A-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo  1 Niemi Kalle    Velhot  2298 m= 4 v+ 8 v= 2 m= 5 m+ 9 3,5 2298  2 Topi-Hulmi Teemu  TuTS   2198 m+ 9 v= 4 m= 1 v= 3 m+ 8 3,5 2210  3 Lehtilä Taneli   PSY    1994 v= 7 m= 6 v+14 m= 2 v= 5 3,0 2013  4 Järvelä Jari    TSY    2151 v= 1 m= 2 v= 5 m- 8 v+ 6 2,5 2151  5 Linden Lari    TuTS   2127 m= 8 v= 9 m= 4 v= 1 m= 3 2,5 2129  6 Tocklin Tomi    SalSK   1926 m=10 v= 3 v+ 7 m=13 m- 4 2,5 1942  7 Mäki Juha     TammerSh 2027 m= 3 v+10 m- 6 v- 9 m+11 2,5 2016  8 Valkama Eero    TSY    2143 v= 5 m- 1 m= 9 v+ 4 v- 2 2,0 2138  9 Olander Aleksi   TuTS   2093 v- 2 m= 5 v= 8 m+ 7 v- 1 2,0 2092 10 Alkkiomäki Jyrki  TSY    1973 v= 6 m- 7 v=13 m=14 v=15 2,0 1952   B-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 11 Kunnas Erkki    HSK    1801 v+18 m+16 v+17 m=15 v- 7 3,5 1856 12 Hakola Jukka    SalSK   1768 m=19 v=21 m+22 vV20 m=16 3,5 1788 13 Piiroinen Tero   AS    1867 m=20 v+15 m=10 v= 6 v=14 3,0 1890 14 Syvälahti Timo   KarjUra  1874 m=15 v+20 m- 3 v=10 m=13 2,5 1884 15 Leino Pauli    EurSK   1893 v=14 m-13 m+20 v=11 m=10 2,5 1890 16 Haanila Erkki   SalSK   1849 m=17 v-11 m=21 v+19 v=12 2,5 1836 17 Laajo Juha     TSY    1847 v=16 m=22 m-11 v+30 X 0 2,5 1834 18 Rintakoski Pentti VammSK  1817 m-11 v=19 m+28 v-21 m=23 2,0 1783 19 Ailasmaa Kimmo   EurSK   1776 v=12 m=18 v=27 m-16 v-33 1,5 1731 20 Rahbar Habib    TuTS   1862 v=13 m-14 v-15 mL12  0 0,5 1834   C-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 21 Koivumäki Marko  LoimSK  1764 v+26 m=12 v=16 m+18 v=22 3,5 1804 22 Latvio Erkki    TSY    1737 m+23 v=17 v-12 m+27 m=21 3,0 1762 23 Tammi Tauno    EurSK   1727 v-22 m+26 m=30 v+28 v=18 3,0 1750 24 Grönroos Jukka   TSY    1627 m-31 v+25 m+40 v-35 m+28 3,0 1655 25 Rantamo Keijo   TuTS   1665 v-28 m-24 m+41 v+40 m+31 3,0 1671 26 Käkränen Aapo   HSK    1747 m-21 v-23 m+29 v=31 m+30 2,5 1737 27 Louhi Tapio    TuTS   1650 v+32 m+29 m=19 v-22 m-35 2,5 1665 28 Järvelä Seppo   TSY    1658 m+25 v+31 v-18 m-23 v-24 2,0 1648 29 Riekkinen Keijo  SalSK   1698 m+30 v-27 v-26 m-33 v+32 2,0 1669 30 Kelmendi Isak   KSHB   1723 v-29 m+35 v=23 m-17 v-26 1,5 1687 31 Salmi Marko    RSY    1632 v+24 m-28 v-33 m=26 v-25 1,5 1593 32 Valkama Arvo    TSY    1658 m-27 v=40 m-35 v=41 m-29 1,0 1591   D-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 33 Räisänen Kalervo  AkaaS #  1545 v+39 m+38 m+31 v+29 m+19 5,0 1686 34 Levo Niko     TuTS   1409 m+42 v+36 v+39 m-38 m+37 4,0 1496 35 Salvi Tuomas    TuTS   U1604 m=40 v-30 v+32 m+24 v+27 3,5 1651 36 Nurmi Emil     TuTS   1466 v+37 m-34 v-38 m+43 v+44 3,0 1464 37 Kunnari Taisto   TuTS   1486 m-36 v+44 v+43 m+42 v-34 3,0 1464 38 Korpela Olavi   TuTS   1538 m=41 v-33 m+36 v+34 m-40 2,5 1531 39 Uusitalo Raimo   TuTS   1569 m-33 v=41 m-34 v+44 v+43 2,5 1521 40 Ruohonen Teemu   Näköv.  1621 v=35 m=32 v-24 m-25 v+38 2,0 1601 41 Varonen Hannu   TuTS   1525 v=38 m=39 v-25 m=32 v=42 2,0 1511 42 Stockfelt Jesse  TuTS   1310 v-34 m+43 m=44 v-37 m=41 2,0 1306 43 Salmi Rafael    TuTS   1239 m+44 v-42 m-37 v-36 m-39 1,0 1219 44 Wahlbäck Stefan  Int    1216 v-43 m-37 v=42 m-39 m-36 0,5 1180