Suomen Shakkiliiton kerhojen kokous pidettiin lauantaina 12.11. Shakkiareenalla Helsingissä. Läsnä oli 20 shakkiseuraa ja 2 yhteisöjäsentä. Alla oleva pöytäkirja on hyväksytty.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous
Aika: 12.11.2016, klo 13.00–18.05
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Juha Sundelin avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 20 shakkiseuraa ja 2 yhteisöjäsentä. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Marko Tauriainen, Etelä-Vantaan Shakki 2 Seppo Kinnunen, Shakkikerho Garde 1 Jussi Salminen, Helsingin Shakkiklubi 3 Matti Kauranen, Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Kuopion Shakinystävät 1 Seppo Vannassalo, Kymen Shakki 1 Petteri Paronen, Lahden Shakki 2 Lauri Hagelberg, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Markku Ahonen, Lauttasaaren Shakkikerho 2 Pasi Paasonen, Matinkylän Shakkikerho 5 Jouni Lehtivaara, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Niki Paajala, Shakkiseura Remissi 1 Henry Mannberg, Shakkilaakso 1 Toivo Pudas, Suomalainen Shakkikerho 1 Harri Hurme, Tammer-Shakki 4 Marko Tauriainen, Turun Shakinystävät 1 Seppo Vannassalo, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Vammalan Shakkikerho 2 Veikko Valo, Suomen tehtäväniekat 2 Harri Hurme, Suomen Shakkihistoriallinen seura 2 Petri Saharinen. Yhteensä 40 ääntä.

Lisäksi paikalla olivat liiton puheenjohtaja Juha Sundelin ja liiton varapuheenjohtaja Lauri Kangas sekä Reijo Taipale ja Harri Hytönen, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sundelin ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Salminen ja Jouni Lehtivaara.

Juha Sundelin kiitti luottamuksesta ja esitti kevätkokouksen tapaan toiveenaan, että tulevissa kerhojen kokouksissa puhetta johtaisi joku muu kuin liiton hallituksen puheenjohtaja.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
SSLH:n esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi
Juha Sundelin esitteli liiton hallituksen tekemää liiton sääntöjen muutosehdotusta ja perusteli tarvetta hallituksen koon pienentämiseen saavutettavilla taloudellisilla säästöillä sekä päätöksenteon dynamiikan parantumisella. Keskustelun aikana Seppo Vannassalo esitti huolenaiheenaan, että pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurojen mahdollisuus vaikuttamiseen voi heikentyä pienentyneessä hallituksessa.

Matti Kauranen kannatti hallituksen esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi (ensimmäinen hyväksyntä).

7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen
Asian käsittelyn aluksi Marko Tauriainen kertoi, että kokouskutsun liitteenä ollutta toimintasuunnitelmaa on muutettu seuraavan kappaleen osalta aamun hallituksen kokouksessa:

Aiempi kirjaus kuului: ”Liiton toimikuntien rakennetta muutetaan niin, että kussakin toimikunnassa on jatkossa puheenjohtaja ja 2 jäsentä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Joka oli nyt muutettu muotoon: ”Liiton toimikuntien rakenteita kehitetään dynamiikan ja johtamisen parantamiseksi. Samalla valmistellaan toimikuntien kokoonpanojen tiivistämistä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Juha Sundelin esitteli perusteellisesti liiton toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Kokousedustajat esittivät runsaasti kysymyksiä ja kannanottoja, joihin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastasivat. Jussi Salminen esitti, että toimitsija- ja tuomarikoulutusta koskeva kohta:

”Tavoitteena on, että toimitsijakoulutus voidaan siirtää kokonaan verkossa tapahtuvaksi ja tuomarikoulutus olisi osin verkossa tapahtuvaa koulutusta ja osin vuorovaikutteinen koe käytännön turnaustilanteessa.”

muutetaan muotoon:

”Tavoitteena on, että toimitsijakoulutusten materiaali on yhdenmukaista ja soveltuvin osin saatavilla myös verkossa.”

Tero Salopää esitti, että Suomen Shakin julkaisutiheyttä ei tule vähentää 6 numerosta toimintasuunnitelman mukaiseen 4 numeroon vuodessa.

