A-RYHMÄ
1 Kesänen Viljami      LahS   1684 m+20 v+19 v= 9 m+17 m=11  4.0 1743
2 Julkunen Tapio       VSS    1949 m=10 v+ 7 m= 3 v+11 m= 6  3.5 1985
3 Järvenpää Jari       SalSK  2322 v+ 4 m- 6 v= 2 m+ 8 v+ 7  3.5 2302
4 Heikkilä Antti       Taraus 1897 m- 3 v- 8 v+ 5 m+ 6 m+10  3.0 1920
5 Pursiainen Erkki     Taraus 1846 m+11 v-10 m- 4 v+20 m+ 8  3.0 1852
6 Alkkiomäki Jyrki     TSY    1998 m- 7 v+ 3 m+10 v- 4 v= 2  2.5 1996
7 Alho Mikko           VSS    1958 v+ 6 m- 2 v= 8 m+ 9 m- 3  2.5 1958
8 Karppinen Martti     LahS   1764 v+ 9 m+ 4 m= 7 v- 3 v- 5  2.5 1800
9 Pajunen Toni         JyS    1794 m- 8 v+11 m= 1 v- 7 v=14  2.0 1771
10 Salminen Aku         MäntSK 1856 v= 2 m+ 5 v- 6 m-14 v- 4  1.5 1828
11 Vehkalahti Veli      LahS   1835 v- 5 m- 9 v+14 m- 2 v= 1  1.5 1788

B-RYHMÄ
12 Salminen Teuvo       MäntSKU1524 v=17 m=18 v+19 m+15 m+20  4.0 1566
13 Rossi Paavo          MäntSK 1387 m+21 v+22 m=16 v+18 m=19  4.0 1472
14 Niivee Aki           MäntSK 1604 m+19 v+20 m-11 v+10 m= 9  3.5 1689
15 Sairanen Pekka       MäntSK 1389 m+22 v+21 m=18 v-12 m+16  3.5 1448
16 Vuorinen Juha        Tammer 1421 v=18 m=17 v=13 m+22 v-15  2.5 1423
17 Lamminmäki Oiva      JyS    1539 m=12 v=16 m-20 v- 1 m+22  2.0 1513
18 Mäkelälammi Kai      MäntSK 1494 m=16 v=12 v=15 m-13 m=21  2.0 1452
19 Kuulavuori Seppo            1602 v-14 m- 1 m-12 v+21 v=13  1.5 1535
20 Rantala Pentti       MäntSK 1622 v- 1 m-14 v+17 m- 5 v-12  1.0 1562
21 Rouvinen Pekka       MäntSK 1377 v-13 m-15 v=22 m-19 v=18  1.0 1328
22 Syrjänen Pasi              U1396 v-15 m-13 m=21 v-16 v-17  0.5 1329