A-RYHMÄ  1 Palmo Pentti     EurSK 1980 v+ 9 m= 7 v=12 m+ 3 m+ 6 v+ 5 v= 2 5.5 1997  2 Salopää Tero     TuTS  2071 m+12 v- 6 m+ 7 v+17 m= 3 v+ 8 m= 1 5.0 2076  3 Valkama Eero     TSY  2092 v- 7 m+10 m+ 6 v- 1 v= 2 m+12 v+ 4 4.5 2094  4 Öhrnberg Mikael   TSY  1853 m= 5 v-17 m+18 v+ 9 v=13 m+10 m- 3 4.0 1861  5 Laajo Juha      TSY  1851 v= 4 m=14 v-13 m+15 v+17 m- 1 v+11 4.0 1855  6 Olander Aleksi    TuTS  2103 v+10 m+ 2 v- 3 m+12 v- 1 m-13 v= 7 3.5 2098  7 Pietinen Pekka    KäpSK 1999 m+ 3 v= 1 v- 2 m=10 v=12 m-14 m= 6 3.0 1997  8 Patola Eero     KäpSK 1865 m=11 v-12 v+16 m+13 v-10 m- 2 v= 9 3.0 1866  9 Suominen Antti    TuTS  1908 m- 1 v+11 v-10 m- 4 v+15 m=17 m= 8 3.0 1902 10 Koskinen Riku    TuTS  2044 m- 6 v- 3 m+ 9 v= 7 m+ 8 v- 4 m-13 2.5 2031 11 Auvinen Esa     ESK  1893 v= 8 m- 9 v-15 m=14 m+22 v=23 m- 5 2.5 1876 12 Lehtosaari Kalevi  EurSK 2001 v- 2 m+ 8 m= 1 v- 6 m= 7 v- 3 v-14 2.0 1990 B-RYHMÄ 13 Mollgren Tage    TSY  1827 m=17 v+20 m+ 5 v- 8 m= 4 v+ 6 v+10 5.0 1850 14 Puroila Sippo    X   1795 m+20 v= 5 m-17 v=11 m+16 v+ 7 m+12 5.0 1818 15 Sopjan Agim     KSHB  1739 m+22 v+21 m+11 v- 5 m- 9 v+24 m=16 4.5 1756 16 Latvio Erkki     TSY  1722 m+18 v+22 m- 8 v+20 v-14 m+21 v=15 4.5 1740 17 Welander Jan     TuTS  1805 v=13 m+ 4 v+14 m- 2 m- 5 v= 9 m+22 4.0 1817 18 Hannukainen Teuvo  TuTS  1730 v-16 m+25 v- 4 m+26 v-20 m+19 m+23 4.0 1732 19 Torvi Markku     SalSK 1581 v+26 m=24 m+23 v-22 m+25 v-18 m=20 4.0 1601 20 Ailasmaa Kimmo    EurSK 1804 v-14 m-13 v+21 m-16 m+18 v+25 v=19 3.5 1796 21 Rantamo Keijo    TuTS  1661 v+24 m-15 m-20 v+25 m+23 v-16 v=26 3.5 1664 22 Tammi Tauno     EurSK 1756 v-15 m-16 v+24 m+19 v-11 m+26 v-17 3.0 1747 23 Valkama Arvo     TSY  1627 v=25 m+26 v-19 m+24 v-21 m=11 v-18 3.0 1627 24 Jäderholm Bo     TSY  1669 m-21 v=19 m-22 v-23 v+26 m-15 m+25 2.5 1656 25 Virta Aare      SalSK 1648 m=23 v-18 v+26 m-21 v-19 m-20 v-24 1.5 1624 26 Korpela Olavi    TuTS  1565 m-19 v-23 m-25 v-18 m-24 v-22 m=21 0.5 1538