Jouni Lehtivaara kertoi Matinkylän Shakkikerhon vastustavan 10 euron lisenssimaksukorotuksia.

Markku Ahonen kannatti Jussi Salmisen ehdotusta, ja Matti Kauranen kannatti Salmisen ja liiton hallituksen esittämillä muutoksilla toimintasuunnitelman 2017 hyväksymistä. Tero Salopään esitys Suomen Shakin julkaisukertojen pidättämiseksi 6 numerossa vuodessa ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Jouni Lehtivaaran esitys lisenssikorotusten peruuttamisesta jätettiin osaksi talousarvion hyväksymistä, ja Sundelin esitti asiaan palattavan toimintasuunnitelman osalta, jos lisenssimaksukorotuksia ei hyväksytä.

(Niki Paajala ja Lauri Kangas poistuivat)
(Markku Ahonen poistui)

Juha Sundelin esitteli liiton talousarvion 2017, joka poikkeaa loppusummaltaan ja rakenteellisesti merkittävästi aiempien vuosien talousarvioista. Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutuminen perustuu varmasti tiedettävän osuuden lisäksi osin lisenssimaksukorotuksiin ja osin hankerahoituksiin, joille päätökset saadaan vasta vuoden 2017 aikana. Talousarviosta keskusteltiin laajasti.

Seppo Vannassalo esitti, että lisenssimaksuja ei koroteta. Jouni Lehtivaara kannatti Vannassalon esitystä. Petri Saharinen kannatti hallituksen esityksen hyväksymistä. Vannassalon esityksestä järjestettiin koeäänestys, ja koeäänestyksen perusteella Vannassalo veti esityksensä pois.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017 liiton hallituksen ja Jussi Salmisen esittämillä muutoksilla ja vahvistettiin talousarvio 2017. Lisenssimaksuja korotetaan kerta- ja joukkuelisenssejä lukuun ottamatta kutakin 10 eurolla (ja ns. loppuvuoden lisenssiä vastaavasti).

Asian käsittelyn päätteeksi Juha Sundelin kiitti kokousedustajia hallituksen puolesta luottamuksesta ja sanoi hyvin ymmärtävänsä, että lisenssimaksuissa ollaan nyt kipurajalla ja että hallitus tulee työskentelemään sen eteen, ettei korotuksia lisenssimaksuihin esitetä ensi vuonna. Hän kuitenkin sanoi, että mahdollisiin korotuksiin on syytä varautua esimerkiksi joka toinen vuosi.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Petri Saharisen esityksestä päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita, mutta kulukorvaukset maksetaan aiemman käytännön mukaisesti. Hallituksen rutiininomaisen työskentelyn ylittävästä ylimääräisestä selvitys- ja muusta työstä voidaan myöntää kohtuullinen korvaus hallituksen harkinnan mukaisesti talousarvion muiden hallintokulujen niin salliessa. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

9 § Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2017–2018 erovuoroisten tilalle
Sauli Alhoa, Veikko Valoa, Reijo Taipaletta ja Mika Hakalaa esitettiin.

Alho, Valo, Taipale ja Hakala valittiin yksimielisesti hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2017–2018.

10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Marko Tauriainen esitti, että tilintarkastajiksi valitaan HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

11 § Muut asiat
Matti Kauranen kiitti erovuoroisia hallituksen jäseniä sekä koko hallitusta hyvästä työstä. Hän kertoi yhtyvänsä liiton ex-puheenjohtajan Jaakko Mäntyniemen mielipiteeseen, että toimintasuunnitelma 2017 on liiton toimintasuunnitelmista kaikkein kunnianhimoisin, joita hän on nähnyt ja lukenut. Juha Sundelin puolestaan kiitti kaikkia toimihenkilöitä ja kokousedustajia.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 14.11.2016

______________________________                                 ______________________________

Juha Sundelin, puheenjohtaja                                                   Marko Tauriainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                        ______________________________

Jussi Salminen, pöytäkirjan tarkastaja                       Jouni Lehtivaara, pöytäkirjan tarkastaja