohjeita. Nämä ohjeet otetaan käyttöön vielä tänä vuonna, kun ne on ensin hyväksytty liittokokouksessa. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti valmista pitäisi olla syksyyn mennessä. Keväällä peruuntunut liittokokous pidetään näillä näkymin syyskuussa, tarkempi tiedote ja kutsu lähetetään myöhemmin. Syksyn liittokokous pyritään järjestämään aikataulun mukaisesti 29.11.

JSM-sarjakausi käynnistyy näillä näkymin normaalisti 12.–13.9. JSM-toimikunta harkitsee tilanteen mukaan mahdollisia porrastuksia pelaamisessa ja sarjaohjelmissa.

Hyvin käynnistynyttä maajoukkuevalmennusta päätettiin jatkaa vuodella, ainakin shakkiolympialaisiin saakka. Jos ensi vuonna järjestetään myös joukkue-EM-kilpailut, niiden valmennusasiat ja joukkueen lähettäminen ratkaistaan myöhemmin, kun tiedetään tarkemmin koronavirustilanteen vaikutus liiton talouteen.

Tuomaritoimikunta on järjestänyt ensimmäisen verkossa tapahtuvan shakkitoimitsijakurssin. Kurssille osallistui kahdeksan henkilöä, ja kokemukset olivat sen verran hyviä, että kurssit saavat jatkoa. Shakkituomareiden vuosittainen kokous järjestetään Areenalla 8.8., ja myös siihen on mahdollisuus osallistua etänä.

Lopuksi kuultiin puheenjohtajalta, että shakki on aiheena Ylen Tiedeykkösen 50 minuutin radio-ohjelmassa, joka lähetetään kesäkuussa. Lisäksi todettiin, että belgialainen Astrid Barbier on tekemässä opinnäytteenään kansainvälistä tutkimusta shakinpelaamisesta ja sukupuolesta, tavoitteena selvittää naisten shakinpelaamisen motiiveja. Päätettiin jakaa naisshakinpelaajille linkki kyselyyn.