A-RYHMÄ  1 Järvenpää Jari    SalSK 2315 v+ 9 m= 3 m= 6 v+ 2 m+ 4 4.0 2330  2 Varpanen Jan     HSK  2133 v+10 m+ 9 v+ 3 m- 1 m= 6 3.5 2166  3 Mertanen Janne    Tammer 2358 m+ 6 v= 1 m- 2 v+ 7 m= 9 3.0 2348  4 Lehmusvaara Esa   TaSK  1948 m- 7 v+ 5 v+ 8 m+10 v- 1 3.0 1985  5 Sassi Pekka     RovSK 2010 v+ 8 m- 4 v=10 m+18 v= 7 3.0 2014  6 Torkkola Henri    Tammer 2140 v- 3 m+10 v= 1 m= 9 v= 2 2.5 2152  7 Kekki Jorma     Taraus 1987 v+ 4 m= 8 v= 9 m- 3 m= 5 2.5 2007  8 Alkkiomäki Jyrki   TSY  2004 m- 5 v= 7 m- 4 v=11 v+10 2.0 1984  9 Köykkä Pekka     Tammer 2339 m- 1 v- 2 m= 7 v= 6 v= 3 1.5 2301 10 Reed Darren     Taraus 2018 m- 2 v- 6 m= 5 v- 4 m- 8 0.5 1974 B-RYHMÄ 11 Inkala Pasi     Tammer 1789 m+14 v=12 v+18 m= 8 v+13 4.0 1859 12 Piho Juha      HyvSK 1914 v=18 m=11 v-13 m+17 v+16 3.0 1898 13 Tammi Tauno     EurSK 1749 m-16 v+14 m+12 v+21 m-11 3.0 1771 14 Vaaramo Jouni    Tammer 1803 v-11 m-13 v+15 m+19 v+18 3.0 1800 15 Löyttyniemi Marko  Tammer 1579 m-17 v+24 m-14 v+20 v+23 3.0 1605 16 Helanti Jaakko    Moukat 1731 v+13 m-18 v=17 m+23 m-12 2.5 1729 17 Syrjälä Ismo     Tammer 1629 v+15 m+19 m=16 v-12 m-21 2.5 1637 18 Kiiskinen Arto    TaSK  1846 m=12 v+16 m-11 v- 5 m-14 1.5 1812 19 Tolonen Jouko    LahS  1575 m+20 v-17 m-21 v-14 m=30 1.5 1540 20 Silvasti Timo    IkVi  1561 v-19 m-23 v+30 m-15 v-24 1.0 1485 C-RYHMÄ 21 Ruokokoski Hannes  LprSK 1504 v+28 m+30 v+19 m-13 v+17 4.0 1597 22 Muurimaa Karri    TaSK U1100 v+32 m+29 v+31 m-30 m+27 4.0 1443 23 Viitanen Eetu    Tammer 1427 m+26 v+20 m+24 v-16 m-15 3.0 1490 24 Joutsijärvi Kalervo HartSK 1535 v+30 m-15 v-23 m+26 m+20 3.0 1550 25 Birznieks Arturs   Tammer 1385 m-27 v-26 v+28 m+31 m+32 3.0 1395 26 Forsbacka Kim    Tammer 1432 v-23 m+25 m+27 v-24 v=29 2.5 1421 27 Laitamäki Veikko   Tammer 1375 v+25 m=28 v-26 m+29 v-22 2.5 1380 28 Vuorinen Juha    Tammer 1445 m-21 v=27 m-25 v+32 m+31 2.5 1416 29 Takala Jaakko    Tammer 1246 m+31 v-22 m+32 v-27 m=26 2.5 1274 30 Vaaramo Kimmo    Tammer 1545 m-24 v-21 m-20 v+22 v=19 1.5 1494 31 Järviniemi Olli   Tammer 1255 v-29 m+32 m-22 v-25 v-28 1.0 1214 32 Hyötylä Kari     Tammer 1193 m-22 v-31 v-29 m-28 v-25 0.0 1127