A-RYHMÄ  1 Varpanen Jan     HSK  2063 v+ 3 m+10 m= 2 v= 4 v+ 8 4.0 2098  2 Köykkä Pekka     Tammer 2302 v+10 m+ 8 v= 1 m+ 5 v= 3 4.0 2303  3 Torkkola Henri    VammSK 2128 m- 1 v+ 5 v+ 8 m+10 m= 2 3.5 2144  4 Valkama Eero     TSY  1948 v= 7 m+ 9 v=10 m= 1 v= 5 3.0 1976  5 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1958 v+ 9 m- 3 m+ 6 v- 2 m= 4 2.5 1975  6 Mikkonen Harri    AkaaS 1993 v- 8 m= 7 v- 5 m=15 v+ 9 2.0 1975  7 Lappalainen Matias  JyS  1939 m= 4 v= 6 m-11 v=13 m=15 2.0 1918  8 Sorvari Jarmo    Tammer 2028 m+ 6 v- 2 m- 3 v=11 m- 1 1.5 2011  9 Särkilahti Voitto  Tammer 1969 m- 5 v- 4 m=13 v+16 m- 6 1.5 1932 10 Alho Sauli      VammSK 2107 m- 2 v- 1 m= 4 v- 3 m=11 1.0 2072 B-RYHMÄ 11 Mäki Juha      Tammer 1891 v=15 m+12 v+ 7 m= 8 v=10 3.5 1934 12 Takku Teppo     Tammer 1818 m=13 v-11 m+14 v+18 m+17 3.5 1836 13 Poranen Timo     Moukat 1825 v=12 m+15 v= 9 m= 7 m=16 3.0 1854 14 Yli-Honkola Risto  HämSK 1759 m-16 v+21 v-12 m+19 v+20 3.0 1764 15 Rantanen Veikko   AkaaS 1893 m=11 v-13 m+16 v= 6 v= 7 2.5 1890 16 Latvio Erkki     TSY  1734 v+14 m+17 v-15 m- 9 v=13 2.5 1758 17 Helanti Jaakko    Moukat 1693 m+22 v-16 v=20 m+21 v-12 2.5 1697 18 Särkilahti Osmo   MatSK 1494 v+19 m+20 v-21 m-12 m=22 2.5 1544 19 Poranen Niko     Tammer 1557 m-18 v=26 m+22 v-14 m+21 2.5 1566 20 Nieminen Elias    Tammer 1694 m=21 v-18 m=17 v+22 m-14 2.0 1662 21 Hakala Jani     Tammer 1710 v=20 m-14 m+18 v-17 v-19 1.5 1652 22 Sairanen Pekka    MäntSK 1573 v-17 m+32 v-19 m-20 v=18 1.5 1528 C-RYHMÄ 23 Poranen Toni     Tammer 1301 v+34 m=29 v+32 m+25 v=26 4.0 1380 24 Viitanen Eetu    Tammer 1335 v+28 m-25 v+31 m+34 v+27 4.0 1398 25 Forsbacka Kim    Tammer 1346 m+27 v+24 m=26 v-23 m+30 3.5 1387 26 Mäkelälammi Kai   MäntSK 1411 v=32 m=19 v=25 m+29 m=23 3.0 1425 27 Laitamäki Veikko   Tammer 1382 v-25 m+28 v+29 m+32 m-24 3.0 1392 28 Kärki Samu      Tammer 1335 m-24 v-27 m+33 v+30 m+31 3.0 1343 29 Takala Jaakko    Tammer 1278 m+31 v=23 m-27 v-26 m+33 2.5 1289 30 Birznieks Arturs   TammerU1207 m+33 v-31 v+34 m-28 v-25 2.0 1230 31 Usvajärvi Niko    K/Lent 1300 v-29 m+30 m-24 v+33 v-28 2.0 1269 32 Jylhä Elina     Tammer 1417 m=26 v-22 m-23 v-27 v+34 1.5 1361 33 Järviniemi Olli   TammerU1200 v-30 m+34 v-28 m-31 v-29 1.0 1170 34 Hätönen Niko     K/PeltU1329 m-23 v-33 m-30 v-24 m-32 0.0 1230