A-RYHMÄ  1 Tumanov Dmitri    Remi  2064 v+ 5 m= 2 v+ 6 m= 8 v+ 3 4.0 2092  2 Demidov Jan     Int  2029 m+ 6 v= 1 m= 5 v= 7 v+13 3.5 2054  3 Hytönen Timo     MikkSK 1955 v+12 m=10 v+ 4 m+15 m- 1 3.5 1984  4 Vuori Sami      JärvSK 1917 v=11 m+24 m- 3 v+20 m+ 9 3.5 1946  5 Elomaa Arto     HSK  2157 m- 1 v+ 7 v= 2 m= 6 v+ 8 3.0 2152  6 Joentakanen Kullervo HämSK 2095 v- 2 m+ 8 m- 1 v= 5 m+ 7 2.5 2090  7 Salminen Jussi    G   2020 v+10 m- 5 v+15 m= 2 v- 6 2.5 2024  8 Peltola Leo     Remi  1997 m= 9 v- 6 m+20 v= 1 m- 5 2.0 1989  9 Kumpulainen Jari   HyvSK 1965 v= 8 m-15 v=11 m+12 v- 4 2.0 1948 10 Sipilä Markku    LahS  2051 m- 7 v= 3 v=12 m-13 v+18 2.0 2024 11 Krook Pasi      JärvSK 1928 m= 4 v=18 m= 9 v=14 m-15 2.0 1904 12 Kugappi Tomi     Int  1958 m- 3 v+19 m=10 v- 9 m-14 1.5 1927 B-RYHMÄ 13 Bomb Timo      JärvSK 1769 m+21 v+22 m+24 v+10 m- 2 4.0 1855 14 Käkränen Aapo    HSK  1759 m=17 v=21 v+25 m=11 v+12 3.5 1808 15 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1894 m+18 v+ 9 m- 7 v- 3 v+11 3.0 1921 16 Uusitalo Joona    JärvSK 1761 v=23 m-20 v+22 m=21 v+24 3.0 1793 17 Liebert Erwin    Viro  1761 v=14 m+23 v-18 m=25 v+21 3.0 1782 18 Piho Juha      HyvSK 1883 v-15 m=11 m+17 v+24 m-10 2.5 1887 19 Vehkalahti Veli   LahS  1863 v-24 m-12 v=21 m+23 v+20 2.5 1859 20 Jokelainen Heikki  KUSK  1815 m+22 v+16 v- 8 m- 4 m-19 2.0 1812 21 Kesänen Viljami   LahS  1791 v-13 m=14 m=19 v=16 m-17 1.5 1755 22 Harju Antero     JärvSK 1842 v-20 m-13 m-16 v+31 v=25 1.5 1784 23 Laitinen Jarmo    Hm-93 1767 m=16 v-17 m-31 v-19 v+32 1.5 1724 24 Turunen Rauno    JärvSK 1879 m+19 v- 4 v-13 m-18 m-16 1.0 1826 C-RYHMÄ 25 Koivumäki Marko   LoimSK 1674 m+31 v+26 m-14 v=17 m=22 3.0 1711 26 Allonen Harri    LahS  1620 v+30 m-25 v=32 m+27 m=31 3.0 1641 27 Lindholm Pertti   HyvSK 1552 v-32 m+28 m+29 v-26 m+33 3.0 1547 28 Palttala Niko    Tammer 1382 m+29 v-27 m-30 v+34 m+36 3.0 1414 29 Bederdin Lauri    JärvSK 1372 v-28 m+30 v-27 m+36 v+35 3.0 1403 30 Mattila Pertti    LahS  1575 m-26 v-29 v+28 m+35 m+34 3.0 1543 31 Nissi Jussi     JärvSK 1693 v-25 m+32 v+23 m-22 v=26 2.5 1694 32 Jalo Pentti     KäpSK 1567 m+27 v-31 m=26 v+33 m-23 2.5 1576 33 Pohjola Jari     LahS  1338 m+36 v=34 v=35 m-32 v-27 2.0 1325 34 Alisaari Vellu    PSY  1263 v=35 m=33 v+36 m-28 v-30 2.0 1266 35 Paasonen Pasi    LauttS 1168 m=34 v=36 m=33 v-30 m-29 1.5 1179 36 Palttala Atte    Tammer 1316 v-33 m=35 m-34 v-29 v-28 0.5 1223