A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
1 Heikkinen Jyrki    LauttSK   2044 m= 8 v- 3 m+ 5 v+10 m+ 4 v+ 2  4,5 2056
2 Kauppala Pekka     LauttSK   2131 v=10 m+ 7 m+ 4 v+ 3 v+11 m- 1  4,5 2137
3 Ertbjerg Per       LauttSK   2003 v+ 5 m+ 1 v+ 6 m- 2 v+ 8 m-11  4,0 2013
4 Karvinen Kimmo     Remi      2088 v+ 7 m+10 v- 2 m-11 v- 1 m+ 6  3,0 2087
5 Vesely Petr        LauttSK   1985 m- 3 v+21 v- 1 m= 6 v+10 m= 7  3,0 1989
6 Eklund Kari        Remi      2023 m= 9 v+ 8 m- 3 v= 5 m+12 v- 4  3,0 2023
7 Olander Aleksi     TuTS      2098 m- 4 v- 2 m+ 9 v- 8 m+15 v= 5  2,5 2093
8 Suominen Antti     KäpSK     2032 v= 1 m- 6 v+13 m+ 7 m- 3 v-12  2,5 2028
9 Seppänen Ville     HSK       2021 v= 6 m=13 v- 7 m-12 v-16 m+18  2,0 2010
10 Syvälahti Heikki   KarjUra   2074 m= 2 v- 4 v-11 m- 1 m- 5 v=19  1,0 2060

B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
11 Peltola Leo        Remi      1983 m=21 v+15 m+10 v+ 4 m- 2 v+ 3  4,5 1998
12 Hynnä Kevin        I-HSK     1956 m-15 v+16 m+21 v+ 9 v- 6 m+ 8  4,0 1965
13 Koskinen Veikko    KS-58     1936 m+19 v= 9 m- 8 v+25 v=14 m+16  4,0 1944
14 Syvälahti Timo     KarjUra   1856 m-16 v+18 m+20 v+19 m=13 v=15  4,0 1868
15 Jönhede Marko      JoeSK     1946 v+12 m-11 m+17 v+21 v- 7 m=14  3,5 1951
16 Blinov Jurij       HSK       1861 v+14 m-12 m=25 v+17 m+ 9 v-13  3,5 1868
17 Turtiainen Kimmo   LauttSK   1780 v+22 m+28 v-15 m-16 m+25 v-21  3,0 1786
18 Piippo Mikko       LauttSK   1840 v+20 m-14 m-19 v+32 m=21 v- 9  2,5 1839
19 Mannberg Henry     Remi      1925 v-13 m-20 v+18 m-14 v+26 m=10  2,5 1917
20 Akkanen Timo       G         1828 m-18 v+19 v-14 m-26 v=27 m+22  2,5 1822
21 Grönroos Matti     KirkSK    1963 v=11 m- 5 v-12 m-15 v=18 m+17  2,0 1953
22 Hiltunen Ville     EtVaS     1797 m-17 v-25 m-27 v+30 m+32 v-20  2,0 1781

C-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
23 Khanov Pavel       HSK       1632 v-24 m=34 m+30 v+28 m+29 v+31  4,5 1647
24 Teräsalo Kari      Hm-93     1639 m+23 v+31 m-32 v-27 m+30 v+29  4,0 1654
25 Niemelä Mika       HyvSK     1770 v+27 m+22 v=16 m-13 v-17 m+26  3,5 1778
26 Varjokallio Matti  LauttSK   1685 m=31 v+29 m+28 v+20 m-19 v-25  3,5 1698
27 Latvio Erkki       TSY       1739 m-25 v-32 v+22 m+24 m=20 v=30  3,0 1737
28 Annala Esa         Remi      1722 m+32 v-17 v-26 m-23 v+33 m+34  3,0 1714
29 Mäkelä Reijo       G         1606 v+33 m-26 v+31 m+34 v-23 m-24  3,0 1604
30 Kauppinen Janne    LauttSK   1494 v+34 m+33 v-23 m-22 v-24 m=27  2,5 1499
31 Marttila Olli      KäpSK     1672 v=26 m-24 m-29 v+33 v+34 m-23  2,5 1657
32 Paasonen Kim       LauttSK   1731 v-28 m+27 v+24 m-18 v-22 m-33  2,0 1718
33 Inkinen Alpo       HyvSK     1526 m-29 v-30 v+34 m-31 m-28 v+32  2,0 1520
34 Haverinen Jarmo    EtVaS     1306 m-30 v=23 m-33 v-29 m-31 v-28  0,5 1301