A-RYHMÄ  1 Keinänen Toivo    MatSK 2127 v= 6 m= 9 v+ 3 m+10 v= 2 3.5 2141  2 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1992 v= 7 m+ 8 v=10 m+ 9 m= 1 3.5 2028  3 Joentakanen Kullervo HämSK 2110 v+ 9 m= 6 m- 1 v= 8 v+ 7 3.0 2118  4 Kumpulainen Jari   HyvSK 1956 m=10 v=12 m+13 v=11 m= 5 3.0 1968  5 Peuhu Ari      HämSK 1945 m+13 v-10 m=12 v+20 v= 4 3.0 1956  6 Nybäck Jukka     Velhot 2138 m= 1 v= 3 v= 9 m= 7 m= 8 2.5 2131  7 Tuominen Joona    LahS  1964 m= 2 v+11 m= 8 v= 6 m- 3 2.5 1980  8 Graeffe Petri    Aatos 2037 m+11 v- 2 v= 7 m= 3 v= 6 2.5 2038  9 Tumanov Dmitri    Remi  2172 m- 3 v= 1 m= 6 v- 2 m+10 2.0 2148 10 Krook Pasi      JärvSK 1962 v= 4 m+ 5 m= 2 v- 1 v- 9 2.0 1962 11 Lehtohalme Lasse   HämSK 2000 v- 8 m- 7 v+16 m= 4 m=13 2.0 1979 12 Piho Juha      HyvSK 1901 v=14 m= 4 v= 5 m-16 v=20 2.0 1886 13 Vuori Sami      JärvSK 1932 v- 5 m+14 v- 4 m=15 v=11 2.0 1911 14 Liebert Erwin        1894 m=12 v-13 m=21 v=22 m=16 2.0 1876 B-RYHMÄ 15 Laitinen Jarmo    Hm-93 1696 v=24 m+18 m+23 v=13 v=17 3.5 1763 16 Saharinen Petri   HSK  1846 m=21 v+22 m-11 v+12 v=14 3.0 1878 17 Kyburz Peter     I-HSK 1745 m+27 v+23 m-20 v=21 m=15 3.0 1777 18 Harju Antero     JärvSK 1767 m=23 v-15 m=19 v+26 m+25 3.0 1760 19 Kekäläinen Timo   HämSK U1525 v+26 m+28 v=18 m=25 v-23 3.0 1676 20 Turunen Rauno    JärvSK 1864 m=22 v=21 v+17 m- 5 m=12 2.5 1864 21 Nordlund Henri    EtVaS 1842 v=16 m=20 v=14 m=17 v=22 2.5 1843 22 Vehkalahti Veli   LahS  1873 v=20 m-16 v+24 m=14 m=21 2.5 1866 23 Jokelainen Heikki  KUSK  1790 v=18 m-17 v-15 m+24 m+19 2.5 1775 24 Nissi Jussi     JärvSK 1737 m=15 v+27 m-22 v-23 m+28 2.5 1731 25 Bederdin Lauri    JärvSK 1450 v+28 m-26 m+27 v=19 v-18 2.5 1505 26 Ståhle Sten     HSK  1646 m-19 v+25 v+28 m-18 m-27 2.0 1615 27 Lindholm Pertti   HyvSK 1744 v-17 m-24 v-25 m+28 v+26 2.0 1690 28 Kukkonen Martti   Remi U1525 m-25 v-19 m-26 v-27 v-24 0.0 1420