SUOMEN SHAKKILIITON KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 12.6.2023

Asia: YouTube-kanavalla 19.11.2022 julkaistu video Suomen Shakkiliitto – naisshakin asialla, jonka ovat tehneet Kalle Iivari ja Samuli Nieminen.

Suomen Shakkiliiton (jäljempänä Shakkiliitto) kurinpitäjä on siirtänyt asian Shakkiliiton kurinpitovaliokunnalle käsiteltäväksi Shakkiliiton kurinpitosäännöstön 7 luvun 7 §:n nojalla, koska kurinpitäjän mukaan asiassa tulisi määrätä Kalle Iivarille ja Samuli Niemiselle ankarampi seuraamus kuin mitä kurinpitäjä voi kurinpitosäännöstön mukaan määrätä. Kurinpitäjän mukaan videolla hyökätään Shakkiliiton harjoittamaa transsukupuolisten henkilöiden yhdenvertaista kohtelua vastaan. Lisäksi kurinpitäjän mukaan videolla puhutaan transsukupuolisten henkilöiden osallistumisesta naisten sarjoihin tavalla, joka on vahingollista shakin maineelle. Kurinpitäjän mukaan videolla myös maalitetaan erästä naisten pikashakin Suomen mestaruuskilpailuihin vuonna 2022 osallistunutta henkilöä.

Asianosaisten kuuleminen: Kurinpitäjä on varannut Kalle Iivarille ja Samuli Niemiselle mahdollisuuden antaa lausuntonsa asiassa. Kumpikaan ei ole antanut kurinpitäjälle virallista lausuntoa asiassa. Kalle Iivari ilmoitti antavansa lausuntonsa omalla YouTube-kanavallaan 10.12.2022. Samuli Nieminen kertoi kurinpitäjälle Facebookissa lähettämässään viestissä pysyvänsä videolla esittämiensä mielipiteidensä takana.

Päätös:  Kurinpitovaliokunta jättää asian tutkimatta.

Päätöksen perustelut:

Kun asia on tullut vireille kurinpitovaliokunnassa sen selvittämiseksi, onko videon julkaisemisessa rikottu Shakkiliiton kurinpito- ja eettistä säännöstöä, on ensin ratkaistava se, onko kurinpito- ja eettinen säännöstö sitonut Kalle Iivaria ja Samuli Niemistä videon julkaisuhetkellä.

Shakkiliiton kurinpitosäännöstön 1 §:n mukaan säännöstö ulottuu Shakkiliiton alaisen toiminnan ulkopuolelle, mikäli toiminta on vahingollista Shakkiliitolle tai lajille. Kurinpitosäännöstön 2 §:n mukaan säännöstö koskee muun ohessa Shakkiliiton jäsenten (shakkikerhojen) jäseniä ja henkilöitä, jotka ovat lunastaneet liiton lisenssin. Shakkiliiton eettisen säännöstön 2 ja 4 §:n mukaan säännöstö koskee Shakkiliiton jäsenyhdistysten jäseniä ja liiton lisenssin lunastaneita henkilöitä ja ulottuu myös Shakkiliiton alaisen toiminnan ulkopuolelle, mikäli toiminta on vahingollista Shakkiliitolle tai lajille.

