1 Luukkonen Tommi      JyS    2345 v= 2 m+ 3 v+ 4 m+ 5 v+ 6  4.5 2353
2 Ketola Ville         VammSK 2095 m= 1 v+ 4 m- 3 v+ 6 m+ 7  3.5 2114
3 Valli Frans          Velhot 2249 m= 4 v- 1 v+ 2 m+ 8 v+ 5  3.5 2246
4 Linqvist Grels       VSS    2042 v= 3 m- 2 m- 1 v+12 v+ 8  2.5 2041
5 Salminen Aku         JämSS  1856 v= 6 m+12 m+ 7 v- 1 m- 3  2.5 1877
6 Julkunen Tapio       VSS    1998 m= 5 v+ 7 v=12 m- 2 m- 1  2.0 1978
7 Raitanen Markku      JyS    1761 v+ 9 m- 6 v- 5 m+15 v- 2  2.0 1762
8 Pajunen Toni         JyS    1704 m-12 v+ 9 m+13 v- 3 m- 4  2.0 1708
9 Kuulavuori Seppo     MäntSKU1712 m- 7 m- 8 v-10 v+14 m-12  1.0 1639

B-RYHMÄ
10 Yrjölä Jaakko        MäntSK 1553 v=11 m+15 m+ 9 v+13 m+14  4.5 1649
11 Sairanen Pekka       MäntSK 1526 m=10 v-13 v+18 m+17 m+16  3.5 1554
12 Heinonen Mauno       JyS    1701 v+ 8 v- 5 m= 6 m- 4 v+ 9  2.5 1736
13 Niivee Aki           MäntSK 1608 v=15 m+11 v- 8 m-10 v+18  2.5 1594
14 Mäkelälammi Kai      MäntSK 1422 v+18 v=16 m+17 m- 9 v-10  2.5 1437
15 Pirttimäki Mika      JyS    1658 m=13 v-10 m+16 v- 7 v=17  2.0 1612
16 Syrjänen Pasi        MäntSKU1525 v=17 m=14 v-15 m=18 v-11  1.5 1395
17 Rossi Markus         MäntSK 1436 m=16 m=18 v-14 v-11 m=15  1.5 1400
18 Rossi Paavo          MäntSK 1334 m-14 v=17 m-11 v=16 m-13  1.0 1308