Shakkiliiton tai muunkaan yhdistyksen kurinpitosäännöstö ei automaattisesti sido yksityishenkilöitä, jolleivat he ole sitoutuneet säännöstöä noudattamaan. Sitoutuminen Shakkiliiton kurinpitosäännöstön noudattamiseen voi tapahtua siten, että Shakkiliiton jäsenseuran (shakkikerhon) säännöissä on määräys, että Shakkiliiton jäsenseuran jäsen sitoutuu noudattamaan Shakkiliiton kurinpitomääräyksiä. Kalle Iivari ja Samuli Nieminen ovat videon julkaisuhetkellä olleet Shakkiliiton alaisen jäsenseuran jäseniä, mutta kummankaan jäsenseuran säännöissä ei ole ollut mainintaa, että sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan Shakkiliiton kurinpitosäännöstöä. Sitoutuminen Shakkiliiton kurinpitosäännöstön noudattamiseen voi tapahtua myös Shakkiliiton pelaajalisenssin hankkimisella. Kun henkilö hankkii pelaajalisenssin Suomisport-palvelussa, hänen täytyy palvelussa hyväksyä kohta, jossa hän ilmoittaa sitoutuvansa lajiliiton sääntöihin ja niiden nojalla annettuihin kurinpitoa koskeviin sääntöihin. Kalle Iivarilla ja Samuli Niemisellä ei ole ollut voimassa olevaa pelaajalisenssiä videon julkaisuhetkellä. Asiassa ei ole ilmennyt, että Kalle Iivari ja Samuli Nieminen olisivat muullakaan tavalla sitoutuneet noudattamaan Shakkiliiton sääntöjä ja niiden nojalla annettua kurinpitosäännöstöä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu se, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Perusedellytyksenä kurinpidollisten seuraamusten määräämiselle on pidetty sitä, että seuraamuksen määrääminen perustuu urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin (esimerkiksi urheilun oikeusturvalautakunnan päätökset UOL 17/2008, UOL 1/2017 ja UOL 13/2021). Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lajiliitto voi kohdistaa kurinpidollisia seuraamuksia jäsenseuransa jäseniin silloin, kun kurinpidosta on määräykset sekä lajiliiton että seuran säännöissä, tai kun se tapahtuu sopimusteitse esimerkiksi urheilijalisenssin avulla (Hallila, Heikki – Norros, Olli: Urheiluoikeus. Alma Talent Oy, 2017, s. 300-301.)

Kun asiassa ei ole ilmennyt, että Shakkiliiton kurinpito- ja eettinen säännöstö olisi sitonut Kalle Iivaria ja Samuli Niemistä videon julkaisuhetkellä, kurinpitovaliokunnalla ei ole asiassa toimivaltaa ja kurinpitovaliokunta jättää asian siten tutkimatta.

Eriävä mielipide

Eri mieltä olleen Alia Dannenbergin äänestyslausunto:

Kantani on, että kurinpitovaliokunta olisi voinut käsitellä asian, sillä se koskettaa shakkia ja niin Iivarilla kuin Niemisellä on selo-luku, mikä tarkoittaa, että he ovat osallistuneet Shakkiliiton alaisiin turnauksiin. Lisäksi Niemisellä on shakkimestarin arvo.

Valiokunnalla olisi ollut ainakin seuraavat vaihtoehtoiset tavat ottaa asia käsittelyyn, vaikka kumpikaan epäillyistä ei olisikaan aktiivipelaaja:

  • Selvittää mahdollisuus shakkimestarin arvon menetetyksi tuomitsemisesta. Nykyinen säännöstö mahdollistaa toimitsija-arvon menettämisen, ja tätä seuraamusta on sovellettu.
  • Selvittää mahdollisuus siirtää asia viranomaiskäsittelyyn, jossa ratkaistaisiin, täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkit.

Se, että valiokunta teki tutkimattajättämispäätöksen, voidaan tulkita signaaliksi siitä, että Shakkiliitossa ei suhtauduta asianmukaisella vakavuudella transvihan torjuntaan. Tämä mahdollisesti on aiempien Shakkiliiton sukupuolivähemmistöihin liittyvien linjausten vastainen menettely, ja siksi jätän eriävän mielipiteen.

Suosittelen, että Shakkiliitto selventää kurinpito- ja eettistä säännöstöä ja muita asian kannalta olennaisia määräyksiä ja linjauksia siten, että valiokunnalla olisi jatkossa eksplisiittisesti kirjatut toimintavaltuudet ja niihin liittyvät keinovalikoimat vastaavanlaisten tilanteiden varalle, joissa tekohetkellä ei-aktiiviset, mutta pelaajastatuksen omaavat / liiton alaisessa toiminnassa aiemmin mukana olleet henkilöt ovat epäiltyinä. Keinovalikoimaan kannattaisi lisätä ainakin aiemmin mainitsemani mahdollisuus pelaaja-arvojen menettämiseksi ja valiokunnalle mahdollisuus siirtää asia viranomaistutkintaan. Muitakin keinoja kannattaa kartoittaa.

Alia Dannenberg

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta https://www.oikeusturvalautakunta.fi/ osoitteesta oikeusturvalautakunta@olympiakomitea.fi

Asiassa päätöksen tehneet

Alia Dannenberg puheenjohtaja, Aleksei Holmsten, Pekka Kauppala ja Taneli Lallukka